Odplaty (provízie) za sprostredkovanie

Výdavky na odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby , a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv uzatvorených podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Občianskeho zákonníka, sú daňovými výdavkami podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2015 najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.  

U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sú tieto výdavky za sprostredkovanie daňovým výdavkom len po zaplatení, teda v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade.

Limitovanie výšky provízie sa nevzťahuje na fyzické osoby vykonávajúce činnosť podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a to na

- finančných agentov, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s finančnou inštitúciou  alebo so samostatným finančným agentom,

- finančných poradcov, ktorí vykonávajú finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom.

FAQ

Otázka č. 1 - Sprostredkovanie predaja tovaru pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva
Živnostník uzatvoril v roku 2020 sprostredkovateľskú zmluvu s inou fyzickou osobou na sprostredkovanie predaja tovaru v hodnote 15 000 eur. Odmenu za sprostredkovanie si dohodli vo výške 25 % z predaja tovaru. Živnostník teda uhradil sprostredkovateľovi sumu 3 750 eur. Môže si túto sumu živnostník zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Nakoľko provízia za sprostredkovanie v roku 2020 už nie je limitovaným daňovým výdavkom, živnostník si môže do daňových výdavkov v roku 2020 zahrnúť celú sumu provízie vyplatenú sprostredkovateľovi.


Otázka č. 2 - Sprostredkovanie predaja majetku pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva sa dohodol s obchodnou spoločnosťou na sprostredkovaní predaja pracovného stroja, ktorý bol pre neho nepotrebný z dôvodu zmeny predmetu podnikania.  Hodnota provízie bola dohodnutá vo výške 30 % z predajnej ceny stroja. Obchodná spoločnosť sprostredkovala predaj stroja za 80 000 eur a vyfakturovala daňovníkovi v roku 2020 províziu v sume 24 000 eur. Daňovník uhradil túto províziu až v nasledujúcom roku. V ktorom roku si môže daňovník zahrnúť výdavok 24 000 eur do daňových výdavkov?
Odpoveď
Keďže výdavok za sprostredkovanie už nie je v roku 2020 limitovaný, daňovník si môže výdavok za sprostredkovanie uplatniť do daňových výdavkov v plnej výške, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade provízie. Ak k úhrade provízie došlo v roku 2021, potom tento výdavok bude daňovým výdavkom v roku 2021. 


Otázka č. 3 - Sprostredkovanie nákupu hmotného majetku pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzatvoril dohodu o sprostredkovaní nákupu nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou. Odmena za sprostredkovanie bola dohodnutá vo výške 15 % z hodnoty nehnuteľnosti.  Daňovník obstaral nehnuteľnosť v hodnote 150 000 eur a realitnej kancelárii zaplatil províziu v sume 22 500 eur. Je táto provízia daňovým výdavkom daňovníka, keďže nepresiahla 20 % hodnoty zrealizovaného obchodu?
Odpoveď
Nakoľko výdavky súvisiace s obstaraním hmotného odpisovaného majetku vstupujú do obstarávacej ceny hmotného majetku, zaplatená provízia je súčasťou vstupnej ceny nehnuteľnosti a do daňových výdavkov sa premietne prostredníctvom odpisov nehnuteľnosti.

Otázka č. 4 - Sprostredkovanie predaja tovaru pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uzatvoril  sprostredkovateľskú zmluvu s iným daňovníkom na sprostredkovanie predaja tovaru v hodnote 20 000 eur. Sprostredkovateľ vyfakturoval podnikateľovi  svoju províziu za sprostredkovanie predaja tovaru v sume 2 000 eur. Daňovník došlú faktúru zaúčtoval na účte 518 - Ostatné služby. K 31.12. príslušného roka eviduje záväzok voči sprostredkovateľovi, nakoľko faktúra nebola uhradená. Je tento náklad zaúčtovaný na účte 518 aj daňovým výdavkom v roku jeho zaúčtovania?
Odpoveď
Provízia za sprostredkovanie predaja tovaru je daňovým výdavkom až po jej zaplatení, teda v roku zaúčtovania nákladu bude provízia v sume 2 000 eur pripočítateľnou položkou k základu dane. Ak daňovník uhradí túto províziu v nasledujúcom roku, potom v nasledujúcom roku bude suma 2 000 eur položkou znižujúcou základ dane daňovníka.

Otázka č. 5 - Sprostredkovanie predaja tovaru pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu s iným daňovníkom na sprostredkovanie predaja tovaru v hodnote 20 000 eur. Sprostredkovateľ vyfakturoval podnikateľovi  v roku 2020 svoju províziu za sprostredkovanie predaja tovaru v sume 6 000 eur. Daňovník došlú faktúru zaúčtoval na účte 518 - Ostatné služby. K 31.12.2020 eviduje záväzok voči sprostredkovateľovi vo výške 3000 eur, nakoľko už uhradil sumu 3 000 eur. Aká suma provízie môže ovplyvniť základ dane daňovníka v roku 2020?
Odpoveď
Keďže provízia za sprostredkovanie predaja tovaru je daňovým výdavkom až po jej zaplatení, daňovník si môže zahrnúť do základu dane sumu 3 000 eur. Nakoľko na účte 518 zaúčtoval províziu v sume 6 000 eur, suma 3 000 eur bude položkou zvyšujúcou základ dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie.