Otázky platné v predchádzajúcich rokoch

Otázka č. 1 - Sprostredkovanie predaja tovaru pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Živnostník uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu s inou fyzickou osobou na sprostredkovanie predaja tovaru v hodnote 15 000 eur. Odmenu za sprostredkovanie si dohodli vo výške 25 % z predaja tovaru. Živnostník teda uhradil sprostredkovateľovi sumu 3 750 eur. Môže si túto sumu živnostník zahrnúť do daňových výdavkov?

Odpoveď

Nakoľko provízia za sprostredkovanie môže byť daňovým výdavkom najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, živnostník si môže do daňových výdavkov zahrnúť iba sumu 3 000 eur. Rozdiel vo výške 750 eur bude zaúčtovaný ako výdavok neovplyvňujúci základ dane živnostníka.

 

Otázka č. 2 - Sprostredkovanie predaja majetku pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva sa dohodol s obchodnou spoločnosťou na sprostredkovaní  predaja pracovného stroja, ktorý bol pre neho nepotrebný z dôvodu zmeny predmetu podnikania.  Hodnota provízie bola dohodnutá vo výške 30 % z predajnej ceny stroja. Obchodná spoločnosť sprostredkovala predaj stroja za 80 000 eur a vyfakturovala daňovníkovi províziu v sume 24 000 eur. Daňovník uhradil túto províziu až v nasledujúcom roku. Môže si výdavok 24 000 eur zahrnúť do daňových výdavkov?

Odpoveď

Výdavok za sprostredkovanie môže byť daňovým výdavkom najviac do výšky 20 % zo sprostredkovaného obchodu. To znamená, že zaplatená provízia môže byť u daňovníka daňovým výdavkom iba v sume 16 000 eur, a to v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade provízie.  Rozdiel vo výške 8 000 eur je výdavkom neovplyvňujúcim základ dane daňovníka. Pri posudzovaní výdavku za sprostredkovanie nie je dôležité, v ktorom zdaňovacom období daňovník dosiahol príjem z predaja majetku.

 

Otázka č. 3 - Sprostredkovanie nákupu hmotného majetku pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzatvoril dohodu o sprostredkovaní nákupu nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou. Odmena za sprostredkovanie bola dohodnutá vo výške 15 % z hodnoty nehnuteľnosti.  Daňovník obstaral nehnuteľnosť v hodnote 150 000 eur a realitnej kancelárii zaplatil províziu v sume 22 500 eur. Je táto provízia daňovým výdavkom daňovníka, keďže nepresiahla 20 % hodnoty zrealizovaného obchodu?

Odpoveď

Nakoľko výdavky súvisiace s obstaraním hmotného odpisovaného majetku vstupujú do obstarávacej ceny hmotného majetku, zaplatená provízia je súčasťou vstupnej ceny nehnuteľnosti a do daňových výdavkov sa premietne prostredníctvom odpisov nehnuteľnosti.

 

Otázka č. 4 - Sprostredkovanie predaja tovaru pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uzatvoril  sprostredkovateľskú zmluvu s iným daňovníkom na sprostredkovanie predaja tovaru v hodnote 20 000 eur. Sprostredkovateľ vyfakturoval podnikateľovi  svoju províziu za sprostredkovanie predaja tovaru v sume 2 000 eur. Daňovník došlú faktúru zaúčtoval na účte 518 - Ostatné služby. K 31.12. príslušného roka eviduje záväzok voči sprostredkovateľovi, nakoľko faktúra nebola uhradená. Je tento náklad zaúčtovaný na účte 518 aj daňovým výdavkom v roku jeho zaúčtovania?

Odpoveď

Provízia za sprostredkovanie predaja tovaru je daňovým výdavkom až po jej zaplatení, teda v roku zaúčtovania nákladu bude provízia v sume 2 000 eur pripočítateľnou položkou k základu dane. Ak daňovník uhradí túto províziu v nasledujúcom roku, potom v nasledujúcom roku bude suma 2 000 eur položkou znižujúcou základ dane daňovníka.

 

Otázka č. 5 - Sprostredkovanie predaja tovaru pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu s iným daňovníkom na sprostredkovanie predaja tovaru v hodnote 20 000 eur. Sprostredkovateľ vyfakturoval podnikateľovi  svoju províziu za sprostredkovanie predaja tovaru v sume 6 000 eur. Daňovník došlú faktúru zaúčtoval na účte 518 - Ostatné služby. K 31.12. príslušného roka eviduje záväzok voči sprostredkovateľovi vo výške 3000 eur, nakoľko už uhradil sumu 3 000 eur. Aká suma provízie môže ovplyvniť základ dane daňovníka v príslušnom zdaňovacom období?

Odpoveď

Keďže provízia za sprostredkovanie predaja tovaru je daňovým výdavkom až po jej zaplatení a najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, daňovník si môže zahrnúť do základu dane sumu 3 000 eur. Nakoľko na účte 518 zaúčtoval províziu v sume 6 000 eur, suma 3 000 eur bude položkou zvyšujúcou základ dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak daňovník uhradí svoj zostávajúci záväzok za sprostredkovanie vo výške 3 000 eur v nasledujúcom roku, v nasledujúcom zdaňovacom období si môže do základu dane zahrnúť iba sumu 1 000 eur, a to cez položky znižujúce základ dane (20 % z hodnoty obchodu predstavuje iba 4 000 eur).