Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ > Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu
Nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným majetkom, ktorý bol odoslaný alebo prepravený nadobúdateľovi (platiteľovi dane) dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského  štátu (IČŠ) osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte. Nadobúdateľovi tovaru v SR vzniká povinnosť nadobudnutý tovar zdaniť slovenskou daňou. Daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru (kupujúci prevzal tovar). Ak však faktúra  bola vyhotovená skôr ako 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry, avšak za predpokladu, že tovar bol odoslaný alebo prepravený z IČŠ.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Vznik daňovej povinnosti vyhotovením faktúry pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ
Slovenský podnikateľ – platiteľ dane – si objednal tovar od  českého platiteľa dane. Tovar bol v ČR naložený na prepravu dňa 10.6.2023. Kupujúci v SR si tovar prevzal dňa 13.6.2023. Český dodávateľ vyhotovil faktúru dňa 20.6.2023 a odberateľ obdržal faktúru dňa 22.6.2023. Kedy vzniká dodávateľovi daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká 20.06.2023  – t.j. dňom vyhotovenia faktúry.

Otázka  č. 2 – Vznik daňovej povinnosti, keď bola faktúra vyhotovená skôr ako bol tovar dodaný
Platiteľ dane v ČR vyhotovil 2.8.2023 faktúru na dodávku tovaru pre slovenského platiteľa - odberateľa. Odberateľ zaplatil za tovar 9.8.2023. Tovar dodaný z ČR do SR bol prevzatý odberateľom dňa 26.8.2023. Odberateľ podal daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie VIII/2023 dňa 22.9.2023. Kedy vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v takomto prípade?
Odpoveď
Daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry, t.j. 2.8.2023, pretože do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie VIII/2023, (v ktorom bola vyhotovená faktúra dodávateľom), bola vykonaná aj preprava tovaru z členského štátu do tuzemska.
 
Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu
Nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane v tuzemsku. Ak nový dopravný prostriedok z IČŠ nadobudne osoba registrovaná pre daň podľa §§ 4-7a zákona o DPH, vzniká tejto osobe daňová povinnosť 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo jeho dodanie, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo dodanie. Daňová povinnosť pri  nadobudnutí nového dopravného prostriedku vzniká každej osobe, t.j. nielen osobe, ktorá je registrovaná pre daň.
 
Otázka č. 3 – Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku
Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7 zákona o DPH (ako nadobúdateľ) si objednal u rakúskeho podnikateľa, identifikovaného pre daň v Rakúsku nový dopravný prostriedok – osobný automobil. Automobil bol prepravený z Rakúska na Slovensko dodávateľom a odovzdaný nadobúdateľovi – slovenskému podnikateľovi 16.6.2023. Rakúsky dodávateľ vyhotovil faktúru dňa 16.06.2023 v cene bez dane. Kedy vzniká slovenskému podnikateľovi – platiteľovi dane daňová povinnosť?
Odpoveď
Slovenskému podnikateľovi vzniká daňová povinnosť vyhotovením faktúry, t.j. 16.06.2023. Slovenský nadobúdateľ je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, ktorom vznikla daňová povinnosť a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
 
Otázka č. 4 - Vznik daňovej povinnosti pri premiestnení nového dopravného prostriedku občanom z iného členského štátu EÚ
Český občan s trvalým pobytom v Brne kúpil dňa 14.4.2023 od českej spoločnosti nový dopravný prostriedok v cene 29 000 eur s českou DPH. Dňa 1.6.2023 nastúpil pracovať v dcérskej pobočke českej spoločnosti so sídlom v Žiline. V dôsledku toho sa v mesiaci jún 2023 presťahoval do Žiliny. Automobil zakúpený v Českej republike nahlásil do evidencie motorových vozidiel v SR. Má český občan povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň na území Slovenskej republiky z titulu nadobudnutia nového dopravného prostriedku?
Odpoveď
Nie, českému občanovi nevzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle § 78 ods. 4 zákona o DPH a ani povinnosť zaplatiť daň, nakoľko spĺňa podmienku, že osobný automobil je po jeho premiestnení v jeho osobnom vlastníctve a premiestnenie sa uskutočnilo v rámci zmeny bydliska a pri jeho dodaní nemohlo byť v Českej republike oslobodené od dane.