Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja virtuálnej meny > Príjmy z predaja virtuálnej meny u nepodnikateľa

Príjmy z predaja virtuálnej meny u nepodnikateľa

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov, ak sa nejedná o príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

Predaj virtuálnej meny je definovaný v § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov. Predajom virtuálnej meny je

  • výmena virtuálnej meny za majetok
  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,
  • odplatný prevod virtuálnej meny

Príjem z predaja virtuálnej meny zahrňuje fyzická osoba do základu dane (čiastkového základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k výmene virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu, alebo k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo ak dôjde k predaju (odplatnému prevodu) virtuálnej meny.

Príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou fyzická osoba zahrňuje do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny, teda v tom zdaňovacom období, v ktorom k dôjde k výmene vyťaženej virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu alebo k výmene vyťaženej virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odplatnému prevodu vyťaženej virtuálnej meny.

Príjem z predaja virtuálnej meny pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby sa oceňuje reálnou hodnotou vymieňanej virtuálnej meny ku dňu výmeny. Reálnou hodnotou virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným fyzickou osobou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.

Do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov sa zahrňuje príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za výdavok sa považuje aj poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je daňovník povinný zaplatiť z tohto druhu príjmu. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Medzi výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja virtuálnej meny možno zahrnúť:

  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá ťažbou, tak skutočné výdavky preukázateľne vynaložené na vyťaženú virtuálnu menu, ako napr. úhrady za energie spotrebované v súvislosti s vyťaženou virtuálnou menou
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou (odplatne), obstarávaciu cenu zaplatenú za obstaranie virtuálnej meny pri jej nadobudnutí
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu, za majetok, alebo za poskytnutú službu, tak reálnu hodnotu virtuálnej meny zistenú ku dňu výmeny
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá bezodplatne darovaním alebo dedením, do výdavkov je možné zahrnúť skutočné výdavky preukázateľne vynaložené v súvislosti s nadobudnutím virtuálnej meny, ako napr. notársky poplatok zaplatený pri darovaní alebo dedení.

FAQ

Otázka č. 1 - Príjem z predaja bitcoinov obstaraných kúpou
Daňovník kúpil bitcoiny za 7 500 eur, ktoré predal za 10 000 eur. Je povinný tento príjem zdaniť?

Odpoveď
Áno, nakoľko príjem z predaja virtuálnej meny podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov. Daňovník tento príjem vo výške 10 000 eur uvedie v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, pričom do daňových výdavkov si môže uplatniť obstarávaciu cenu zaplatenú za kúpu týchto bitcoinov, teda sumu 7 500 eur.

Otázka č. 2 -  Obstaranie hnuteľnej veci za virtuálnu menu
Daňovník kúpil osobný automobil, pričom kúpnu cenu zaplatil virtuálnou menou nadobudnutou kúpou. Vzniká mu daňová povinnosť z výmeny virtuálnej meny?

Odpoveď
Áno, výmena virtuálnej meny za majetok predstavuje príjem z predaja virtuálnej meny, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov. Za príjem sa považuje reálna hodnota vymieňanej virtuálnej meny ku dňu výmeny, pričom reálnou hodnotou virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným fyzickou osobou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. Do daňových výdavkov si daňovník zahrnie obstarávaciu cenu zaplatenú za kúpu virtuálnej meny.

Otázka č. 3 – Virtuálna mena nadobudnutá dedením
Fyzická osoba nadobudla virtuálnu menu dedením v hodnote 15 tis. eur. Následne túto virtuálnu menu predala za 20 tis. eur. Môže si uplatniť do daňových výdavkov hodnotu virtuálnej meny zistenú v dedičskom konaní?

Odpoveď
Do daňových výdavkov pri príjme fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny je možné zahrnúť podľa § 8 ods. 2 ZDP výdavok vynaložený na dosiahnutie príjmu z predaja virtuálnej meny. Takýmto výdavkom nie je hodnota virtuálnej meny zistená pri jej nadobudnutí, ale daňovým výdavkom môže byť napr. notársky poplatok zaplatený pri dedení virtuálnej meny, ktorý sa viaže k nadobudnutiu predávanej virtuálnej meny.

 

 n