Odpočítanie dane u zahraničnej osoby

Odpočítanie dane u zahraničnej osoby
Odpočítať daň v tuzemsku môže zahraničná osoba pri dodržaní zákonom stanových podmienok.
 
Odpočítanie dane podľa § 49 až 51 zákona o DPH
Právo odpočítať daň z tovaru alebo služby vzniká platiteľovi v deň, kedy pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

Kedy vzniká právo na odpočítanie dane (§ 49 zákona o DPH)
 Platiteľovi vzniká právo na odpočítanie dane, ak je daň
- voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
- ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca podľa  § 69 ods. 12 zákona o DPH,
- ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku,
- zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru z tretieho štátu.

FAQ
 
Otázka č. 1 - Dodanie natieračských  prác zahraničnou osobou súkromnej osobe v SR
Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH, ktorý v tuzemsku nemá  prevádzkareň – dodal maliarske práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku voči odberateľovi – súkromnej osobe. Osobou povinnou platiť daň je český podnikateľ – registrovaný na DPH podľa § 5 zákona o DPH.  V tuzemsku nakúpil farby od platiteľa dane. Má právo na odpočítanie dane z týchto farieb  prostredníctvom daňového priznania podaného v tuzemsku?
Odpoveď
Český podnikateľ, registrovaný na DPH podľa § 5 zákona o DPH, má právo na odpočítanie dane z nákupu  farieb, nakoľko spĺňa podmienky podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH.

 

Uplatnenie práva na odpočítanie dane (§ 51 zákona o DPH)
- právo na odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane za dodanie tovaru a služby v tuzemsku  má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa  § 71 zákona o DPH,
- pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH je daň uvedená v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH,
- pri odpočítaní z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,
- pri odpočítaní dane podľa pri dovoze z tretieho štátu  má dovozný doklad potvrdený colným  orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Kedy nemôže odpočítať daň
Platiteľ - zahraničná osoba registrovaná podľa § 5  zákona o DPH  - nemôže odpočítať daň pri:
- kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy,
- použití nakúpeného tovaru alebo služieb za iným účelom ako podnikanie,
- kúpe tovarov a služieb, ktoré použije na oslobodené dodávky, pri ktorých nevzniká právo na odpočítanie dane.
 
§ 49 ods. 9 zákona o DPH – odpočítanie dane zahraničnou osobou
Zahraničná osoba – platiteľ dane, ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH (refundácia dane), nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania. Odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania si zahraničná osoba (platiteľ dane) môže podľa § 49 ods. 9 zákona o DPH uplatniť, ak prijaté plnenie od platiteľa dane použije na plnenia uskutočnené v Slovenskej republike, z ktorých je povinná platiť DPH v Slovenskej republike podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH (resp. ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 43 a § 47 zákona o DPH) alebo ak z prijatého plnenia v Slovenskej republike je osobou povinnou platiť daň (samozdaňuje prijatý tovar alebo službu).

FAQ
 
Otázka č. 2 – Odpočítanie dane pri výstavbe rodinných domov
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH (sídlo má v ČR) stavia v SR rodinné domy pre súkromné osoby. Má právo na odpočítanie dane z dodaného materiálu od slovenského platiteľa dane, ktorý použije na stavbu rodinných domov?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý zahraničnej osobe dodá materiál, ktorý použije na stavbu rodinného domu, je povinný k cene materiálu účtovať slovenskú DPH. Zahraničná osoba má použiť pri objednaní materiálu IČ DPH pridelené  v SR. Zahraničná osoba má právo na odpočítanie dane z faktúry za materiál vystavenej platiteľom, a to prostredníctvom daňového priznania, pretože prijaté plnenie sa vzťahuje na dodanie rodinných domov, z ktorých  je zahraničná osoba povinná platiť DPH v SR (§ 69 ods. 1 zákona o DPH).
 
Otázka č. 3 – Odpočítanie dane pri kombinovaných dodávkach

Zahraničná osoba identifikovaná pre DPH  v Maďarsku, dodáva na území tuzemska tovar zdaniteľným osobám aj nezdaniteľným osobám. Zároveň dodáva aj stavebné práce tak pre zdaniteľné ako aj súkromné osoby v SR. Z uvedeného vyplýva, že poskytuje dodávky, pri ktorých je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň dodávky, pri ktorých sa daňová povinnosť prenáša na zdaniteľnú osobu – podnikateľa v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH. Ako si má v danom prípade uplatniť právo na odpočet dane?
Odpoveď
Zahraničná osoba je oprávnená uplatniť odpočítanie DPH z nákupov tovaru a služieb  od tuzemských platiteľov dane prostredníctvom daňového priznania podľa § 49 ods. 1 – 8 zákona o DPH, nevzťahuje sa na ňu pri uplatnení odpočítania dane § 49 ods. 9 zákona o DPH. Zahraničná osoba má prostredníctvom daňového priznania nárok na odpočet DPH  z nakúpených tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sa vzťahujú k dodaniam pre zdaniteľné osoby aj pre súkromné osoby. Zahraničná osoba nemá podľa § 55a ods. 1 zákona o DPH nárok na refundáciu dane, pretože v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, dodala tovar v tuzemsku, kde bola osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Otázka č. 4 – Refundácia dane
Zahraničná osoba je identifikovaná pre DPH  vo Švédsku, kde  má sídlo. V SR  je registrovaná podľa § 5 zákona o DPH. V SR nakúpila od slovenského platiteľa dane výrobné zariadenie , ktoré následne dodala do Maďarska vrátane jeho inštalácie. Požiada o refundáciu dane podľa § 55a zákona o DPH?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru vrátane jeho inštalácie sa určí v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, t.j.  miesto dodania tovaru vrátane jeho inštalácie je Maďarsko. Zahraničná osoba neuskutočnila v tuzemsku dodávky, pri ktorých by bola osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Na základe uvedeného si zahraničná osoba z kúpy výrobného zariadenia v SR neuplatní odpočet dane prostredníctvom slovenského daňového priznania, ale požiada o vrátenie dane v zmysle § 55a zákona o DPH.
 
Otázka č. 5 – Odpočítanie dane pri kombinovaných dodávkach v rámci kal. roka
Zahraničná osoba registrovaná a usadená vo Francúzsku, je v SR registrovaná na DPH podľa § 5 zákona o DPH. Francúzska zahraničná osoba za obdobie január až máj kalendárneho roka  poskytla v tuzemsku dodávku stavebných prác,  pri ktorých platí daň v tuzemsku príjemca – tuzemská zdaniteľná osoba podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH. Ďalej v mesiaci jún a júl dodala v SR tovar s montážou súkromnej osobe, kedy je  zahraničná osoba osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. V nasledujúcich obdobiach roka (v mesiacoch august – december) uskutočnila  rôzne dodávky (tzv. kombinované dodávky). Ako si v uvedených prípadoch uplatní právo na odpočítanie dane?
Odpoveď - Alternatíva č. 1
Zahraničná osoba podá žiadosť o vrátenie dane za mesiace január  -  máj, táto žiadosť je akceptovateľná, daň sa vráti podľa § 55a zákona o DPH, pretože v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane neuskutočnila dodávky v tuzemsku.  Za  ostatnú časť roka  (mesiace jún  - december) nemôže zahraničná osoba podať žiadosť o vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH, pretože za predmetné obdobie uskutočnila aj dodanie v tuzemsku. T.j. odpočet dane za mesiace jún až december uplatní prostredníctvom daňového priznania k DPH v SR.
Odpoveď -  Alternatíva č. 2
Zahraničná osoba nepodá žiadosť o vrátenie dane za mesiace január  - máj, pretože chce podať žiadosť o vrátenie dane za celý kalendárny rok. Zahraničná osoba  nemôže podať žiadosť o refundáciu dane podľa § 55a zákona o DPH za obdobie  celého kalendárneho roka, nie je možné žiadosti  o vrátenie dane vyhovieť v súlade s § 55a ods. 2 písm. c) zákona o DPH, pretože za obdobie, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, dodala tovar alebo službu v tuzemsku. Keďže zahraničná osoba nespĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH, uplatní si odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania. Zahraničná osoba by mohla odpočítanie dane uplatniť  v tom daňovom priznaní, v ktorom má aj daňovú povinnosť podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a to vzhľadom na  § 51 ods. 2 zákona o DPH, prípadne najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.