Odplaty (provízie) za sprostredkovanie

Otázka č. 1 - posúdenie limitu provízií za sprostredkovanie pri uzatvorení viacerých sprostredkovateľských zmlúv

U daňovníka sú nastavené odmeny za predaj tovaru nasledovne - obchodník pracujúci na základe zmluvy o obchodnom zastúpení má províziu z predaja napr. 15 % a obchodný riaditeľ, ktorý pracuje na základe mandátnej zmluvy, je taktiež odmeňovaný aj percentom z celkového predaja,  a to na úrovni napr. 10 %. Reklamnej agentúre je vyplácaná odmena za reklamu, ktorá je naviazaná na obrat,  a to vo výške 5 %  z hodnoty predaja za dohodnuté obdobie. Na predaj jedného výrobku sú teda naviazané tri samostatné a nezávislé zmluvy (obchodník, ktorý uskutočňuje sprostredkovanie predaja, obchodný riaditeľ, ktorý riadi činnosť obchodníkov a reklamná agentúra, ktorá propaguje značku). Uplatní sa limit 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu na každú zmluvu samostatne alebo sa tento limit uplatní  v úhrne pri všetkých zmluvách vzťahujúcich sa na predaj daného tovaru?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv (odkaz na § 642 až 672a Obchodného zákonníka), najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sa uplatní, ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnej zmluvy, zmluvy  o sprostredkovaní podľa § 642 až 651 Obchodného zákonníka a zmluvy o obchodnom zastúpení podľa § 652 až 672a Obchodného zákonníka. Ak by daňovník mal uzatvorené takéto zmluvy s dvoma alebo viacerými obchodníkmi, ktorým poskytuje províziu za predaj toho istého tovaru a prijímateľom služby je jeden a ten istý daňovník, výška limitovanej provízie sa posudzuje v úhrne zo všetkých zmlúv vzťahujúcich sa k tomu istému sprostredkovanému obchodu. Podľa nášho názoru však v prípade, ktorý ste uviedli, nie je možné všetky zmluvy považovať za zmluvy, na ktoré sa vzťahuje limit podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP.

 

Otázka č. 2 - posúdenie limitu provízie za sprostredkovanie pri obstaraní hmotného majetku

Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 je uplatnenie provízie za sprostredkovanie do základu dane limitované do výšky 20 % hodnoty sprostredkovaného obchodu. Vzťahuje sa tento limit aj na províziu, ktorá je súčasťou vstupnej ceny hmotného  majetku?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv, najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Nakoľko v ZDP nie je ustanovená výnimka pre prípad, keď provízia za sprostredkovanie vstupuje do obstarávacej ceny hmotného majetku a do daňových výdavkov sa premietne postupne prostredníctvom odpisov, podľa nášho názoru sa aj v tomto prípade uplatní ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP, tzn. do obstarávacej ceny hmotného majetku pre účely daňových odpisov je možné zahrnúť len zaplatenú províziu najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Zároveň dávame do pozornosti, že v súlade s § 35 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov  za náklad, ktorý súvisí s obstaraním hmotného majetku, sa považuje provízia za sprostredkovanie kúpy hmotného majetku bez podmienky zaplatenia a ustanoveného limitu, preto môže nastať situácia, že pre účely účtovných a daňových odpisov sa bude uplatňovať rozdielna vstupná cena hmotného majetku.

 

Otázka č. 3 - uplatnenie limitu provízie za sprostredkovanie pri uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka

Daňovník uzatvoril s fyzickou osobou sprostredkovateľskú zmluvu podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, na základe ktorej vyplatil sprostredkovateľovi províziu. Vzťahuje sa aj na túto províziu uzatvorenú podľa  Občianskeho zákonníka ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov a vyplatená provízia môže byť súčasťou základu dane najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv79a) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu. V poznámke pod čiarou k odkazu 79a sú uvedené ustanovenia § 642 až 672a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
V súlade s bodom 47 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov, ktoré boli schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 1996 č. 519 a uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 19/1997, poznámky pod čiarou k príslušným odkazom nie sú súčasťou právneho predpisu; majú len informatívnu hodnotu. S ohľadom na vyššie uvedené podľa ustanovenia § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, a to bez ohľadu na skutočnosť, či zmluvy o sprostredkovaní sú uzavreté na základe Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.