Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Zrušenie registrácie 7a > Zrušenie registrácie podľa § 7a

Zrušenie registrácie podľa § 7a

Podľa § 82 ods. 3 zákona o DPH daňový úrad zruší registráciu pre daň:
- na žiadosť osoby registrovanej podľa  7a zákona o DPH, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie na daň,
- z úradnej moci, ak osoba registrovaná podľa  § 7a zákona o DPH nesplnila povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň,
- z úradnej moci, ak sa osoba registrovaná podľa 7a zákona o DPH stala platiteľom a to ku dňu, keď sa stala platiteľom. Daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie nevydáva.
 
Zrušením registrácie zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Osoba je povinná do desiatich od zrušenia registrácie odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň (platí pre osobu registrovanú pre daň podľa § 7a zákona o DPH pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 11 zákona o DPH). Osoba registrovaná  podľa § 7a zákona o DPH je v zmysle § 82 ods. 2 zákona o DPH  povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď končí v tuzemsku podnikanie.
 
FAQ

Otázka č.1 - Zrušenie registrácie, ak osoba nevykonáva ekonomickú činnosť
Fyzická osoba je od 9.9.2019 registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Od januára 2023 nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a dňa 1.2.2023 podala žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu ukončenia činnosti. Môže daňový úrad vyhovieť žiadosti a zrušiť registráciu?
Odpoveď
Ak daňový úrad po preverení skutočností zistí, že nie sú dôvody na registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH (neprijíma služby, resp. nedodáva služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je prijímateľ služby), žiadosti o zrušenie registrácie pre daň vyhovie.
 
Otázka č. 2 - Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení registrácie
Podnikateľka, bola registrovaná podľa § 7a zákona o DPH, pretože nadobudla právne služby z iného členského štátu. Dňa  8.6.2023 DÚ  podnikateľke zrušil z úradnej moci registráciu podľa § 7a zákona o DPH (podnikateľka  k 19.5.2023 pozastavila živnosť).  Môže podnikateľka podať odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení registrácie?
Odpoveď
Nie, proti rozhodnutiu o zrušení registrácie pre daň nie je možné podať odvolanie.