Odvolanie

V zmysle daňového poriadku možno podať odvolanie proti rozhodnutiu, ak daňový poriadok neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice. Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolanie možno podať proti každému rozhodnutiu, pokiaľ nie je podanie odvolania príslušným ustanovením daňového poriadku alebo osobitného predpisu výslovne vylúčené.
 
Daňový poriadok upravuje dve formy podania odvolania, a to písomne alebo ústne do zápisnice u prvostupňového orgánu, ktorým je správca dane alebo iný orgán, voči rozhodnutiu ktorého možno podať odvolanie.
 
Zákon konkrétne pripúšťa podať odvolanie  písomne alebo  ústne do zápisnice.
 • Písomne,  zaslané elektronickými prostriedkami  prostredníctvom elektronickej podateľne (ak ide o subjekty, ktoré majú povinnosť zasielať podanie len elektronicky).
 • Písomne,  zaslané prostredníctvom poštovej prepravy (ak ide o subjekty, ktoré nemajú  povinnosť  doručovať podania el. prostriedkami).
 • Ústne do zápisnice u správcu dane (spíše sa zápisnica o ústnom pojednávaní o podaní odvolania).
 
Ak sa účastník konania vzdá odvolania v súlade so zákonom, nemôže už podať odvolanie, aj keď by lehota na podanie odvolania ešte neuplynula. V tomto prípade rozhodnutie príslušného orgánu je právoplatné dňom vzdania sa odvolania.
 
Daňový poriadok stanovuje 30 dňovú lehotu na odvolanie, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Pre zachovanie lehoty stačí, aby bolo odvolanie v posledný deň lehoty odovzdané na poštovú prepravu alebo sa vykonalo u príslušného orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté.
Niektoré ustanovenia daňového poriadku upravujú inú ako 30 dňovú lehotu na podanie odvolania. Napríklad v prípade podania odvolania proti rozhodnutiu o zastavení daňového exekučného konania možno podať odvolanie do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípade, ak nastanú skutočnosti ustanovené v § 63 ods.6 daňového poriadku, odvolanie možno podať do 6 mesiacov po doručení rozhodnutia.
Ide o prípady, ak v rozhodnutí :
 • chýba poučenie o odvolaní s výnimkou, ak rozhodnutie podľa daňového poriadku nemusí obsahovať poučenie alebo
 • bolo nesprávne uvedené poučenie, že proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie alebo
 • bola skrátená lehota na podanie odvolania alebo
 • nie je v poučení určená lehota vôbec.
V dôsledku naplnenia týchto skutočností odvolanie podané do 6 mesiacov po doručení rozhodnutia sa považuje za včas podané. Pokiaľ je v rozhodnutí určená na podanie odvolania lehota dlhšia ako ustanovuje daňový poriadok, platí lehota uvedená v danom rozhodnutí.
 
Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak daňový poriadok neustanovuje inak.
 
Náležitosti odvolania
 
Odvolanie musí obsahovať:
 • označenie osoby, ktorá odvolanie podáva– z podaného odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva. Z ustanovenia § 13 ods. 2 daňového poriadku vyplýva, že ak je odvolanie podané písomne, potom musí obsahovať podpis osoby, ktorá ho podáva,
 • označenie prvostupňového orgánu,
 • číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje –uvedenie čísla rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
 • dôvody podania odvolania –dôvody pre podanie odvolania môžu byť rôzne, napríklad účastník konania môže namietať nezákonnosť rozhodnutia správcu dane, nedostatočne zistený skutkový stav, alebo nesprávne vyhodnotenie dôkazov a tým nesprávne zistenie skutkového stavu a pod. Účastník konania nemusí v odvolaní uviesť konkrétne ustanovenie právneho predpisu, ktoré rozporuje,
 • dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolaniam,
 • navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia – účastník konania musí v odvolaní navrhnúť, či požaduje zrušiť alebo zmeniť odvolaním napadnuté rozhodnutie.
 
FAQ
 

Otázka č. 1 – odvolanie

Správca dane doručí daňovému subjektu rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania 03.04.2023. V akej lehote je možné podať odvolanie?

Odpoveď

Lehota na podanie ako i doplnenie alebo zmenu odvolania začne plynúť 04.04.2023 a uplynie 03.06.2023.
 
Otázka č. 2 – odvolanie a spôsob podania
Daňový subjekt ABC  s.r.o.,(ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 15.02.2023 podala elektronicky odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia dane PO vo výške 3000,- eur. K odvolaniu spoločnosť nepredložila listinné dôkazy preukazujúce, ktoré boli uvedené ako prílohy k odvolaniu a v odvolaní neuviedla navrhované zmeny alebo zrušenie rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane takéto podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane neodstránila nedostatky podania, nedoručila správcovi dane  prílohy k odvolaniu, ďalej neuviedla podstatnú náležitosť odvolania, ktorou sú navrhované zmeny alebo resp. či ide o návrh na zrušenie rozhodnutia. Vo výzve na odstránenie nedostatkov podania, správca dane poučil daňový subjekt o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov. Keďže spoločnosť nedodržala rozsah doplnenia výzvy a lehotu  stanovenú vo výzve, považuje sa podanie za nepodané. O uvedenej skutočnosti správca dane spoločnosť informuje.
 
Otázka č. 3 – elektronické doručovanie odvolania prostredníctvom elektronickej podateľne
Daňový subjekt Maxx,(ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 29.03.2023 podala odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia pokuty. Odvolanie bolo doručené do podateľne v listinnej forme.
Odvolanie neobsahovalo podstatné náležitosti odvolania ako je označenie prvostupňového orgánu, číslo rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane takéto podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane odstránila nedostatky podania, doručila správcovi dane  odvolanie elektronicky aj s náležitosťami, ktoré neboli v pôvodnom odvolaní, preto v súlade s daňovým poriadkom bude akceptovať správca  dane podané odvolanie, z dôvodu, že ide podanie, ktoré nie je štruktúrované a v rámci výzvy boli nedostatky podania odstránené za podané v lehote a predpísaným spôsobom.