Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Postup odpočítania dane pri nehnuteľnom majetku > Aký je postup odpočítania dane pri nehnuteľnom majetku využívanom aj na iný účel ako na podnikanie

Aký je postup odpočítania dane pri nehnuteľnom majetku využívanom aj na iný účel ako na podnikanie

Podľa  ustanovenia  § 49a zákona o DPH  platiteľ dane  môže odpočítať daň len vo výške zodpovedajúcej rozsahu použitia nehnuteľného majetku na podnikanie, t.j. nie v plnej výške, ale iba v pomernej výške.  Viac informácii získate:
Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý nájdete na stránke www.financnasprava.sk/ Daňoví a colní špecialisti/Dane/Metodické pokyny/Nepriame dane.

Otázka č. 1  - Obstaranie budovy  určené na podnikanie  iba čiastočne
Platiteľ dane v januári 2020 nadobudol nehnuteľnosť (budovu). DPH  uvedená na faktúre je vo výške 10 000 eur. Platiteľ dane pri kúpe nehnuteľnosti predpokladá využitie tejto nehnuteľnosti na účely podnikania (krajčírsky salón) aj na iný účel ako na podnikanie (bývanie). Na základe rozlohy  určil, že na podnikanie bude využívať budovu vo výške  70 %. V akej výške má platiteľ dane nárok na odpočet?
Odpoveď
Pomerná výška dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia nadobudnutej nehnuteľnosti na účely podnikania podľa § 49a zákona o DPH predstavuje výšku 7 000 eur (10 000 x 70 %). To znamená, že platiteľ dane môže odpočítať daň vo výške 7 000 eur.

Otázka č. 2 – Kúpa nehnuteľnosti na súkromné a podnikateľské účely
Platiteľ dane nadobudol nehnuteľnosť v roku 2020. Na faktúre je uvedená výška dane 10 000 eur. Platiteľ dane pri kúpe nehnuteľnosti predpokladá jej využitie na účely podnikania vo výške 70 % a na súkromné účely vo výške 30 %, pričom uskutočňuje podnikateľské činnosti s daňou na výstupe ako aj činnosti oslobodené od DPH. Platiteľ používa v roku 2020 koeficient podľa § 50 zákona o DPH vo výške 0,5. V akej výške si môže odpočítať daň?
Odpoveď
Pomerná výška dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia nadobudnutej nehnuteľnosti na účely podnikania podľa § 49a zákona o DPH predstavuje výšku 7 000 eur ( 10 000 x 70 % = 7 000). Túto výšku dane je platiteľ dane ešte povinný krátiť koeficientom, a to preto, že uvedenú nehnuteľnosť bude používať v rámci podnikania na plnenia s daňou na výstupe, ako aj na plnenia oslobodené od dane. V roku 2020 si môže platiteľ dane odpočítať daň na vstupe len vo výške 3 500 eur (7 000 x 0,5 = 3 500).

Otázka č. 3 - Kritéria na určenie pomeru použitia investičného majetku
Platiteľka  Anna kúpila na základe kúpnopredajnej zmluvy budovu v sume 120 000 eur s DPH ( základ dane 100 000 eur + DPH 20 000). Plánuje túto nehnuteľnosť využívať na podnikanie ( edenie účtovníctva) aj na iné účely ako na podnikanie (súkromné účely). Ako bude postupovať pri odpočítaní dane z nakúpenej budovy? Podľa  akých kritérií si môže určiť pomer použitia  na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie?
Odpoveď
Ak platiteľka Anna plánuje nehnuteľnosť používať na podnikanie a na iné účely ako na podnikanie, uplatňuje odpočítanie dane v rozsahu, v ktorom ju plánuje používať skutočne na podnikanie. Kritéria na určenie pomeru môžu byť:
- plocha nehnuteľnosti používaná na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie,
- doba používania nehnuteľnosti na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie,
- iné kritérium, ktoré objektívne odráža pomer použitia na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Otázka č. 4 - Povinnosť úpravy odpočítanej dane dane
Kedy je  podnikateľ -  platiteľ dane povinný upraviť odpočítanú daň podľa § 54a zákona o DPH?
Odpoveď
Daň odpočítanú podľa § 49a zákona o DPH je podnikateľ povinný upraviť, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH uviedol do užívania, zmení rozsah použitia tohto majetku na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie napr. na osobnú spotrebu (§ 54a zákona o DPH).

Otázka č. 5 – Obdobie na úpravu odpočítanej dane
Aké je obdobie na úpravu  odpočítanej dane podľa § 54a ods. 2 zákona o DPH?
Odpoveď
Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54a ods. 2 zákona o DPH je 20 kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane uviedol nehnuteľnosť do užívania. V priebehu 20 -ročného obdobia je platiteľ dane povinný vykonať úpravu odpočítanej dane pri každej zmene rozsahu použitia nehnuteľnosti na podnikateľské a nepodnikateľské účely.

Otázka  č. 6  –  Zmena rozsahu používania investičného majetku
Spoločnosť  BETA – platiteľ dane obstaral v auguste 2016 nehnuteľnosť. DPH uvedená vo faktúre je vo výške  40 000 eur. Nehnuteľnosť využíva na podnikanie (opravu obuvi) aj na iný účel ako na podnikanie (bývanie), a to v rozsahu 70 % na podnikanie a 30 % na osobnú spotrebu . Platiteľ dane si uplatnil odpočítanie v rozsahu, v akom nehnuteľnosť používal na podnikanie, t.j.  v sume 28 000 eur (70 % x 40 000 eur). V roku 2020 zmení spoločnosť rozsah použitia nehnuteľnosti v pomere 60 % na podnikanie a 40 % na osobnú spotrebu.  Ako má spoločnosť  BETA v roku 2020 postupovať pri úprave odpočítanej dane?
Odpoveď
V daňovom priznaní za december 2020 je spoločnosť BETA povinná vykonať úpravu odpočítanej dane (vrátiť do štátneho rozpočtu pomernú časť odpočítanej dane) z dôvodu,  že sa zmenil rozsah používania investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

 

DD =     40 000 x (0,70 – 0,60)  x 16 =  4 000   x 16 = 3 200
                        20                                       20

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie roku 2020 vráti spoločnosť BETA sumu odpočítanej dane  3 200 eur.

Otázka  č. 7 -  Úprava odpočítanej dane  pri predaji nehnuteľnosti v režime oslobodenia od dane
Podnikateľ – platiteľ dane obstaral  v roku 2015 nehnuteľnosť v cene  s DPH  240 000 eur. DPH je vo výške 40 000 eur. Nehnuteľnosť bude používať na podnikanie (autoservis) v rozsahu  70 % a na osobnú spotrebu (bývanie ) v rozsahu 30 %. Podnikateľ v septembri 2020 predá  nehnuteľnosť v súlade s  § 38 ods. 1 zákona o DPH v režime oslobodenia,  t. j. v cene bez DPH. Ako má podnikateľ postupovať pri úprave odpočítanej dane?
Odpoveď
Podnikateľ – platiteľ dane predajom nehnuteľnosti v cene bez DPH zmenil rozsah použitia nehnuteľnosti na podnikanie zo  70 % na nulu. V daňovom priznaní za december 2020 je platiteľ dane povinný vykonať úpravu odpočítanej dane.

DD  =   40 000 x (0,70 - 0) x 15 = 28 000  x 15 = 1 400 x 15 = 21 000
                          20                                20

V daňovom priznaní za december 2020 podnikateľ vráti  odpočítanú daň v sume 21 000 eur.

Otázka č. 8  –  Predaj nehnuteľnosti v roku jej kúpy
Slovenský platiteľ v máji 2020 kúpil nehnuteľnosť, pri ktorej predpokladá jej využitie na účely podnikania (masérsky salón) a na súkromné účely. DPH je vo výške 50 000 eur. Platiteľ využíval nehnuteľnosť na podnikanie vo výške 90 %  a na súkromné účely 10 %.V máji 2020 si platiteľ odpočítal daň vo výške 45 000 eur ( 50 000 x 90 %). Platiteľ  dane v septembri 2020 predal  túto nehnuteľnosť  inému platiteľovi s oslobodením od dane. Aký bude postup slovenského platiteľa?
Odpoveď
Platiteľ dane je povinný v poslednom zdaňovacom období  december 2020 vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 ods. 7  zákona o DPH:

DD   =    50 000 x (0,9- 0) x 20  = 45 000 eur.
                        20

Slovenský podnikateľ musí vrátiť do štátneho rozpočtu 45 000 eur.