Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja virtuálnej meny > Príjmy z predaja virtuálnej meny u nepodnikateľa

Príjmy z predaja virtuálnej meny u nepodnikateľa

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov, ak sa nejedná o príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

Predaj virtuálnej meny je definovaný v § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov. Predajom virtuálnej meny je

  • výmena virtuálnej meny za majetok
  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,
  • odplatný prevod virtuálnej meny

Príjem z predaja virtuálnej meny zahrňuje fyzická osoba do základu dane (čiastkového základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k výmene virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu, alebo k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo ak dôjde k predaju (odplatnému prevodu) virtuálnej meny.

Príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou fyzická osoba zahrňuje do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny, teda v tom zdaňovacom období, v ktorom k dôjde k výmene vyťaženej virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu alebo k výmene vyťaženej virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odplatnému prevodu vyťaženej virtuálnej meny.

Príjem z predaja virtuálnej meny pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby sa oceňuje reálnou hodnotou vymieňanej virtuálnej meny ku dňu výmeny. Reálnou hodnotou virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným fyzickou osobou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.

Do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov sa zahrňuje príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za výdavok sa považuje aj poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je daňovník povinný zaplatiť z tohto druhu príjmu. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Medzi výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja virtuálnej meny možno zahrnúť:

  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá ťažbou, tak skutočné výdavky preukázateľne vynaložené na vyťaženú virtuálnu menu, ako napr. úhrady za energie spotrebované v súvislosti s vyťaženou virtuálnou menou
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou (odplatne), obstarávaciu cenu zaplatenú za obstaranie virtuálnej meny pri jej nadobudnutí
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu, za majetok, alebo za poskytnutú službu, tak reálnu hodnotu virtuálnej meny zistenú ku dňu výmeny
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá bezodplatne darovaním alebo dedením, do výdavkov je možné zahrnúť skutočné výdavky preukázateľne vynaložené v súvislosti s nadobudnutím virtuálnej meny, ako napr. notársky poplatok zaplatený pri darovaní alebo dedení.