Starobný dôchodok vyplácaný zo zahraničia

Ak je rezidentovi SR vyplácaný starobný dôchodok, tento príjem je ako dávka zo sociálneho poistenia (aj z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu) v SR oslobodený od dane. Príjmy od dane oslobodené sa neuvádzajú v daňovom priznaní. Uvedené neplatí, ak je dôchodok poberaný z iných (nepovinných) dôchodkových schém.

 
FAQ
Otázka č. 1 – Výsluhový dôchodok z Dánska
Rezident SR poberá výsluhový dôchodok z Dánska, kde niekoľko rokov žil a pracoval. Tento dôchodok mu vypláca dánska štátna inštitúcia. V roku 2022 sa aj so svojou rodinou presťahoval naspäť do SR, kde má trvalý pobyt. Okrem dánskeho výsluhového dôchodku tento daňovník nemá žiadny príjem. Uvádza daňovník tento príjem v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď
Daňový rezident SR má podľa § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov povinnosť vysporiadať si na území SR svoju tzv. celosvetovú daňovú povinnosť, t. j. nielen z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ale aj z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí.
Ak v danom prípade ide o príjem, ktorý má charakter dôchodku a ktorý je vyplácaný rezidentovi SR z verejného sociálneho zabezpečenia v Dánsku, takýto príjem spadá do rámca príjmov článku 18 zmluvy. V zmysle článku 18 ods. 1 zmluvy penzie a iné podobné platy vyplácané z dôvodu skoršieho zamestnania osobe majúcej bydlisko v SR podliehajú s výhradou ustanovenia článku 19 ods. 2 zdaneniu len v SR. Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie predmetného ustanovenia zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v SR. Jedným z možných spôsobov ako preukázať túto skutočnosť je potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vydané miestne príslušným správcom dane.
Z uvedeného vyplýva, že ak ide o príjem zaradený medzi príjmy uvedené v článku 18 zmluvy, právo na zdanenie týchto príjmov má SR. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sú však od dane oslobodené aj dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia vrátane plnenia z tohto sporenia podľa osobitného predpisu okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu.
Za predpokladu, že vyplatený výsluhový dôchodok má charakter príjmu uvedeného v citovanom ustanovení, ide o príjem v SR oslobodený od dane. Príjmy od dane oslobodené daňovník neuvádza v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 2 – Starobný dôchodok z Nemecka
Daňovníkovi, rezidentovi SR, je z  Nemecka vyplácaný starobný dôchodok (nakoľko tam odpracoval 25 rokov). Je povinný tento starobný dôchodok zdaňovať na Slovensku? Má podať daňové priznanie a uviesť tam tento príjem?
Odpoveď
Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia oslobodené od dane, aj keď plynú z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu zo zahraničia. Príjmy od dane oslobodené daňovník neuvádza v daňovo priznaní.