Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú je vždy možné vyjadriť v peniazoch. Protihodnota – odplata, ktorú dodávateľ má prijať alebo prijal za dodaný tovar alebo službu teda obsahuje aj sumu dane a pri určení základu dane, z ktorého sa daň vypočítava, sa odplata zníži o sumu dane (§ 22 zákona o DPH).

Do základu dane sa zahŕňajú aj
-          iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, napr. do základu dane vchádza aj spotrebná daň, ak ide o dodávku tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani,
-          súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadovaného dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka,
-          dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby avšak iba vtedy, ak je platený inou osobou ako samotným dodávateľom tovaru alebo služby.

Pri určení základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby je potrebné rozlišovať, či ide  o náklad dodávateľa alebo prijímateľa, alebo či ide o taký „náklad“, ktorý sa zdaňuje ako samostatné dodanie tovaru alebo služby. Plnenie, ktoré je nákladom prijímateľa sa do základu dane u dodávateľa nezahŕňa.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Základ dane pri odmene za predaj výrobkov
V zmysle uzavretej zmluvy sa firma A - platiteľ dane zaviazala, že pre firmu B v jej mene a na jej účet zariadi predaj výrobkov a firma B sa zaviazala, že firme A za zariadenie predaja výrobkov zaplatí odmenu 10 % z hodnoty predaných výrobkov. Aký bude základ dane, ak firma A predala v mene a na účet firmy B výrobky v celkovej hodnote 30 000 eur s DPH?
Odpoveď
Odmena vo výške 10 % zo sumy 30 000 eur je 3 000 eur vrátane dane, t.j. základ dane je  3 000 : 1,2 = 2 500 EUR (daň je 500 eur).

Otázka č. 2 – Základ dane, ak je v cene výrobku zahrnutá aj preprava
Platiteľ dane A na základe zmluvy dodáva tovar pre platiteľa dane B. Zo zmluvy vyplýva, že dodávateľ zabezpečí aj prepravu. Podľa uzavretej kúpnej zmluvy sa zaviazal dodávateľ dodať tovar vrátane jeho prepravy na dohodnuté miesto odberateľovi. Čo vstupuje do základu dane u dodávateľa?
Odpoveď
Ak dodávateľ nemá vlastné dopravné prostriedky, preto prepravu objednal u prepravcu vo svojom mene na svoj účet, potom dodávateľ prepravu ako náklad spojený s dodávkou tovaru zahŕňa do základu dane pri dodaní tovaru.

Otázka č. 3 – Základ dane a preprava tovaru je samostatne hradená kupujúcim
Vstupuje do základu dane aj cena prepravy, ak sa platiteľ dane A, ktorý dodáva tovar, so svojím odberateľom zmluvne dohodol, že prepravu zaplatí odberateľ a  dodávateľ vo svojom mene objedná prepravu u prepravcu, ale s tým, že prepravu bude hradiť kupujúci (t.j. na účet kupujúceho)?
Odpoveď
Nie, dodávateľ tovaru cenu prepravy do základu dane nezahrnie.

Otázka č. 4 – Preprava tovaru a mýtne poplatky
Ak slovenský prepravca - platiteľ dane A uskutočnil prepravu tovaru zo Slovenska do Chorvátska, pričom prepravu si objednal slovenský platiteľ dane B a v Maďarsku prepravca A zaplatil mýtne poplatky. Zahrnie prepravca tieto mýtne poplatky do základu dane?
Odpoveď
Prepravca A fakturuje platiteľovi dane B prepravu s daňou, pričom do základu dane zahrnie aj tieto mýtne poplatky.

Otázka č. 5 – Základ dane pri poskytnutí stravy zamestnancom
Aký je základ dane, ak zamestnávateľ, ktorý prevádzkuje jedáleň, v ktorej poskytuje stravovanie svojim zamestnancom, pričom cena hlavného jedla je 3 eurá bez DPH a spoločnosť si ako výdavok podľa zákona o dani z príjmov uplatňuje príspevok 55 % z ceny jedla, t.j. 1,65 eura a zo sociálneho fondu 0,30 eura?
Odpoveď
Základom dane pri poskytovaní stravovania zamestnancom je suma 1,05 eura (3 - 1,95).
 
Otázka č. 6 - Zaokrúhľovanie platby v hotovosti a výpočet DPH
Novelou zákona o cenách platnej od 01.07.2022 sa pri platbe v hotovosti zaviedla povinnosť zaokrúhľovať výslednú sumu za predaj tovarov a služieb na 5 eurocentov. Ak je naša firma platiteľom DPH, musí v takomto prípade po zaokrúhlení výslednej sumy za predaj tovaru odznova vypočítať nový základ dane a výšku DPH, ktoré by „sedeli“ na výslednú sumu po zaokrúhlení?
Odpoveď
Nie. Zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet dane z pridanej hodnoty z predaja tovaru alebo služieb. Výpočet výšky DPH sa vykoná zo sumy pred zaokrúhlením.
 
Základ dane, ak osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba pri prijatí tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré dodala zahraničná osoba z iného ČŠ EÚ alebo tretieho štátu
Osoby, ktoré majú povinnosť platiť daň pri prijatí dodaného tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo tretieho štátu, postupujú pri určení základu dane podľa ustanovenia § 22 zákona o DPH.

Otázka č. 7 – Základ dane pri dodaní služby z iného ČŠ
Dodávateľ z Rakúska, identifikovaný pre daň v Rakúsku, vykonal pre spoločnosť A, platiteľa dane, opravu 3 ks počítačov. Rakúsky dodávateľ služby nie je registrovaný pre daň v SR. Rakúsky dodávateľ vyhotovil faktúru pre spoločnosť A (odberateľa služby) v ktorej samostatne rozpísal materiál pri oprave 1 000 eur, doprava z Rakúska na Slovensko a späť 500 eur, práce vykonané 2 pracovníkmi  5 000 eur, ostatné služby ako náklady na ubytovanie, cestovné náklady na území SR, v celkovej sume 3 500 eur. Celkom k úhrade je na faktúre uvedená suma 10 000 eur bez DPH. Aký je základ dane pri samozdanení tejto služby v tuzemsku?
Odpoveď
Spoločnosť A je osoba povinná za uvedenú službu platiť daň v tuzemsku, nakoľko miestom dodania služby v zmysle § 15 ods.1 zákona o DPH  je tuzemsko. Spoločnosť A má povinnosť priznať daň (20 %) v tuzemsku, ktorú vypočíta zo základu dane 10 000 eur. Do základu dane v danom prípade musí zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním služby.

Čo sa nezahŕňa do základu dane
Do základu dane sa nezahŕňajú výdavky, ktoré dodávateľ zaplatil v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktorému dodáva tovar alebo službu, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka. Výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka sú považované za tzv. „prechodné položky“ a nevchádzajú do základu dane. Je to napr. zaplatenie akýchkoľvek poplatkov advokátom v mene a na účet klienta; platenie kúpeľných poplatkov, ktoré platí ubytovacie zariadenie v mene a na účet klienta a pod. V prípade, ak je uplatnená DPH v inom členskom štáte pri dodaní tovaru alebo služby aj napriek tomu, že osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba vzhľadom na miesto dodania v tuzemsku, tuzemská zdaniteľná osoba vypočíta daň len zo základu dane z ceny tovaru alebo služby.

Otázka č. 8 – Základ dane pri samozdanení právnej služby dodanej z ČR, ak k nej bola fakturovaná aj česká DPH
Čo tvorí základ dane, ak si slovenský podnikateľ, neregistrovaný pre daň v tuzemsku,  objednal právnu službu od českého podnikateľa, identifikovaného pre DPH v ČR (ide o dodanie služby s miestom plnenia v tuzemsku, pri ktorej sa povinnosť platiť daň prenáša na odberateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH), ale český podnikateľ  vyfakturoval poskytnutie právnej služby s českou DPH?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ – príjemca služby má povinnosť priznať a odviesť DPH z prijatej právnej služby, ktorú mu dodala zahraničná osoba. Slovenský podnikateľ nezahŕňa pri určení základu dane českú DPH.