Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Čo sa rozumie novým dopravným prostriedkom ? > Čo sa rozumie novým dopravným prostriedkom

Čo sa rozumie novým dopravným prostriedkom

Novým dopravným prostriedkom pre účely zákona o DPH sa rozumie:
a) pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7, 2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.
Upozornenie:  Z pohľadu zákona o DPH stačí, aby bola splnená len jedna podmienka, t.j. buď nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo od prvého uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako šesť mesiacov a dopravný prostriedok sa považuje za nový dopravný prostriedok.
b) plavidlo určené na prepravu osôb a nákladov dlhšie ako 7, 5 m určené na prepravu osôb a nákladov,  ak  nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky),
c) lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určeného na prepravu osôb a nákladov, ak  nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Pojem nový dopravný prostriedok po 18 mesiacov používania
Kúpil som osobný automobil v máji 2023. V októbri 2024 ho predávam záujemcovi do Českej republiky, pričom má najazdené len 4 000 km. Považuje sa predaj tohto auta za dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu?
Odpoveď
Aj keď motorové vozidlo je používané dlhšie ako jeden kalendárny rok (18 mesiacov), považuje sa za nový dopravný prostriedok, keďže má najazdených menej ako 6 000 km, čím je splnená jedna z podmienok pre nový dopravný prostriedok v zmysle zákona o DPH.
 
Otázka č. 2 - Pojem nový dopravný prostriedok po ubehnutí 7 tis. km
V marci 2024 bolo zakúpené nové motorové vozidlo, ktoré v máji 2024 po ubehnutí 7 000 km sa predáva kupujúcemu z Rakúska. Považuje sa predaj tohto motorového vozidla za dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu?
Odpoveď
Aj keď motorové vozidlo má najazdených viac ako 6 000 km  považuje za nový dopravný prostriedok, keďže bolo používané len 3 mesiace, čím je splnená jedna z podmienok pre nový dopravný prostriedok v zmysle zákona o DPH.
 
Otázka č. 3 - Pojem nový dopravný prostriedok kontra jednomiestna motorka
Občan má v úmysle zakúpiť si  novú športovú motorku v inom členskom štáte, ktorá je určená len na prepravu jednej osoby a bez žiadneho priestoru na prepravu nákladu (ani tašky). Má tomu rozumieť tak, že takáto motorka nie je chápaná ako nový dopravný prostriedok podľa odseku § 11 odsek 11 písm. a) zákona o DPH, kde  je uvedené, že pod pojmom dopravný prostriedok sa rozumie "pozemné motorové vozidlo určené na prepravu osôb a nákladov", čo znamená, že sa vzťahuje  len na pozemný dopravný prostriedok, ktorý je určený na prepravu osôb a súčasne nákladu? Je teda predmetom dane? Môže predávajúci predať motorku bez DPH?
Odpoveď
Ustanovenie § 11 ods.11 písm. a) zákona o DPH je transpozíciou Článku 2 ods.2 písm. a) bodu (i) smernice Rady 2006/112/ES, ktorá, na rozdiel od zákona o DPH, v pojmoch používa množné číslo a slovné spojenia so spojkou alebo, kde text znie, že za dopravné prostriedky sa považujú “dopravné prostriedky, ktoré sú určené na prepravu osôb alebo tovaru“, medzi ktoré patria aj  “pozemné motorové vozidlá“, potom aj pozemné motorové vozidlo na prepravu iba jedinej osoby a bez nákladu je považované za dopravný prostriedok aj v tuzemsku, aby sa zachovala samotná transpozícia (rovnaké právne účinky) tohto článku v rámci “aproximácie“ vnútroštátneho práva s právom EÚ. V prípade, že dodávateľ (platiteľ) z iného členského štátu dodá “jednomiestnu“ motorku, ktorá je podľa znenia smernice navyše aj “novým“ (Čl.2 ods.2 písm. b) bod i) smernice) dopravným prostriedkom, je povinný dodanie oslobodiť (Čl. 138 ods.2 písm. a) smernice) a to bez ohľadu na okolnosť, že kupujúci je nezdaniteľná osoba, avšak, tuzemský kupujúci je osobou povinnou zaplatiť daň daňovému úradu z kúpy tejto motorky.