Zrušenie registrácie skupiny

Zrušenie skupinovej registrácie podľa § 81a zákona DPH je možné na základe žiadosti zástupcu skupiny alebo z úradnej moci v prípade, že daňový úrad zistí, že sa prestali plniť podmienky pre skupinovú registráciu. Ak žiadosť o zrušenie skupiny bude podaná do 31. októbra kalendárneho roka, daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka. Ak je žiadosť o zrušenie registrácie skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr k 31. decembru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti. V deň nasledujúci po dni zrušenia registrácie skupiny sa členovia skupiny stávajú samostatnými platiteľmi. Ak skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a zákona DPH, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zrušenie registrácie skupiny. Daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zrušenie registrácie skupiny. Ak daňový úrad zistí, že skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a zákona DPH, zruší registráciu skupiny z úradnej moci.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Zrušenie registrácie z úradnej moci
Môže byť skupine zrušená registrácia na dani z pridanej hodnoty aj z úradnej moci?
Odpoveď
Zrušenie registrácie na dani z pridanej hodnoty u skupiny upravuje § 81a zákona o DPH. Podľa ustanovenia § 81a ods. 2 daňový úrad zruší registráciu skupiny z úradnej moci, ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 4a zákona o DPH.
 
Otázka č. 2 – Žiadosť o zrušenie registrácie
Kto podáva žiadosť o zrušenie registrácie za skupinu?
Odpoveď
Žiadosť podáva zástupca skupiny.
 

Otázka č. 3 – Podanie žiadosti do 31. októbra 2023
Zástupca skupiny podal žiadosť o zrušenie registrácie skupiny dňa 15. septembra 2023. Ku ktorému dňu daňový úrad zruší registráciu skupiny?
Odpoveď
Keďže žiadosť o zrušenie registrácie skupiny bola podaná do 31. októbra 2023, daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru 2023.

Otázka č. 4  – Podanie žiadosti po 31. októbri 2022
Zástupca skupiny podal žiadosť o zrušenie skupiny dňa  11. novembra 2022. Ku ktorému dňu daňový úrad zruší registráciu skupiny?
Odpoveď
Keďže žiadosť o registráciu bola podaná po 31. októbri 2022, daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru 2023.