Zoznam prijímateľov


Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 1% resp. 2 % podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.
Prípadné chyby uvedené v zozname prijímateľov je oprávnená opravovať len Notárska komora.

FAQ

Otázka č. 1 – Zverejnenie zoznamu Finančným riaditeľstvom
Kde môže poskytovateľ podielu zaplatenej dane nájsť zoznam prijímateľov?
Odpoveď

Úplný zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je  zverejnený na internetovej stránke finančného riaditeľstva www.financnasprava.sk, v časti Rýchle odkazy – Informačné zoznamy – Sprostredkované informačné zoznamy- Zoznam prijímateľov z NK SR – Centrálny register prijímateľov 2% z dane.

Otázka č. 2 – Postup pri zmene údajov prijímateľa v centrálnom zozname prijímateľov
Od roku 2014 sme prijímateľom podielu zaplatenej dane. Počas bežného roka 2023 (vo februári) sme zmenili banku a teda aj číslo účtu našej neziskovej organizácie. Bude mať táto skutočnosť vplyv na poukazovanie 2%  podielu zaplatenej dane v tomto roku našej organizácii?   
Odpoveď 
Notárska komora každoročne do 15. januára zverejňuje zoznam prijímateľov, ktorým možno poskytnúť po splnení podmienok podiel zaplatenej dane. Zákon o dani z príjmov neumožňuje správcovi dane meniť alebo opravovať údaje prijímateľov v tomto zozname a teda údaje predložené Notárskou komorou sú pre správcu dane záväzné pre celý kalendárny rok. Úpravu  údajov môže správca dane vykonať až pri zverejnení zoznamu prijímateľov pre nasledujúci rok.
Z uvedeného vyplýva, že ak vaša organizácia zmenila počas roka 2023 niektorý z predpísaných údajov, došlo k nesúladu skutočných údajov organizácie s údajmi v zozname prijímateľov, čo spôsobí prekážku v poskytnutí podielov zaplatenej dane prijímateľovi.