Príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí

Ak rezident SR v zdaňovacom období dosiahne príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) alebo z predaja nehnuteľnosti [§ 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov] umiestnenej v zmluvnom štáte v zahraničí, právo na zdanenie týchto príjmov má vo všeobecnosti zahraničie.

 
FAQ
Otázka č. 1   Rezident SR predal dom v Čechách – ako a v ktorom štáte zdaňuje príjmy
Daňovník – rezident SR nadobudol kúpou v roku 2016 nehnuteľnosť (dom).V roku 2023 sa ho rozhodol predať. Zdaní tento príjem na Slovensku?
Odpoveď
Ak rezident SR v roku 2023 predá dom umiestnený v Českej republike, ktorý nadobudol v roku 2016, právo na zdanenie príjmu z jeho predaja má Česká republika v zmysle článku 13 („Zisky zo scudzenia majetku“) Zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (238/2003 Z. z.). To, či Česká republika toto právo využije a akým spôsobom, závisí od jej vnútroštátnej legislatívy.
Rezident SR napriek svojej celosvetovej povinnosti [§ 2 písm. f) zákona o dani z príjmov] tento príjem nezahrnie do svojho daňového priznania podaného v SR, pretože v zmysle zákona o dani z príjmov ide o príjem, ktorý je v SR od dane oslobodený (vlastníctvo nehnuteľnosti viac ako päť rokov). V daňovom priznaní daňovník (rezident SR) uvádza len príjmy, ktoré sú zdaniteľné.
 
Otázka č. 2 – Rezident SR prenajal byt v Čechách – ako a v ktorom štáte zdaňuje príjmy  
Rezidentovi SR v roku 2023 plynuli príjmy z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej na území ČR vo výške 7000 eur. V ktorom štáte má tieto príjmy zdaňovať?
Odpoveď
Predmetom dane daňového rezidenta SR sú podľa § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov príjmy plynúce zo zdrojov na území SR ako aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
V zmysle článku 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (238/2003 Z. z., ďalej len „zmluva“) príjmy, ktoré poberá rezident SR z prenájmu nehnuteľného majetku umiestneného v Českej republike, môžu byť zdanené v Českej republike. To, či Česká republika právo udelené zmluvou využije a akým spôsobom, závisí od jej vnútroštátnych daňových predpisov.
Rezident SR dosiahnutý príjem z prenájmu nehnuteľnosti v ČR zahrnie do daňového priznania v SR, pričom si uplatní výdavky v zmysle slovenskej daňovej legislatívy (preukázateľné výdavky). Dvojité zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, ktoré plynuli zo zdrojov v ČR a na zdanenie ktorých mala právo Česká republika, daňovník v podanom daňovom priznaní v SR eliminuje metódou zápočtu dane (článok 22 zmluvy).