Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Miesto dodania tovaru bez prepravy > Miesto dodania tovaru bez prepravy

Miesto dodania tovaru bez prepravy

Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje bez odoslania alebo prepravy, je miestom dodania tovaru miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje (§ 13 ods.1 písm. c) zákona o DPH).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Miesto dodania stavby v Česku
Slovenská stavebná firma (platiteľ dane) na základe zmluvy o dielo postavila rodinný dom pre  českého občana v Brne. Kde je miesto dodania stavby?
Odpoveď
Miestom dodania stavby je miesto,  kde sa stavba nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, t.j. v Českej republike a daňová povinnosť vzniká slovenskému platiteľovi v Českej republike. Slovenský platiteľ dane sa informuje o svojich registračných a daňových povinnostiach v tomto štáte.     

Otázka č. 2 - Miesto dodania tovaru v Maďarsku
Slovenský platiteľ dane A na základe kúpnej zmluvy dodal tovar slovenskému platiteľovi dane B v sklade v Maďarsku. Tovar nebol  prepravený na Slovensko. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, t.j. v Maďarsku a daňová povinnosť vzniká slovenskému platiteľovi A v Maďarsku. Slovenský platiteľ dane A sa informuje o svojich registračných a daňových povinnostiach  v tomto štáte.
 
Otázka č. 3 – Miesto dodania tovaru v colnom sklade  v tuzemsku                
Slovenská spoločnosť - platiteľ dane prepravuje do Slovenskej republiky v colnom režime tranzit pod colnou kontrolou tovar, ktorý bol umiestnený v colnom sklade v inom členskom štáte. Tovar nemá štatút tovaru Európskych spoločenstiev, t.j. tovar bol napr. vyrobený v USA a tento tovar nebol prepustený do colného režimu voľný obeh v žiadnom členskom štáte. Tovar je po preprave z colného skladu v inom členskom štáte uskladnený pod colným dohľadom v colnom sklade v Slovenskej republike. Slovenská spoločnosť predá tovar v colnom sklade inému slovenskému podnikateľovi. Kde je miesto dodania tovaru  a je dodanie tovaru predmetom dane, keď tovar nemá štatút Európskeho spoločenstva?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, t.j. v SR a dodanie tovaru je predmetom dane v nadväznosti na § 2 ods.1 písm. a) zákona o DPH.

Otázka č. 4 - Miesto dodania stavby v tuzemsku
Slovenská stavebná firma (platiteľ dane) na základe zmluvy o dielo postavila administratívnu budovu pre rakúsku firmu v Bratislave. Rakúska firma nie je registrovaná pre DPH v SR. Kde je miesto dodania stavby?
Odpoveď
Miesto dodania stavby je miesto,  kde sa stavba nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, t.j. v SR a platiteľ dane vyhotoví faktúru pre rakúsku firmu so slovenskou DPH.  

Otázka č. 5 – Miesto dodania tovaru  v Nemecku
Slovenská stavebná spoločnosť (platiteľ dane A) predala železiarsky tovar inej slovenskej stavebnej firme (platiteľ dane B) na stavbe nachádzajúcej sa v Nemecku. Železiarsky tovar bol použitý  na tejto stavbe. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, t.j. v Nemecku a daňová povinnosť vzniká slovenskej stavebnej spoločnosti platiteľovi A v Nemecku. Slovenský platiteľ dane A sa informuje o svojich registračných a daňových povinnostiach  v tomto štáte.

Otázka č. 6 – Miesto dodania stavby v tuzemsku
Slovenská stavebná firma – platiteľ dane   uzatvorila v januári 2020 zmluvu o dielo na výstavbu rekreačného zariadenia vo Vysokých Tatrách s českou firmou. Česká firma   je registrovaná pre DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH.  Kde je miesto dodania stavby?
Odpoveď
Miesto dodania stavby je miesto,  kde sa stavba nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, t.j. v SR a slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru za zhotovenie stavby pre českú firmu, ktorá je registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona o DPH bez DPH  a na faktúre uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia – česká firma  v zmysle § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH.