Príjmy spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s.

Príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komplementárov komanditnej spoločnosti (k. s.) - § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov
 
- základom dane spoločníka v. o. s. (§ 6 ods.7 zákona o dani z príjmov) je časť základu dane v.o.s., pričom táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Ak v.o.s. vykáže daňovú stratu, rozdeľuje sa na spoločníka časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel spoločníka v.o.s. na likvidačnom zostatku (likvidácia spoločnosti), vyrovnací  podiel (pri zániku účasti)

- základom dane (čiastkovým základom dane) komplementára k.s. (§ 6 ods.8 zákona o dani z príjmov) je časť základu dane komanditnej spoločnosti pripadajúca na komplementára; táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Ak vykáže komanditná spoločnosť daňovú stratu, rozdeľuje sa na komplementára časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku (likvidácia spoločnosti) a vyrovnací podiel (pri zániku účasti)

Príjmy spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani  z príjmov) sa na účely zistenia základu dane môžu znížiť len za podmienok uvedených v § 6 ods. 9 zákona  o dani z príjmov, čiže len o poistné a príspevky [§ 5 ods. 7 písm. e) zákona o dani z príjmov], ktoré je povinný platiť spoločník v.o.s. alebo komplementár k. s., a ďalej od 1.1.2014 aj o výdavky na cestovné náhrady a stravné ustanovené podľa § 19 ods. 2 písm. e) a p) zákona o dani z príjmov.

S účinnosťou od 1.1.2015 sa z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov vypúšťa možnosť zahrňovania poistného a príspevkov zaplatených verejnou obchodnou spoločnosťou za svojich spoločníkov alebo komanditnou spoločnosťou  za svojich komplementárov  do daňových výdavkov. Uvedená úprava je vykonaná z dôvodu, že spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti sú považovaní na účely zákona o dani z príjmov za daňovníkov dosahujúcich príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona, ktorí majú možnosť uplatnenia týchto výdavkov, ak si ich sami preukázateľne zaplatia a súvisia s ich dosahovanými príjmami podľa § 6 ods. 1 zákona. Zároveň s účinnosťou od 1.1.2015  nie je možné považovať poistné a príspevky platené verejnou obchodnou spoločnosťou za spoločníkov alebo komanditnou spoločnosťou za komplementárov u spoločníkov alebo komplementárov za oslobodené od dane z príjmov.
 
Príjmy spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s. podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona o dani z príjmov sú na daňové účely považované za aktívne príjmy.
 
 
Poznámka:
Podľa znenia § 14 ods. 6 zákona o dani z príjmov  súčasťou základu dane spoločníka v. o. s. je aj časť základu dane alebo časť daňovej straty v. o. s. pripadajúca na tohto spoločníka. V ustanovení § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov je síce uvedené, že ide o „príjmy“ spoločníkov, avšak je tam ustanovené, že ide o príjmy podľa § 6 ods. 7 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého ide o časť základu dane v. o. s. Z tohto vyplýva, že za príjem sa považuje priamo časť základu dane bez ohľadu na konkrétne časové obdobie, v ktorom došlo k reálnej výplate príjmov. Spoločník v. o. s. je povinný zahrnúť časť základu dane na neho pripadajúci do čiastkového základu dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov toho zdaňovacieho obdobia, za ktoré ho vykáže v. o. s. Spoločník v. o. s. uvádza pomernú časť základu dane v. o. s. na neho pripadajúcu v stĺpci príjmov príslušného riadku tabuľky č. 1 daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, pomernú časť straty v. o. s. by uvádzal v stĺpci výdavkov toho istého riadku.

Ak je daňovník spoločníkom v. o. s. alebo komplementárom k. s., v príslušnom oddiele daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby s označením „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ uvedie obchodný názov spoločnosti, daňové identifikačné číslo spoločnosti a výšku jeho podielu v percentách. Ak daňovník nadobudol takéto príjmy zo zdrojov v zahraničí, uvedie krajinu zdroja príjmu.
 
 
FAQ

Otázka č.1 – príjmy spoločníkov v. o. s.
V. o. s. s 2 spoločníkmi – fyzickými osobami – vykázala za príslušné zdaňovacie obdobie  základ dane 100 000 €.
V spoločenskej zmluve nemajú uvedený spôsob delenia zisku (jednotliví spoločníci si samostatne platili povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne). Akým spôsobom zdania spoločníci v. o. s. svoje príjmy z tejto spoločnosti?     
Odpoveď
Pretože nebol určený iný spôsob delenia zisku v spoločenskej zmluve, základ dane tejto spoločnosti sa rozdelí medzi spoločníkov rovnakým dielom. Polovicu základu dane v. o. s. uvedie každý z daňovníkov vo svojom daňovom priznaní v stĺpci príjmov príslušného riadku tabuľky č. 1 daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, v ktorom sú uvedené príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov a preukázateľne zaplatené povinné odvody [§ 5 ods. 7 písm. e) zákona o dani z príjmov] sa uvedú v tom istom riadku v stĺpci výdavkov.

Otázka č.2–  zdanenie príjmov spoločníkov v. o. s.   
Dve fyzické osoby sú spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti. V spoločenskej zmluve sa dohodli, že zisk si delia rovným dielom. Verejná obchodná spoločnosť vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2023 zisk. Za toto zdaňovacie obdobie v. o. s. podáva  daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, avšak jeho účelom nie je výpočet daňovej povinnosti v. o. s., ale výpočet jej základu dane. Spoločnosť teda spoločníkom oznámi výšku výsledku hospodárenia (zisk), aj základu dane, pretože zdanenie sa týka spoločníkov v. o. s.  Akým spôsobom si zdania svoj podiel na zisku spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti?
Odpoveď
Základ dane spoločníka v. o. s  sa zisťuje ako časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti, ktorá prislúcha pomeru, v akom sa rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy. Spoločník zahrnie svoj podiel na základe dane verejnej obchodnej spoločnosti v podávanom daňovom priznaní k dani z príjmov FO typu B za zdaňovacie obdobie roku 2023 (podávanom do konca marca 2024), a to do príjmov podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č.3 – zdanenie príjmov komplementára komanditnej spoločnosti
Komanditná spoločnosť vykázala za rok 2023 základ dane 100 000 €. Spoločnosť má jedného komplementára – fyzickú osobu a jedného komanditistu, tiež fyzickú osobu. Podľa zmluvy si delia zisk rovnakým dielom. Rovnakým spôsobom zdania príjmy komplementár a komanditista?   
Odpoveď
Fyzická osoba – komplementár k. s. uvedie svoju časť základu dane k. s. v sume 50 000 € ako príjem podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov  v priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2023. Zostávajúca časť základu dane v sume 50 000 € podlieha zdaneniu v k. s. a je predmetom dane z príjmov právnických osôb. Po zdanení je možné vyplatiť podiel na zisku fyzickej osobe - komanditistovi, ktorý je predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona, z ktorého komanditná spoločnosť ako platiteľ dane zrazí o odvedie  daň vyberanú zrážkou. Fyzická osoba - komanditista má riadnym zrazením dane vyberanej zrážkou daňovú povinnosť z tohto príjmu   

Otázka č.4 – podiel na likvidačnom zostatku komplementára k. s.
Fyzická osoba je komplementárom komanditnej spoločnosti. Posledné 2 roky komanditná spoločnosť nevykazuje takmer žiadnu činnosť, preto došlo k jej likvidácii. Komplementárovi vznikol nárok na likvidačný zostatok spoločnosti. Považuje sa  podiel komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku za zdaniteľný príjem fyzickej osoby? 
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov v § 6 ods.8 zákona o dani z príjmov vymedzuje, že do základu dane komplementára komanditnej spoločnosti sa zahŕňa aj podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii komanditnej spoločnosti. To znamená, že podiel na likvidačnom zostatku vyplatený komplementárovi komanditnej spoločnosti sa považuje u neho za zdaniteľný príjem, ktorý daňovník zaradí v podávanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby  medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov. 
 
Otázka č.5 – vyrovnací podiel vyplatený spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti pri zániku jeho účasti na spoločnosti 
V roku 2022 sa na základe dohody o zmene spoločenskej zmluvy zanikla účasť spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti. V súlade s § 89 Obchodného zákonníka v novembri 2022 bol tomuto spoločníkovi vyplatený vyrovnací podiel. Je  takto vyplatený podiel spoločníkovi, ktorému zanikla účasť v o verejnej obchodnej spoločnosti, považovaný za zdaniteľný príjem?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov v § 6 ods.7  zákona o dani z príjmov vymedzuje, že do základu dane spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti sa zahŕňa aj ako aj vyrovnaní podiel pri zániku  účasti spoločníka vo verejnej  obchodnej spoločnosti. Vyplatený vyrovnací podiel sa teda považuje za zdaniteľný príjem spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, ktorý sa zaraďuje medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.  
 
Otázka č. 6 - povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou
Považuje sa spoločník verejnej obchodnej spoločnosti za podnikateľa, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že zákon o dani z príjmov definuje len príjmy z podnikania a neupravuje skutočnosť, kto sa za podnikateľa považuje, pri vymedzení pojmu podnikateľ na účely povinnosti doručovania podania finančnej správe elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku vychádzame z § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak vychádzame zo skutočnosti, že spoločník verejnej obchodnej spoločnosti z titulu účasti v obchodnej spoločnosti nie je v pozícii podnikateľa, potom spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, ktorý je registrovaný  pre daň z príjmov a nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, nemá povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami.