Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Zákonná registrácia > Kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom zo zákona

Kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom zo zákona

Platiteľom dane zo zákona v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH sa stáva:
 
1. Zdaniteľná osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá nadobudne v tuzemsku  hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku. Platiteľom dane sa stáva dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti.
 
2. Zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom, t.j. dňom zápisu do Obchodného registra.
 
3. Zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur.   Platiteľom dane sa zdaniteľná osoba stáva dňom, ktorý nastane skôr, t.j. buď dodaním nehnuteľnosti alebo prijatím platby pred dodaním nehnuteľnosti. Už samotné dodanie nehnuteľnosti alebo prijatie platby týmto dňom podlieha dani.
 
4. Zdaniteľná osoba podľa § 8 ods. 7 prvej vety, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b, a to dňom dodania tovaru s miestom dodania v tuzemsku.

5.    Zdaniteľná osoba, na ktorú v tuzemsku prechádza hmotný majetok alebo nehmotný majetok platiteľa, ktorý sa rozdelil odštiepením alebo cezhraničným odštiepením a to: 
•    dňom účinnosti premeny pri odštiepení [účinnosť premeny pri odštiepení vyplýva z úpravy ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o premenách“), t. j. zápisom do obchodného registra] alebo 
•    dňom účinnosti premeny pri odštiepení podľa zákona platného v inom členskom štáte EÚ alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „štát Dohody“) alebo 
•    dňom účinnosti premeny pri cezhraničnom odštiepení (účinnosť premeny pri cezhraničnom odštiepení vyplýva z úpravy ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o premenách t. j. účinnosť sa nadobúda podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje rozdeľovaná spoločnosť).

Zdaniteľná osoba sa nestane platiteľom dane zo zákona, ak:
-          pôjde o príležitostný predaj stavby alebo jej časti alebo stavebného pozemku alebo
-          pôjde o predaj stavby alebo jej časti, ktoré sú oslobodené od dane v zmysle § 38 ods. 1 alebo ods. 7 zákona o DPH.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Nadobudnutie podniku
Spoločnosť s ručením obmedzeným (neplatiteľ dane) nadobudla v SR podnik od fyzickej osoby platiteľa dane. Stáva sa spoločnosť automaticky platiteľom dane?
Odpoveď
Ak spoločnosť s ručením obmedzeným nadobudla  v zmysle kúpnej zmluvy podnik v SR, stáva sa platiteľom dane dňom nadobudnutia podniku za predpokladu, že predávaný podnik má aktíva v podobe hmotného a nehmotného majetku. Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom dane do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť.
Pokiaľ by však na základe kúpnej zmluvy nedochádzalo k predaju hmotného a nehmotného majetku v rámci predávaného podniku, ale boli by predávané  napr. len zásoby, nepovažuje sa tento predaj za predaj podniku, ale za predaj tovaru a v tomto prípade by sa kupujúci nestal platiteľom dane zo zákona.

Otázka č. 2 – Zlúčenie spoločností
Spoločnosť A so sídlom v SR (platiteľ dane) sa zlúčila so spoločnosťou B so sídlom v SR (neplatiteľ dane). Majetok zanikajúcej spoločnosti A prechádza na nástupnícku spoločnosť B. Má spoločnosť B podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH alebo sa stáva platiteľom zo zákona?
Odpoveď
Pri zlúčení spoločností, kedy majetok zanikajúcej zdaniteľnej osoby prechádza na nástupnícku spoločnosť, sa právny nástupca (spoločnosť B) stáva platiteľom dane dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra. Spoločnosť B nepodáva žiadosť o registráciu za platiteľa DPH, ale je povinná oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom dane do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť.

Otázka  č. 3 – Predaj polyfunkčného domu po častiach
Developerská firma postavila polyfunkčný dom, ktorý predáva po častiach. Byty predáva fyzickým osobám a nebytové priestory firmám. Developerská firma dostala  preddavok na kúpu nebytových priestorov vo výške 50 % dohodnutej ceny -  40 000 eur (dohodnutá cena je 80 000 eur). Stáva sa firma platiteľom dane zo zákona dňom prijatia platby v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH?
Odpoveď
Dňom prijatia platby, aj keď ňou neprekročí obrat na povinnú registráciu pre daň, sa developerská  firma stáva platiteľom dane, pretože z dodania časti stavby má dosiahnuť obrat vyšší ako 49 790 eur.  Developerská firma sa stala platiteľom dane dňom prijatia platby a vznikla jej už z prijatého preddavku  povinnosť odviesť DPH.

Otázka  č. 4 – Príležitostný predaj nehnuteľnosti
Tuzemská zdaniteľná osoba, neplatiteľ DPH, na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti predala spoločnosti B nehnuteľnosť v hodnote 90 000 eur, ktorej dodanie nie je oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH. V danom prípade ide o príležitostný predaj nehnuteľnosti. Stáva sa tuzemská zdaniteľná osoba platiteľom dane zo zákona?
Odpoveď
Ak v danom prípade ide o príležitostný predaj nehnuteľnosti, zdaniteľná osoba sa nestáva platiteľom dane zo zákona.
 

Otázka č. 5 -  Dodanie nehnuteľnosti oslobodenej od dane

Stavebná spoločnosť, neplatiteľ dane predala inej spoločnosti administratívnu budovu v hodnote 150 000 eur, ktorá je viac ako 5 rokov od jej prvej kolaudácie. Stáva sa stavebná spoločnosť platiteľom dane zo zákona?

Odpoveď

V prípade, že ide o dodanie stavby, ktorá je oslobodená od dane podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH, potom sa stavebná spoločnosť nestáva platiteľom dane zo zákona. Avšak pokiaľ sa nejedná o príležitostný predaj nehnuteľnosti, potom má stavebná spoločnosť povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH na základe dosiahnutého obratu.