Úvod > DPH > Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť > Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť

Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť

Zdaniteľná osoba
Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia, avšak zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy. Pri vykonávaní ekonomickej činnosti by malo ísť o vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze, z ktorej sa opakovane dosahujú príjmy.
Za zdaniteľnú osobu sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva prípravné práce pred samotným začatím uskutočňovania zdaniteľných obchodov (rozhodnutie Súdneho dvora C-268/83).
Zdaniteľnou osobou je aj každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, t.j. je zdaniteľnou osobou len na tento účel.


Ekonomická činnosť
Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (lekári, právnici, znalci, tlmočníci a pod.), duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.
Za vykonávanie ekonomickej činnosti sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku (napr. prenájom nehnuteľnosti). Ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.

FAQ

Otázka č. 1 – Prenájom bytu manželmi
Manželia vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve trojizbový byt, ktorý prenajímajú desať mesiacov v roku ako ubytovanie pre študentov. Sú títo manželia zdaniteľnými osobami z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Predpokladom toho, aby určitá osoba (napr. manžel a manželka) bola považovaná za zdaniteľnú je to, že vykonáva ekonomickú činnosť. Prenájom hmotného majetku (bytu) predstavuje využívanie daného majetku, ktoré musí byť klasifikované ako ekonomická činnosť, ak sa tak činí s cieľom získania zdaniteľného príjmu z daného majetku. Z uvedeného vyplýva, že manželia sú v tomto prípade zdaniteľnými osobami.


Otázka č. 2 -  Výnos z cenných papierov
Držiteľ cenných papierov z nich získava pravidelne ročne výnos v podobe  dividend. Je táto osoba z hľadiska DPH zdaniteľnou sobou ?
Odpoveď
Nie, takáto osoba nie je z hľadiska DPH zdaniteľnou osobou, nakoľko samotné nadobudnutie finančných podielov v iných podnikoch nepredstavuje využívanie majetku na účely získavania pokračujúceho príjmu z tohto majetku, pretože každá dividenda získaná touto držbou je čisto výsledkom vlastníctva majetku.


Otázka č. 3 – Dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu
Občan – súkromná osoba dodá do iného členského štátu nový dopravný prostriedok (osobný automobil, ktorý nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo 6 mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky). Je tento občan zdaniteľnou osobou ?
Odpoveď
Aj keď sa jedná o osobu, ktorá je inak  mimo rámec zákona o DPH, v tomto prípade je považovaná za zdaniteľnú osobu. Avšak za zdaniteľnú osobu sa považuje len na tento jediný účel.


Otázka č. 4 – Nákup nábytku vyšším územným celkom
Vyšší územný celok, ktorý koná iba v rozsahu svojej hlavnej činnosti, si objednal v Českej republike zariadenie (nábytok) do kancelárií v hodnote 18 000 eur. Považuje sa  vyšší územný celok z titulu nadobudnutia tovaru za zdaniteľnú osobu?
Odpoveď
Napriek tomu,  že štátne orgány, ak konajú iba v rámci svojej hlavnej činnosti, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, v niektorých osobitných prípadoch im vzniká povinnosť registrovať sa ako nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu. Je to  vtedy, ak nakúpia tovar z iného členského štátu za sumu, ktorá presiahne 14 000 eur za kalendárny rok. Z uvedeného dôvodu vzniká takejto osobe povinnosť registrácie podľa § 7 zákona o DPH,  a to ešte pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu v tejto sume. Vyšší územný celok v takomto prípade nie je zdaniteľnou osobou, je len osobou, ktorej vzniká povinnosť registrácie podľa § 7 zákona o DPH a zaplatiť daň z nadobudnutého zariadenia do kancelárií.


Otázka č. 5 - Nadobudnutie traktora z ČR obcou
Obec, ktorá koná iba v rozsahu svojej hlavnej činnosti – nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť  je registrovaná podľa § 7 zákona o DPH z dôvodu, že nadobudla traktor z  Českej republiky. Následne v rámci hodovej zábavy si objednala dychovú hudbu Moravanku z Českej republiky. Považuje sa z tohto dôvodu za zdaniteľnú osobu?
Odpoveď
Podľa § 15 ods. 4 písm. b) zákona o DPH právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (obec), avšak  má pridelené IČ DPH (osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH)  na účely určenia miesta dodania  služby sa považuje za zdaniteľnú osobu, avšak len vo vzťahu k prijatým službám. Obci vzniká povinnosť platiť daň z prijatej služby podľa  § 69 ods. 3 zákona o DPH.


Otázka č. 6 – Príležitostná krajčírka
Matka na materskej dovolenke príležitostne v priebehu roka ušije šaty, resp. opraví šaty, za čo jej zákazníci zaplatia. Je  zdaniteľnou osobou?
Odpoveď
Ak nevykoná krajčírske práce opakovane, tak nie je zdaniteľnou osobou.

 

Otázka č. 7 – Murár pracujúci len v zahraničí
Murár, ktorý má slovenské živnostenské oprávnenie, pracuje len na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v zahraničí. Je zdaniteľnou osobou a aké povinnosti mu vznikajú v zmysle zákona o DPH?
Odpoveď
Murár je zdaniteľnou osobou, nakoľko vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy. Avšak, ak pracuje len na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v zahraničí (miesto dodania je podľa § 16 ods.1 zákona o DPH v zahraničí). Hodnota týchto poskytovaných prác sa nezahŕňa do obratu na účely registrácie DPH.


Otázka č. 8 - Hráčska zmluva a ekonomická činnosť
Hokejista hrá na základe hráčskej zmluvy za hokejový klub, pričom je táto činnosť jeho slobodným povolaním. Jedná sa o nezávislú ekonomickú činnosť?

Odpoveď
Vo vzťahu ku klubu
je činnosť hráča závislá, pretože musí dodržiavať tréningový čas, musí odohrať zápase v čase, ktorý určuje klub (sám si tieto časy neurčuje) a pod. Z uvedeného vyplýva, že príjmy z činnosti hokejistu sa nepovažujú za príjem z nezávisle vykonávanej ekonomickej činnosti.


Otázka č. 9 – Práca asistenta poslanca národnej rady
Asistent poslanca národnej rady na základe zmluvy sa podieľa na práci kancelárie poslanca, napr. vedením dokumentácie, administratívnymi prácami, prípravou diskusných príspevkov a pod. Jedná sa o nezávislú ekonomickú činnosť?
Odpoveď
Odpoveď vyplýva zo zmluvy medzi poslancom a jeho asistentom. Ak zmluva určuje asistentovi poslanca konkrétny čas výkonu práce, konkrétne miesto, kde prácu vykonáva, ak sa práca týka výkonu činností, ktoré by svedčili o vytvorení stavu podriadenosti a nadriadenosti medzi asistentom poslanca a poslancom, t.j. je povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy poslanca, príjmy z tejto činnosti nie sú príjmami z nezávisle vykonávanej ekonomickej činnosti a teda nie je zdaniteľnou osobou. Avšak, ak zmluva neurčuje asistentovi poslanca konkrétny čas výkonu práce, konkrétne miesto výkonu práce a nekladie žiadne obmedzenia, ktoré by sa týkali výkonu práce v rámci podnikania pre iné osoby, nie je možné prácu asistenta poslanca pokladať za závislú činnosť, ale za nezávislú ekonomickú činnosť z čoho vyplýva, že je zdaniteľnou osobou.