Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > DPH > Účtovanie zahraničnej DPH v súvislosti s refundáciou

Účtovanie zahraničnej DPH v súvislosti s refundáciou

Na zabezpečenie jednotného spôsobu účtovania o nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí vydalo Ministerstvo financií SR Usmernenie č. MF/014716/2006-721 k účtovaniu DPH zaplatenej v zahraničí a jej zahrnovaniu do základu dane z príjmov, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2006 (ďalej len „Usmernenie MF SR“ link: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5146).

O nároku na vrátenie sa účtuje na ťarchu účtu 378 - Iné pohľadávky, súvzťažne v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ak nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v ČŠ EÚ vzniká v cudzej mene, pohľadávka v cudzej mene sa oceňuje v priebehu roka referenčným výmenným kurzom ECB platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ak sa účtuje o nároku na vrátenie na konci roka, použije sa kurz v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak účtovná jednotka nárok na vrátenie uplatňuje viackrát za účtovné obdobie, vzniknuté rozdiely medzi uplatňovaným a uznaným nárokom sa účtujú podľa charakteru v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Ak účtovná jednotka účtuje o nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v ČŠ EÚ pri prekročení limitu pre jednotlivé ČŠ EÚ v účtovnom období, v ktorom vznikla, resp. najneskôr v rámci závierkových alebo upravujúcich závierkových účtovných prípadov podľa § 2a ods. 1 postupov účtovania. Orientačný zoznam podmienok ČŠ EÚ v oblasti vrátenia DPH vrátane minimálnych limitov na vrátenie DPH stanovených v jednotlivých ČŠ EÚ je zverejnený na internetovej stránke www.financnasprava.sk (v časti: podnikatelia a organizácie – dane – DPH – vrátenie dane z iných členských štátov).

 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Nesplní limit na vrátenie DPH
Spoločnosť Alfa s.r.o. obstarala v roku 2021 na služobnej ceste v Taliansku pohonné látky. Celková suma DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam nepresiahla za zdaňovacie obdobie limit na vrátenie 50eur. Ako bude táto zaplatená DPH zaúčtovaná v účtovníctve spoločnosti?
Odpoveď
DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam obstaraným v Taliansku zaúčtuje účtovná jednotka ako súčasť ocenenia nákladu, ktorého sa výdavok týka, t.j. napr. na účet 501AU - Spotreba PHL a uvedený náklad bude zároveň aj v plnej výške uznaným daňovým výdavkom.
 
Otázka č. 2 – Nemá nárok na vrátenie DPH
Spoločnosť Beta a.s. obstarala službu v členskom štáte EÚ, pri ktorej nie je nárok na vrátenie dane v príslušnom členskom štáte EÚ, pričom prekročila limit na vrátenie stanovený príslušným členským štátom EÚ. Ako účtovná jednotka v tomto prípade zaúčtuje DPH .  
Odpoveď
V prípade, že účtovná jednotka nemá nárok na vrátenie DPH zo služby , bude o tejto DPH účtovať priamo na účte na ktorom bude účtovať aj službu, t.j. napr. na účte 518AU - Služby bez nároku na vrátenie DPH a uvedený náklad bude zároveň aj v plnej výške uznaným daňovým výdavkom.
 
Otázka č. 3 – Má nárok na vrátenie DPH
Slovenská spoločnosť Delta s.r.o. sa zúčastnila v roku 2021 medzinárodných veľtrhov vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku, kde vynaložila náklady na obstaranie rôznych tovarov a služieb charakteru daňových výdavkov. Voči každému členskému štátu EÚ prekročila minimálny limit na vrátenie DPH a požiadala o jej vrátenie.  Požadovaná suma nebola účtovnej jednotka v plnom rozsahu vrátená. Kedy a ako  bude účtovná jednotka  o nároku  DPH účtovať?
Odpoveď
- obstaranie tovarov a služieb 51xAU/321, 221 (v priebehu poskytnutia)
- DPH z tovarov a služieb s nárokom na vrátenie 51xAU k vráteniu DPH/321, 221
- najneskôr k súvahovému dňu - nárok na vrátenie DPH 378/648
- vrátenie DPH v nižšej hodnote ako bola požadovaná 221,  548 (len rozdiel) /378.
Zaúčtovaný náklad aj výnos bude súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom.