Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Peňažné a nepeňažné plnenia od držiteľa > Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - fyzickej osobe od držiteľa

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - fyzickej osobe od držiteľa

V zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o dani z príjmov“) sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou 
a neobmedzenou daňovou povinnosťou vyberá zrážkou ak ide o peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa (§8 ods. 1 písm. l) okrem týchto plnení, 
ak sú vyplácané za klinické skúšanie. 


Znamená to, že dani vyberanej zrážkou nadväzne na znenie § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov podlieha peňažné plnenie a nepeňažné plnenie vyplácané alebo poskytované držiteľom poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti, ktorým je fyzická osoba a toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l)  ZDP, okrem tých plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie. V týchto prípadoch zostávajú zároveň 
zachované všetky povinnosti uvedené v § 43 ZDP.

Podľa § 9 ods. 2 písm. y) zákona o dani z príjmov platného od 1. januára 2023 je od dane oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného 
predpisu, za účasť na sústavnom vzdelávaní sa považuje aj hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

V prípadoch, ak peňažné plnenie a nepeňažné plnenie od držiteľa bude plynúť poskytovateľovi zdravotnej  starostlivosti, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy 
podľa § 5 alebo § 6 ZDP, režim dane vyberanej zrážkou sa neuplatní. Daňovník si vyššie uvedené peňažné  alebo nepeňažné plnenie vyplatené, resp. poskytnuté držiteľom zahrnie do základu dane (čiastkového základu 
dane) a vysporiada prostredníctvom daňového priznania PO, FO alebo ročného zúčtovania preddavkov  na daň.
Daň vyberaná zrážkou sa uplatňuje aj v prípade rovnakých peňažných a nepeňažných plnení daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - právnickej osobe

Povinnosti držiteľa
Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou.
Podľa § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov je držiteľ povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – t. j. za kalendárny 
rok 2023 v termíne do 31. januára 2024 na tlačive OZN49a6v22.
Zároveň je držiteľ podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov povinný oznámiť príjemcovi výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom 
nepeňažné plnenie poskytol - t. j. za kalendárny rok 2023 v termíne do 31. januára 2024. Ak nepeňažné plnenie poskytol prostredníctvom držiteľa - tretej osoby, výšku nepeňažného plnenia oznamuje tento iný držiteľ (okrem 
zahraničnej osoby), ak sa držitelia písomne nedohodnú inak. Toto oznámenie nemá predpísanú formu.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – právnická osoba si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené v roku 2023 zahrnie do svojho základu dane a vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani 
z príjmov právnickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie. 

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov
Povinnosti držiteľa
Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zamestnancovi) od držiteľa – (zamestnávateľa) zdaní tento držiteľ (zamestnávateľ) preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani 
z príjmov.
Držiteľ (zamestnávateľ) vystaví o uvedených poskytnutých plneniach a ich zdanení Potvrdenie o vyplatených zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, preddavkoch na daň ..... a je povinný ho vydať/doručiť poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti (zamestnancovi), po skončení zdaňovacieho obdobia.
Ak držiteľ poskytne nepeňažné plnenie nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), je povinný takéto plnenie oznámiť správcovi dane v súlade s § 49a ods. 6
zákona o dani z príjmov do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - t. j. za kalendárny rok 2023 v termíne do 31. januára 2024 na tlačive OZN49a6v22. 
Oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov sa na takéhoto držiteľa nevzťahuje.
Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba s príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zamestnanec) si nepeňažné plnenia poskytnuté v roku 2023 a peňažné plnenia vyplatené za rok 2023 (najneskôr do 31.1.2024)
na základe doručených Potvrdení od zamestnávateľa (držiteľa) zahrnie do základu dane a vysporiada  prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo prostredníctvom ročného 
zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti.
 

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 1  písm. c) zákona o dani z príjmov 
Povinnosti držiteľa
Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.
Pri poskytnutých nepeňažných plneniach má držiteľ rovnaké oznamovacie povinnosti ako v prípade nepeňažných plnení poskytnutých právnickej osobe. 

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené v roku 2023 zahrnie do svojho základu dane a vysporiada  prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov 
 

Povinnosti držiteľa
Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.
Poskytnuté peňažné a nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4 zákona o dani z príjmov držiteľ zdaní 
daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Zrazenú daň je držiteľ povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac na číslo účtu: 
500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN
Variabilný symbol: 1700xx2023 alebo 1700xx2024, kde xx označuje príslušný mesiac, v ktorom bol peňažný príjem vyplatený

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP na elektronickom štruktúrovanom tlačive OZN4311v21.
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a s držiteľom uzatvorí dohodu o nezrážaní dane, držiteľ nevykoná zrážku dane a vyplatí daňovníkovi príjem neznížený o daň. 
Držiteľ je povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá – t. j. za kalendárny rok 2023 v termíne 
do 31. januára 2024 na tlačive Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov OZN4314v20. 
Ak držiteľ poskytne nepeňažné plnenie nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), je povinný takéto plnenie oznámiť správcovi dane v súlade s § 49a ods. 6
zákona o dani z príjmov do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - – t. j. za kalendárny rok 2023 v termíne 
do 31. januára 2024 na tlačive OZN49a6v22.
Zároveň je držiteľ, ktorý uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dohodu o nezrážaní dane, povinný podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov oznámiť príjemcovi výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia
v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol prostredníctvom držiteľa - tretej osoby, výšku nepeňažného plnenia 
oznamuje tento iný držiteľ (okrem zahraničnej osoby), ak sa držitelia písomne nedohodnú inak. Toto oznámenie nemá predpísanú formu.
 

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4 zákona o dani z príjmov a s držiteľom uzatvorí dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 
ods. 14 zákona o dani z príjmov si daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov 
 

Povinnosti držiteľa
Poskytnuté peňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe – nepodnikateľovi, ktorý prijal toto peňažné plnenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov (okrem týchto plnení ak sú vyplácané 
za klinické skúšanie) držiteľ zdaní daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani  z príjmov. 
Zrazenú daň je držiteľ povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac na číslo účtu: 
500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN
Variabilný symbol: 1700xx2023 alebo 1700xx2024, kde xx označuje príslušný mesiac, v ktorom bol peňažný príjem vyplatený
V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane  vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP na elektronickom štruktúrovanom tlačive OZN4311v21.
Poskytnuté zdaniteľné nepeňažné plnenia okrem plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie, je držiteľ povinný správcovi dane oznámiť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo 
nepeňažné plnenie poskytnuté – t. j. za kalendárny rok 2023 v termíne do 31. januára 2024 na tlačive Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho 
poskytnutia OZN4317Bv20 
V rovnakej lehote je držiteľ v zmysle § 43 ods. 19 ZDP povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia aj príjemcovi nepeňažného plnenia – toto tlačivo nemá predpísanú formu.
 

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný z poskytnutého nepeňažného plnenia odviesť daň správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté –
t.j. za kalendárny rok 2023 do 2. apríla 2024 na číslo účtu:
500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN
Variabilný symbol: 1700992023
V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP 
OZN4317Av20.
Ak platiteľ dane podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do pätnástich 
dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal na tlačive Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení OZN4318v20.
Z príjmov za klinické skúšanie je fyzická osoba povinná svoju daňovú povinnosť vyrovnať prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Do základu dane (čiastkového základu dane) 
podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa zahrnú zdaniteľné príjmy z klinického skúšania znížené o výdavky, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 3 písm. c) a v § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov.