Úvod > Daňový poriadok > Daňové nedoplatky > Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak správca dane v lehote podľa prvej vety doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Počas daňového exekučného konania táto lehota neplynie.
 
Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o námietke daňový dlžník nemôže podať odvolanie.

Daňový nedoplatok zanikne dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok. Pre určenie dňa zániku daňového nedoplatku je rozhodujúce určenie dňa, v ktorom došlo k zániku práva vymáhať daňový nedoplatok. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Lehota určená podľa rokov končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej jej začiatok. Skutočnosťou určujúcou začiatok plynutia lehoty je skončenie kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol, t.j. 31.12. roka, v ktorom vznikol daňový nedoplatok. 20 ročná lehota skončí 20 rokov po tomto dátume a skončenie nastane uplynutím 31.12. teda dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota sa končí uplynutím 31.12.
 
Po tejto 20 ročnej lehote zaniká právo na vymáhanie daňového nedoplatku. Dňom zániku práva na vymáhanie daňového nedoplatku je 1. január.
 
Keďže k zániku daňového nedoplatku dochádza dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok, daňový nedoplatok zanikne dňa 2. januára.


FAQ

Otázka č. 1 - premlčaný nedoplatok

Správca dane doručil dňa 11.07.2023 daňovému subjektu (dlžníkovi) výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú daňový dlžník mal zaplatiť v lehote do dňa 01.04.2016. Mohol zaslať  správca dane výzvu k zaplateniu nedoplatku ?

Odpoveď

Ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania práva vymáhať daňový nedoplatok, za splnenia zákonom stanovených podmienok, správca dane je povinný prihliadnuť na uplynutie premlčacej lehoty. V prípade, ak je voči daňového dlžníkovi vedené daňové exekučné konania, správca dane je povinný toto konanie zastaviť podľa § 96 ods. 1 písm. e) daňového poriadku. Daňový nedoplatok ako taký nezaniká, keďže situácia, kedy “právo vymáhať daňový nedoplatok je premlčané a daňový dlžník vzniesol námietku premlčania” nie je zákonnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik daňového nedoplatku podľa § 84 ods.1 daňového poriadku.

Otázka č. 2 -  premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok


Daňový nedoplatok vznikol v roku 2016. Šesťročná lehota na jeho vymáhanie uplynula 31.12.2022. Kedy dôjde k premlčaniu a zániku práva vymáhať daňový nedoplatok ? 
Odpoveď
Po uplynutí šesťročnej lehoty je právo správcu dane na jeho vybratie premlčané, iba vtedy, ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to v rozsahu uplatňovanej námietky. Túto lehotu možno predĺžiť, ak správca dane vykonal úkon na jeho vybratie najdlhšie do 20 rokov po skončení roka, v ktorom nedoplatok vznikol.