Príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka

S účinnosťou od 1.1.2016 sa ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov doplnilo o nové písmeno e), podľa ktorého sa medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti zaraďujú príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu, ktorým je podľa odkazu pod čiarou 29aa ustanovenie § 4 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a) až d) a § 45 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov.
Nadväzne na odkaz 29aa sa za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov považujú príjmy:
 •  profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba [§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o športe],
 •  amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak:
  • rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
  • zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
  • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období, [§ 4 ods. 4 písm. a) zákona o športe],
 •  amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca [§ 4 ods. 4 písm. b) zákona o športe],
 •  amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport bez zmluvy [§ 4 ods. 4 písm. d) zákona o športe],
 •  športového odborníka – trénera a inštruktora športu [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe],
 •  športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu, napr. § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 až § 13a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. [§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o športe],
 •  športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe],
 •  športového odborníka - fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe].

Súčasťou príjmov vymedzených v § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov sú aj príjmy plynúce vyššie uvedeným daňovníkom na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzavretej podľa § 50 a 51 zákona o športe.

Príjmy športovca, resp. športového odborníka je možné zaradiť medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov len vtedy, ak uvedené fyzické osoby sú zapísané v Informačnom systéme športu.  Ak by uvedená podmienka nebola splnená, príjmy uvedených fyzických osôb by sa zaradili medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

S účinnosťou od 1.1.2019 odmeny športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži (na olympiáde alebo paralympiáde), ako aj peňažné a nepeňažné plnenie prijaté z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu "Zaslúžilý majster športu" športovému reprezentantovi oslobodené od dane z príjmov podľa § 9 ods. 2 písm. ac) zákona o dani z príjmov. 

Športovým reprezentantom je podľa § 29 ods. 2 zákona o športe občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

Významnou súťažou je podľa § 3 písm. h) zákona o športe medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru.

S účinnosťou od 1.1.2020 je  od dane z príjmov oslobodený:

 •  príspevok  za zásluhy v športovej oblasti  poskytovaný podľa § 1 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (medailové ocenenie dosiahnuté na olympiáde, paralympiáde, deaflympiáde v období od 28.10.1918 vyplácané mesačne) ,
 •  jednorazový príspevok za zásluhy v športovej oblasti podľa § 9 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (10 000 eur) - finančné ocenenie za medailové umiestnenie na medzinárodnej súťaži Hry priateľstva (Družba 1984)

S účinnosťou od 1. januára 2024 príjmy športového odborníka podliehajú dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov, ak športový odborník neuzatvorí dohodu o nezrážaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

FAQ

Otázka č. 1

Daňovník v roku 2023 vykonával športovú činnosť ako profesionálny športovec, ktorý vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o športe. Akým spôsobom vysporiada daňovú povinnosť z týchto príjmov? Môže si daňovník  pri týchto príjmoch uplatniť výdavky percentom z príjmov? 

Odpoveď

Príjmy profesionálneho športovca, ktorý vykonáva športovú činnosť ako samostatne zárobkovú činnosť,  daňovník zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vysporiada osobne podaním daňového priznania (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani z príjmov).  Ak daňovník  nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, môže  sa rozhodnúť uplatniť  za rok 2023 výdavky percentom z príjmov a to vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 zákona najviac do výšky 20 000 ročne. To znamená, že daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov aj   z príjmov z  činnosti  profesionálneho športovca, ktorý športovú činnosť vykonáva ako samostatne zárobkovú činnosť.