Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Daňová povinnosť pri dovoze tovaru > Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
Dovozom tovaru sa rozumie vstup tovaru na územie Európskej únie z tretích štátov (štátov mimo územia EÚ). Dovoz tovaru je predmetom dane a daňová povinnosť vzniká v nadväznosti na povinnosť zaplatiť clo pri dovoze tovaru. Daň je splatná v lehote ustanovenej pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

FAQ
 
Príklad č. 1 – Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
Podnikateľ doviezol tovar z Ukrajiny na územie Slovenska dňa 29.5.2023. V ten istý deň navrhol tovar prepustiť do colného režimu prepustenie do voľného obehu. Colný úrad tovar prepustil do tohto režimu, zapísal do účtovnej evidencie sumu dovozných platieb a oznámil ju aj deklarantovi (dovozcovi). Kedy vznikla daňová povinnosť pre DPH?
Odpoveď
Colný úrad zároveň s clom vyrubí dovozcovi aj DPH, t.j. daňová povinnosť vzniká  dňa 29.5.2023. Clo ako aj DPH je dovozca povinný zaplatiť do 10 dní odo dňa oznámenia colného dlhu, t.j. do 08.06.2023.