Overenie ÚZ audítorom do 31.12.2019

Overenie účtovnej závierky (ÚZ) audítorom
Riadnu individuálnu ÚZ a mimoriadnu individuálnu ÚZ musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok: 
1.      celková suma majetku „brutto“ presiahla 1 mil. €,
2.      čistý obrat presiahol 2 mil. € a
3.      priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30.
ÚZ musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Overenie ÚZ audítorom v účtovných jednotkách, ktoré získavajú 2 % z daní 
Povinnosť overenia ÚZ audítorom majú aj účtovné jednotky – právnické osoby, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 €, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité; táto ÚZ musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Audítora schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. Ak účtovná jednotka odvolá audítora, alebo audítor odstúpi v priebehu vykonávania auditu, je účtovná jednotka povinná písomne o tejto skutočnosti informovať Úrad pre dohľad na výkonom auditu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Overenie ÚZ za rok 2013   
Spoločnosť Alfa, s.r.o., má účtovné obdobie kalendárny rok. Za účtovné obdobie roka 2013 prekročila celkovú sumu majetku 1 mil. € a čistý obrat presiahol 2 mil. €. Musí mať účtovná jednotka za toto účtovné obdobie ÚZ overenú audítorom?
Odpoveď
To, či spoločnosť Alfa, s.r.o., bude musieť ÚZ za rok 2013 overiť audítorom, musí testovať aj rok predchádzajúci, t.j. rok 2012. Ak aj v tomto roku splní podmienky pre overenie ÚZ audítorom, potom ÚZ  za rok 2013 musí byť overená  audítorom. 
Ak účtovná jednotka za rok 2012 nesplní podmienky pre overenie, ÚZ za rok 2013 nemusí byť overená audítorom, pretože nesplnila podmienky testované za dve účtovné obdobia za sebou. 
 
Otázka č. 2 – Termín overenia ÚZ audítorom   
Spoločnosť Alfa, s.r.o., po skončení účtovného obdobia rok 2013 vykonala testovanie pre overenie ÚZ audítorom. Za účtovné obdobie roka 2013 účtovná jednotka splnila podmienky pre overenie ÚZ audítorom. Testovanie vykonala aj za rok 2012 a zistila, že splnila podmienky pre overenie ÚZ aj za toto účtovné obdobie. Musí účtovná jednotka overiť ÚZ za rok 2013 audítorom? Ak áno, do akej lehoty?   
Odpoveď
Ak účtovná jednotka splnila podmienky pre overenie ÚZ audítorom osobitne za rok 2013 a osobitne aj za predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. za účtovné obdobie roka 2012, potom ÚZ za účtovné obdobie roka 2013 musí overiť audítorom a to najneskôr do 31.12.2014.
 
Otázka č. 3 – Priebežná účtovná závierka a audit 
Musí účtovná jednotka overiť audítorom priebežnú účtovnú závierku?
Odpoveď
Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.
 

Otázka č. 4 – Organizačná zložka a audit

Zahraničná spoločnosť má založenú na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri – je účtovnou jednotkou a vedie podvojné účtovníctvo. Má táto organizačná zložka povinnosť overovania ÚZ audítorom?

Odpoveď

Overovanie ÚZ  audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve sa na organizačnú zložku nevzťahuje.