Zostatková cena pri predaji nehnuteľnosti účtovanej ako tovar

Otázka

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sa zaoberá kúpou a predajom nehnuteľností, obchoduje s nimi ako s tovarom. Ide o byty alebo nebytové domy, ktoré sú zaradené do 6. odpisovej skupiny. V prípade predaja tejto  nehnuteľnosti účtovanej ako tovar za cenu nižšiu ako bola cena obstarania, je tento rozdiel daňovo uznaný alebo je potrebné uplatniť znenie § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. pri predaji budov a stavieb, ktoré by v prípade odpisovania boli zaradené do 6. odpisovej skupiny, sa daňová zostatková cena zahrňuje do základu dane len do výšky príjmov z predaja?

Odpoveď zo dňa 17.2.2015

V prípade predaja nehnuteľností, ktorými sú byty alebo nebytové domy, je pri uplatnení daňových výdavkov rozhodujúci spôsob ich účtovania. Ak tieto nehnuteľnosti boli účtované ako tovar, v prípade ich predaja za cenu nižšiu ako bola cena ich obstarania sa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov neuplatní, to znamená, že rozdiel medzi obstarávacou cenou a príjmom z predaja je daňovo uznaný.