Príjem zo závislej činnosti (zamestnania) vykonávanej v zahraničí

Ak rezident SR v zdaňovacom období poberal príjmy zo zamestnania vykonávaného v zahraničí, nemôže si sám vybrať štát, v ktorom bude tieto príjmy zdaňovať. Ak daňovník pracoval v štáte, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu, ktorá na zamedzenie dvojitého zdanenia určuje metódu vyňatia príjmov, uplatní si túto metódu. Ak v zmluve je určená metóda zápočtu dane a príjmy daňovníka boli v zahraničí preukázateľne zdanené a je to pre neho výhodnejšie, môže ich napriek tomu vyňať. Rovnako daňovník môže vyňať svoje príjmy zo zdanenia, aj v prípade, ak pracoval v štáte, s ktorým SR takúto zmluvu uzatvorenú nemá, avšak len ak tieto príjmy boli v tomto štáte preukázateľne zdanené.

 
FAQ
Otázka č. 1 – Štát, v ktorom rezident SR zdaní svoj príjem zo zamestnania
Daňovník (rezident SR) bol v roku 2023 zamestnaný u nemeckého zamestnávateľa. Túto prácu vykonával v Nemecku. Kde je tento daňovník povinný zdaniť svoj príjem zo zamestnania?
Odpoveď
V zmysle článku 15 ods. 1 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 18/1984 Zb., ďalej len „zmluva“) platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré fyzická osoba majúca bydlisko v SR poberá z dôvodu zamestnania, môžu byť s výhradou ustanovení článkov 16 až 20 zdanené iba v SR, pokiaľ sa zamestnanie nevykonáva v Nemecku. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môžu sa odmeny zaň prijaté zdaniť v Nemecku.
Z uvedeného vyplýva, že právo na zdanenie predmetných príjmov má v zmysle zmluvy Nemecko. To, či toto právo využije a akým spôsobom, závisí od jeho vnútroštátnych daňových predpisov.
Daňový rezident Slovenskej republiky má povinnosť vysporiadať si v SR tzv. celosvetové príjmy [§ 2 písm. f) zákona o dani z príjmov].
Ak predmetnému daňovníkovi vyplynie povinnosť na podanie daňového priznania v zmysle § 32 zákona o dani z príjmov (t. j. ak v roku 2023 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy v sume vyššej ako 2 461,41 eura alebo vykáže daňovú stratu), je povinný po skončení zdaňovacieho obdobia uviesť v podanom daňovom priznaní aj príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v Nemecku. Dvojité zdanenie týchto príjmov sa v daňovom priznaní eliminuje metódou vyňatia príjmov, čo vyplýva z článku 23 zmluvy.
 
Otázka č. 2 – Príjmy zo závislej činnosti vykonávanej rezidentom SR v Českej republike
Slovenský rezident pracoval v mesiacoch marec až august roku 2023 v Českej republike u českého zamestnávateľa. Zamestnávateľ mu mesačne zrážal zo mzdy preddavky na daň. Je daňovník povinný po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie SR a uviesť tam tieto príjmy?
Odpoveď
Rezident SR je povinný na území SR vysporiadať si svoju tzv. celosvetovú povinnosť. To znamená, že daňovník (rezident SR), ktorý v zdaňovacom období poberal príjmy plynúce zo zdrojov v ČR a vyplynie mu povinnosť na podanie daňového priznania v zmysle § 32 zákona o dani z príjmov (ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 sú vyššie ako suma 2 461,41 eura), má povinnosť uviesť tieto príjmy v daňovom priznaní podanom v SR. Na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov zo zdrojov v ČR je v zmysle článku 22 zmluvy určená metóda zápočtu dane. Ak však boli predmetné príjmy v ČR preukázateľne zdanené a pre daňovníka je to výhodnejšie, v súlade s § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov môže na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov v ČR uplatniť metódu vyňatia príjmov.
Ako prílohu k daňovému priznaniu daňovník priloží potvrdenie o príjme od českého zamestnávateľa, prípadne o zaplatenom povinnom poistnom (alebo napr. výplatné pásky).
 
Otázka č. 3 – Príjmy zo San Marína
Daňovník s trvalým pobytom v SR dosiahol v roku 2023 príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území San Marína. Má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so San Marínom? Ako sa postupuje pri zdaňovaní týchto príjmov?
Odpoveď
Slovenská republika nemá so štátom San Maríno upravené vzájomné daňové vzťahy prostredníctvom medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, pri posudzovaní rozsahu daňových povinností (rezidencie) daňovníka a pri vysporiadaní daňových povinností tejto osoby na území Slovenskej republiky je preto potrebné postupovať výlučne podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov.
Podľa § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Slovenskej republiky) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava.
Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je podľa § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (tzv. celosvetová daňová povinnosť).
Pri podávaní daňového priznania po uplynutí zdaňovacieho obdobia daňovník postupuje v súlade s § 32 zákona o dani z príjmov.
Ak mal rezident SR príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu (konkrétne zo San Marína), môže uplatniť pri zamedzení dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov, avšak len za predpokladu, že tieto príjmy boli v San Maríne preukázateľne zdanené [§ 45 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov].
Výraz preukázateľne zdanené znamená, že predmetný príjem bol v príslušnom štáte podrobený zdaneniu bez ohľadu na výšku dane zaplatenej v tomto štáte po uplatnení nezdaniteľných častí, resp. úľav podľa vnútroštátnych daňových predpisov tohto štátu. Ak sa však na území daného štátu príjmy fyzickej osoby vôbec nezdaňujú a k dvojitému zdaneniu týchto príjmov na území SR nedochádza, nie je možné uplatniť pri podaní daňového priznania metódu vyňatia príjmov podľa vyššie uvedeného ustanovenia zákona.
 
Otázka č. 4 – Zdaňovanie príjmov rezidenta SR pri krátkodobom vyslaní do zahraničia
Daňovník, rezident SR, bol svojím slovenským zamestnávateľom vyslaný do Českej republiky na pracovnú cestu, kde má vykonať školenie pre pracovníkov českej firmy. Toto školenie bude trvať dva mesiace, mzdu za toto obdobie mu bude naďalej vyplácať slovenský zamestnávateľ, ktorý v Českej republike nemá stálu prevádzkareň. Má daňovník svoj príjem zdaniť v SR alebo v ČR?
Odpoveď
V prípade, ak sú splnené všetky tri podmienky stanovené v článku 14 ods. 2 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR, príjmy slovenského rezidenta za prácu, ktorú vykonal v Českej republike, nebudú podliehať zdaneniu v Českej republike. Rezident SR po skončení zdaňovacieho obdobia vysporiada svoje celosvetové príjmy v SR prostredníctvom daňového priznania (slovenský zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie, nakoľko zamestnancovi plynuli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí).