Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Daňová povinnosť > Daňová povinnosť zahraničnej osoby

Daňová povinnosť zahraničnej osoby

Zahraničnej osobe, ktorá na území tuzemska dodáva tovary a služby, pri ktorých je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH, vzniká daňová povinnosť v zmysle § 19 zákona o DPH.
Daňová povinnosť zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5 nevzniká v prípade, ak je osobou povinnou platiť  daň jej odberateľ – zdaniteľná osoba v tuzemsku.
Osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba (podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH) aj v prípade, ak jej  zahraničná osoba registrovaná pre daň v tuzemsku podľa § 5 dodá služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, alebo jej dodá služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH a tovar s miestom dodania v tuzemsku. V tomto prípade tuzemskej zdaniteľnej osobe vyplýva povinnosť platiť daň z § 69 ods. 2 zákona o DPH.

Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa § 69 zákona o DPH sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku touto osobou (§ 69 ods. 4 zákona o DPH).

FAQ                 

Otázka č. 1 -   Poskytnutie poradenských služieb českou zahraničnou osobou
Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH, ktorý v tuzemsku nemá prevádzkareň,  poskytol poradenské služby voči odberateľovi, podnikateľovi zo SR, ktorý je platiteľom dane. Môže predmetné služby fakturovať so slovenskou DPH?
Odpoveď
Osobou povinnou platiť daň je odberateľ -  tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná podľa § 5 zákona o DPH, nemá povinnosť zdaniť poradenské služby slovenskou DPH.
 
Otázka č. 2 - Poradenské  služby dodané  zahraničnou  osobou, ktorá má v SR stálu prevádzkareň, ale z tejto prevádzkarne neboli poradenské služby dodané
Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 4 zákona o DPH,  ktorý má v tuzemsku  prevádzkareň za účelom predaja stavebných materiálov  – poskytol poradenské služby pre oblasť kozmetiky voči odberateľovi – podnikateľovi zo SR, ktorý je platiteľom dane. Môže predmetné služby fakturovať so slovenskou DPH?
Odpoveď
Osobou povinnou platiť daň je odberateľ -  tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná podľa §  4 zákona o DPH, avšak jej prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní uvedených služieb, nemá povinnosť  poradenské služby pre oblasť kozmetiky  zdaniť slovenskou DPH.

Otázka č. 3 – Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH v tuzemsku si objedná výrobky u slovenského platiteľa dane, ktoré následne zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH dodá platiteľovi dane, ktorý má pridelené IČ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Komu vznikne povinnosť platiť daň z dodania tovaru v tuzemsku?
Odpoveď
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH pre DPH v tuzemsku vystaví faktúru s uplatnením prenosu daňovej povinnosti na tuzemského platiteľa dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, t.j. v tomto prípade zahraničnej osobe nevzniká daňová povinnosť z dodania tovaru v tuzemsku.