Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Odpočítanie dane pri registrácii > Odpočítanie dane pri registrácii

Odpočítanie dane pri registrácii

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže, odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom, platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítanej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ môže odpočítať daň pod podmienkou, že tovary a služby bude používať na uskutočnenie svojich zdaniteľných obchodov. Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Obstaranie zásob
Ak si zdaniteľná osoba pred dňom registrácie za platiteľa obstarala zásoby, môže si na základe vykonanej fyzickej inventúry zásob ku dňu registrácie za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH z týchto zásob?
Odpoveď
Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane zo zásob, ktoré má ku dňu registrácie na sklade v plnom rozsahu, ak tieto použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.
 
Otázka č. 2 – Odpočítanie dane zo služieb
Zdaniteľná osoba prijme 15. januára 2020 dve služby – prieskum trhu a reklamné služby. Dňa 1. februára 2020 sa stane platiteľom dane podľa  § 4 zákona o DPH. Má právo na odpočítanie dane z prijatých služieb?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 55 ods. 1  zákona o DPH si môže odpočítať daň aj z prijatých služieb, ak ich využije na podnikanie v postavení platiteľa dane, čo musí byť schopná aj náležite preukázať.
 
Otázka č. 3 - Odpočítanie dane z dlhodobého hmotného majetku
Môžem si pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku kúpeného v roku, v ktorom som sa stal platiteľom?
Odpoveď
Pri registrácii môžete odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého v roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň.
 
Otázka č. 4  - Odpočítanie  dane zo služby  pred registráciou za platiteľa dane
Spoločnosť BONO s.r.o. sa  zaoberá výrobou a predajom  nábytku.  Dňa 15.6.2020 sa  stala platiteľom dane. Dňa 15.3.2020 predala nehnuteľnosť –  pozemok a v tejto súvislosti prijala  právnu službu v mesiaci marec 2020. Môže si spoločnosť uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH.
Odpoveď
Nie, právna služba je priamo spojená  s predajom nehnuteľnosti – pozemku a transakcia sa už uskutočnila. Služba nesúvisí s činnosťami, ktoré spoločnosť  vykonáva ako platiteľ.