Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Otvorenie a uzavretie účtovných kníh > Otvorenie a uzavretie účtovných kníh - právnická osoba

Otvorenie a uzavretie účtovných kníh - právnická osoba

Právnické osoby
 
Účtovná jednotka – právnická osoba otvára účtovné knihy
  •           ku dňu svojho vzniku,
  •           k prvému dňu účtovného obdobia,
  •           k rozhodnému dňu.
Účtovná jednotka – právnická osoba uzavrie účtovné knihy
  •           ku dňu zániku,
  •           k poslednému dňu účtovného obdobia,
  •           ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,
  •           ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.  
FAQ
 
Otázka č. 1 – Otvorenie účtovných kníh ku dňu vzniku účtovnej jednotky  
Spoločnosť Alfa, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou dňa 15.7.2015. Dňa 5.8.2015 je zapísaná do obchodného registra. K akému dátumu musí otvoriť účtovné knihy?   
Odpoveď
Spoločnosť Alfa, s.r.o., je povinná otvoriť účtovné knihy ku dňu svojho vzniku, t.j. ku dňu zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra – účtovná jednotka otvorí účtovné knihy dňa 5.8.2015. 
 
Otázka č. 2 – Otvorenie účtovných kníh k prvému dňu účtovného obdobia 
Čo znamená otvorenie účtovných kníh k prvému dňu účtovného obdobia?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá už vedie účtovníctvo, je povinná ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku, uzatvoriť účtovné knihy, zostaviť účtovnú závierku a podať daňové priznanie. V nasledujúcom účtovnom období, t.j. k prvému dňu účtovného obdobia, je účtovná jednotka povinná otvoriť účtovné knihy prostredníctvom účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.
Podľa § 16 ods.12 zákona o účtovníctve, v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia, musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia (tzv. zásada bilančnej kontinuity). To platí aj pre účty vedené v knihe podsúvahových účtov.
 
Otázka č. 3 – Otvorenie a uzavretie účtovných kníh počas likvidácie   
Spoločnosť Alfa, s.r.o., vstúpila do likvidácie dňa 15.6.2015. K akému dátumu uzatvorí účtovné knihy?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá vstúpila do likvidácie uzatvorí účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie, t.j. k 14.6.2015. Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie (jedno účtovné obdobie likvidácie).