Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Všeobecne > Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacie obdobie

Podľa § 77 ods. 1 zákona o DPH základným zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac,  okrem prípadov uvedených v § 77 ods. 2 tohto zákona, kedy je zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Zákon o DPH v prechodnom ustanovení § 85ka upravuje postup platiteľov dane pri zmene zdaňovacieho obdobia  registrovaných pred 1.10.2012 ako štvrťročných platiteľov dane.

Podrobnejšie informácie k zdaňovaciemu obdobiu platiteľov dane sú upravené v Metodickom pokyne  k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1.10.2012.