Základ dane pri dovoze tovaru

Pri dovoze tovaru sa pri určení základu dane vychádza podľa § 24 zákona o DPH  z colnej hodnoty tovaru. Do základu dane sa musí zahrnúť aj (ak neboli zahrnuté do colnej hodnoty tovaru) :
-         dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,
-         súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, prepravu  alebo náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.

Základom dane  pri späť dovážanom tovare prepustenom do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk je :
-          hodnota spracovateľských operácií vykonaných  v treťom štáte (hodnota spracovateľských operácií sa do základu nezahrnie, ak sú tieto spracovateľské operácie službami s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1   zákona o DPH),
-          dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,
-          súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, prepravu  alebo náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.
 

FAQ

Otázka  - Základ dane a preprava tovaru z tretej krajiny
Slovenský platiteľ dane si u slovenského prepravcu, platiteľa dane objednal prepravu tovaru z Užhorodu do Bratislavy. Má byť v tomto prípade preprava tovaru zahrnutá do základu dane? 
Odpoveď
V prípade, že ide prepravnú službu priamo spojenú s dovozom tovaru, zahŕňa sa táto služba do základu dane dovážaného tovaru.