Úvod > Daňový poriadok > Daňové nedoplatky > Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak správca dane v lehote podľa prvej vety doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Počas daňového exekučného konania táto lehota neplynie.
 
Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o námietke daňový dlžník nemôže podať odvolanie.

Daňový nedoplatok zanikne dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok. Pre určenie dňa zániku daňového nedoplatku je rozhodujúce určenie dňa, v ktorom došlo k zániku práva vymáhať daňový nedoplatok. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Lehota určená podľa rokov končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej jej začiatok. Skutočnosťou určujúcou začiatok plynutia lehoty je skončenie kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol, t.j. 31.12. roka, v ktorom vznikol daňový nedoplatok. 20 ročná lehota skončí 20 rokov po tomto dátume a skončenie nastane uplynutím 31.12. teda dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota sa končí uplynutím 31.12.
 
Po tejto 20 ročnej lehote zaniká právo na vymáhanie daňového nedoplatku. Dňom zániku práva na vymáhanie daňového nedoplatku je 1. január.
 
Keďže k zániku daňového nedoplatku dochádza dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok, daňový nedoplatok zanikne dňa 2. januára.

FAQ
 
Otázka č. 1 - premlčaný nedoplatok
Správca dane doručil dňa 21.07.2013 daňovému subjektu (dlžníkovi) výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú daňový dlžník mal zaplatiť v lehote do dňa 31.03.2006. Mohol zaslať  správca dane výzvu k zaplateniu nedoplatku ?
Odpoveď
Ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania práva vymáhať daňový nedoplatok, za splnenia zákonom stanovených podmienok, správca dane je povinný prihliadnuť na uplynutie premlčacej lehoty. V prípade, ak je voči daňového dlžníkovi vedené daňové exekučné konania, správca dane je povinný toto konanie zastaviť podľa § 96 ods. 1 písm. e) daňového poriadku. Daňový nedoplatok ako taký nezaniká, keďže situácia, kedy “právo vymáhať daňový nedoplatok je premlčané a daňový dlžník vzniesol námietku premlčania” nie je zákonnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik daňového nedoplatku podľa § 84 ods.1 daňového poriadku.
 
Otázka č. 2 -  premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
Daňový nedoplatok vznikol v roku 2008. Šesťročná lehota na jeho vymáhanie uplynula 31.12.2014. Kedy dôjde k premlčaniu a zániku práva vymáhať daňový nedoplatok ? 
Odpoveď
Po uplynutí šesťročnej lehoty je právo správcu dane na jeho vybratie premlčané, iba vtedy, ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to v rozsahu uplatňovanej námietky. Túto lehotu možno predĺžiť, ak správca dane vykonal úkon na jeho vybratie najdlhšie do 20 rokov po skončení roka, v ktorom nedoplatok vznikol.
 
Otázka č. 3 -  premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
V roku 2004 vyrubil správca dane na základe kontroly dane z príjmov FO rozdiel dane z príjmov vo výške 5 600,- eur. Správca dane vydal rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatku  zriadením záložného práva vo vlastníctve daňového dlžníka. Rozhodnutie bolo daňovému subjektu riadne doručené. Daňový dlžník sa presťahoval a do konca roka 2011 pobyt nebol známy a nebol známy ani iný majetok dlžníka. Správca dane nevykonal po dobu šiestich rokov úkon smerujúci k vymáhaniu daňového nedoplatku podľa § 85 daňového poriadku. V roku 2012 sa daňový subjekt vrátil a správca dane zistil peňažné prostriedky na účte a vydal exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky z účtu daňového dlžníka podľa § 108 daňového poriadku. Proti exekučnému príkazu  sa daňový dlžník odvolal, v ktorom namietal premlčanie vymáhať daňový nedoplatok podľa § 85 ods. 4  daňového poriadku.
Odpoveď
Správca dane preskúmal odvolanie o premlčaní daňovej pohľadávky svojím rozhodnutím zamietol odvolanie s odôvodnením, že ak je daňový nedoplatok zabezpečený záložným právom a  nepominuli dôvody jeho zrušenia, nemožno proti uplatnenému zabezpečenému právu namietať premlčanie daňového nedoplatku. Lehota na vybratie a vymáhanie daňového nedoplatku je najviac 20 rokov, ktorá začína plynúť po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.