Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Služby súvisiace so športom a telesnou výchovou > Služby súvisiace so športom a telesnou výchovou

Služby súvisiace so športom a telesnou výchovou

Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou oslobodené od dane upravuje § 33 zákona o DPH. Ide o oslobodené služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, sú dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, pričom poskytovateľ služieb - právnická osoba alebo fyzická osoba musí spĺňať aspoň jednu z podmienok:
-          vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
-          je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
-          uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú § 30 ods. 2 zákona o DPH). 
 
FAQ

Otázka č. 1 - Prestup hráča futbalového klubu
Akciová spoločnosť, ktorá je založená pre šport, je zaregistrovaná ako platiteľ dane. Tento platiteľ má zmluvne zaviazaných hráčov, napr.  futbalu, že bez ich súhlasu nemôžu hrať za iný športový klub, alebo hosťovať u iného športového klubu, prípadne podľa vyjadrenia a.s. môže a.s. inému športovému klubu hráča „predať“.  Zmluva medzi platiteľom dane (a. s.) a hráčom nie je zmluva pracovnoprávna, je to nepomenovaná zmluva podľa občianskeho zákonníka. Platiteľ dane ak napr. povolí hráčovi hosťovanie v inom športovom klube (hráč potom môže hrať za tento športový klub, inak nie), žiada od tohto klubu odplatu a túto mu vyfakturuje. Jedná sa o zdaniteľný obchod? Ak ide o zdaniteľný obchod, podlieha DPH  alebo je to oslobodené od DPH? Ako by to bolo v prípade, ak by išlo o prestup hráča do športového klubu iného členského štátu ? Aké povinnosti by vznikli, keby športový klub nebol platiteľom dane?
Odpoveď
Zákon o DPH v ustanovení § 9 ods. 1 uvádza: „Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane......“. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dodal službu s tým, že inému športovému klubu umožnil, aby hráč hral za tento klub.
Prestup hráča predstavuje službu prevodu práva, ktorá podlieha dani v prípade, ak ide o dodanie služby s miestom dodania v tuzemsku a pokiaľ ide o športový klub, ktorý je platiteľom DPH (t.j. predmetné plnenie nie je oslobodené od dane). Pokiaľ by danú službu fakturoval športový klub – platiteľ DPH do iného členského štátu zdaniteľnej osobe usadenej v inom členskom štáte (športový klub v pozícii zdaniteľnej osoby), potom by sa miesto dodania určilo v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, uvedená služba by nepodliehala dani v tuzemsku, nakoľko daň by odviedla zdaniteľná osoba z iného členského štátu. Služba by sa zaznamenala do súhrnného výkazu.
V prípade, ak by športový klub nebol platiteľom DPH, potom by sa pred realizáciou prestupu hráča za odplatu do iného členského štátu  v prospech  zdaniteľnej osoby usadenej v inom členskom štáte s prideleným IČ DPH musel registrovať  podľa § 7a zákona o DPH a následne podať súhrnný výkaz za príslušný štvrťrok, v ktorom by uviedol predmetnú službu.

Otázka č. 2 - Predaj vstupeniek  športovým klubom
Basketbalový klub predáva  vstupenky  na zápasy. Je možné postupovať podľa paragrafu 33 zákona o DPH?  T.j. môže sa predaj vstupeniek oslobodiť od dane, alebo  je  povinnosť odviesť DPH z predaja vstupeniek?
Odpoveď
Podľa § 33 zákona o DPH sú od dane oslobodené služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou za podmienky, že sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok uvedených v § 30 ods. 2 zákona o DPH a ak sú dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove. Osobou, ktorá sa zúčastňuje športu a telesnej výchovy, je potrebné rozumieť osobu, ktorá túto činnosť vykonáva. Vstupné na športové podujatie nie je oslobodené od dane.