Príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním

Medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov - z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním sa zaraďujú príjmy plynúce zo sústavne vykonávanej nezávislej činnosti daňovníka, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť  za účelom dosiahnutia zisku (nejde o závislú činnosť ani o príležitostnú činnosť).
 
Napríklad:
  • správca konkurznej podstaty vykonávajúci činnosť v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní podľa zákona č.7/2005 Z. z.  o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších  predpisov  a podľa z.č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov
  • osobný asistent osoby ťažko zdravotne postihnutej podľa z.č. 447/2008 Z.z. o o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení  n.p.  
  • pracovný asistent podľa § 59 ods.2 písm.a) a c)  z.č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení a niektorých zákonov v znení n.p. (ak nie je zamestnancom)
  • hypotekárny správca (jeho činnosť je upravená v zákone č.483/2001  Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.; pre  každú hypotekárnu  banku ho vymenováva a odvoláva NBS
  • správca dedičstva (činnosť upravená v § 182 zákona 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok)
  • modelka, ak nejde o príjmy podľa § 5 zákona a nejde o príjmy podľa autorského zákona
 
Príjmy podľa § 6 ods.2 písm.b) zákona o dani z príjmov sú považované za aktívne príjmy.
 

FAQ
 
Otázka č. 1 – príjmy osobného asistenta
Osobný asistent vykonáva prácu pre ťažko zdravotne postihnutého občana (na základe  zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súlade so z.č.447/ 2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). Nakoľko na túto činnosť nemá povolenie, zaradí takéto príjmy medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Daňovník svoj príjem za činnosť osobného asistenta, ktoré vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon osobnej asistencie,  zaraďuje medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm.b) zákona  o dani z príjmov, a to medzi príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných  predpisov.  Daňovú povinnosť z takto dosiahnutého príjmu je uvedený daňovník (osobný asistent) povinný vysporiadať osobne, prostredníctvom daňového priznania typ B.
U občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý poberá príspevok na osobnú asistenciu, je takto  poskytnutý príspevok od dane z príjmov oslobodený (podľa § 9 zákona o dani z príjmov).
 
Otázka č. 2 – príjmy pracovného asistenta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvoril so SZČO, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím dohodu o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta. SZČO sa zaviazala, že uzatvorí zmluvu s pracovným asistentom o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (§51 Občianskeho zákonníka). Ako sa posudzujú príjmy u pracovného asistenta?
Odpoveď 
Príjmy pracovného asistenta, ktorý nie je zamestnanec, sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov, na daňové účely sú považované za aktívne príjmy. Daňovú povinnosť z príjmov pracovného asistenta je daňovník  povinný vyrovnať osobne a to podaním  daňová priznania za príslušné (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie). 
 
Otázka č. 3– príjmy osobného asistenta - povinnosť registrácie
Osobný asistent začal v  máji  2023 vykonávať prácu pre ťažko zdravotne postihnutého občana (na základe  zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súlade so z.č.447/ 2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). Je daňovník povinný, z dôvodu začatia vykonávania činnosti osobného asistenta, požiadať správcu dane o registráciu (bude mu pridelené DIČ) ?
Odpoveď
Áno, tento daňovník je povinný požiadať správcu dane o registráciu, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začal vykonávať inú samostatnú zárobkov činnosť (t. j. činnosť osobného asistenta). Daňovník bol v tomto prípade povinný požiadať správcu dane o registráciu do konca júna 2023.
 
Otázka č. 4 - príjmy správcu konkurznej podstaty
Daňovník vykonáva činnosť správcu konkurznej podstaty v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní podľa zákona č.7/2005 Z. z.  o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších  predpisov  a podľa z. č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. Ako sa z pohľadu zákona o dani z príjmov zaraďujú jeho príjmy z výkonu tejto činnosti?
Odpoveď
Príjmy daňovníka, ktorý vykonáva činnosť  správcu konkurznej podstaty v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu sa zaraďujú medzi príjmy  podľa § 6 ods.2 písm. b) zákona  o dani z príjmov, a to medzi príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných  predpisov.  Daňovú povinnosť z takto dosiahnutého príjmu je uvedený daňovník povinný vysporiadať osobne, prostredníctvom daňového priznania typ B.
 
Otázka č. 5 - príjmy za poskytovanie starostlivosti o dieťa v detskej skupine
Daňovník vykonáva činnosť starostlivosti o dieťa v detskej skupine podľa zákona o sociálnych službách (zákon č. 448/2008 Z. z.) ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a odplatne. O aký druh príjmu sa jedná?
Odpoveď
Príjem daňovníka za poskytovanie sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách je príjmom z činnosti, ktorá nie je živnosťou, ani podnikaním podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.