Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 6 -  Zásielkový predaj
Francúzska obchodná spoločnosť dodáva slovenským zákazníkom - osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň,  tovar na základe objednávky, napr.  z katalógov alebo internetu. Dodanie tovaru zabezpečuje francúzsky dodávateľ z Francúzska  do SR vlastnými dopravnými prostriedkami. Tovar je fakturovaný s DPH platnou vo Francúzsku.  Francúzsky dodávateľ podľa svojej evidencie zistil, že v septembri 2019 dosiahla hodnota takto dodaného tovaru zákazníkom v  SR  33  000  eur bez dane a pritom evidoval ďalšie objednávky zo SR.  Má francúzsky dodávateľ povinnosť požiadať DÚ Bratislava o registráciu na DPH v tuzemsku?
Odpoveď
Keďže francúzsky dodávateľ eviduje ďalšie objednávky zo SR, z ktorých je zrejmé, že v roku 2019 dosiahne limit bez dane  35 000 eur, požiada DÚ Bratislava o registráciu za platiteľa DPH ešte pred dosiahnutím tohto limitu. Dňom uvedeným v osvedčení sa zahraničná osoba stáva platiteľom. Dodávky, ktoré budú dodávané z Francúzska, budú po vydaní osvedčenia zdaňované DPH platnou v SR,  nakoľko prekročením limitu v kalendárnom roku sa za miesto dodania bude považovať SR v zmysle § 14 ods. 1  zákona o DPH.

Otázka  č. 5 -  Predaj tovaru, ak si tovar prepravuje kupujúci
Česká obchodná spoločnosť – registrovaná pre daň v ČR dodáva zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní pre daň,  tovar na základe objednávok. Táto spoločnosť tovar zákazníkom neodosiela ani neprepravuje. Zákazníci si tovar prepravujú  vlastnými dopravnými prostriedkami priamo z ČR. Má český dodávateľ povinnosť registrácie v SR v prípade dosiahnutia limitu 35 000 eur bez dane v kalendárnom roku za predaj tovaru pre slovenských zákazníkov?
Odpoveď
V tomto prípade sa nejedná o zásielkový predaj, nakoľko tovar je prepravovaný kupujúcim. Česká obchodná spoločnosť nemá povinnosť registrovať sa v SR ani v prípade, ak by dodávkami tovaru zákazníkom  do SR  dosiahla   limit  bez dane 35 000 eur. Dodávku  tovaru zdaňuje DPH platnou v ČR.

Otázka č. 4  - Predaj nového dopravného prostriedku
Český dodávateľ predal v ČR nový dopravný prostriedok, ktorý slovenskému zákazníkovi na vlastné náklady prepravil do SR. Hodnota dodaného nového dopravného prostriedku predstavovala čiastku 38 000 eur bez dane. Má český dodávateľ povinnosť registrácie v SR?
Odpoveď
V uvedenom prípade sa nejedná o zásielkový predaj tovaru. Nový dopravný prostriedok je predmetom dane v SR, t.j. v štáte nadobudnutia v zmysle § 11 ods. 3 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je v zmysle § 69 ods. 6 zákazník zo SR. Pretože osobou povinnou platiť daň  je slovenský zákazník, český dodávateľ nemá povinnosť registrácie v SR aj napriek tomu, že tovar prepravil zákazníkovi neidentifikovanému pre daň v SR na vlastné náklady a jeho hodnota dosiahla bez dane 35 000 eur.

Otázka č. 3 – Odpočítanie dane pri výstavbe rodinných domov
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH (sídlo má v ČR) stavia v SR rodinné domy pre súkromné osoby. Má právo na odpočítanie dane za služby subdodávok stavebných prác dodaných iným platiteľom dane v SR?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý zahraničnej osobe dodá práce na  rodinnom dome, je povinný k cene prác účtovať slovenskú DPH, pretože miesto dodania tejto služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH je v SR. Zahraničná osoba má použiť pri objednaní služby IČ DPH pridelené  v SR. Zahraničná osoba má právo na odpočítanie dane z faktúry za práce na rodinnom dome vystavenej platiteľom, a to prostredníctvom daňového priznania, pretože prijaté plnenie sa vzťahuje na dodanie služieb, z ktorých  je zahraničná osoba povinná platiť DPH v SR (§ 69 ods. 1 zákona o DPH).

Otázka č. 2 – Účasť na výstave, na ktorej zahraničná osoba predá časť svojich výrobkov
Podnikateľ so sídlom v Nemecku nemá v SR  sídlo,  miesto podnikania ani prevádzkareň. V období od 9.10.2013 do 12.10.2013 sa v SR zúčastnil výstavy, na ktorej predal svoje výrobky slovenskej firme. Má zahraničná osoba povinnosť registrácie v tuzemsku? Dokedy sa musí registrovať?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že zahraničná osoba v SR vykoná činnosť, ktorá je predmetom dane,  má povinnosť podať žiadosť o registráciu na DÚ Bratislava ešte pred predajom tovaru na výstave. Daňový úrad Bratislava  vydá nemeckému podnikateľovi osvedčenie a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení sa zahraničná osoba stáva platiteľom.

Otázka č. 1 - Odpočítanie dane v SR u českého podnikateľa registrovaného na DPH v SR podľa § 5
Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR v predchádzajúcom roku - uzatvoril zmluvu o dielo na dodanie stavby so slovenským platiteľom dane.
Stavba bude dodaná v mesiaci november. Český podnikateľ nakúpil v mesiaci január tovary od slovenských platiteľov dane, ktoré budú súčasťou  stavby v SR. V  januári neuskutočnil žiadne zdaniteľné plnenia s miestom dodania v tuzemsku. Má povinnosť podať daňové priznanie?  Za aké zdaňovacie obdobie?

Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 – má povinnosť platiť daň z dodania stavby v zmysle § 69 ods. 1 (ide o dodanie tovaru), má právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary, ktoré budú súčasťou dodávky stavby. Podľa pravidiel uvedených v § 49 až 51 môže uplatniť odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie január. Daňové priznanie podá do 25. 2.
Odpočítanie dane uvedie v riadku 21 a 23 daňového priznania.
Ak v ďalších mesiacoch neprijal a ani neuskutočnil žiadne plnenia, daňové priznania nepodáva.
Daňové priznanie podá až za zdaňovacie obdobie, kedy dodá stavbu (november) do 25. 12. kal. roka.
Český podnikateľ podáva aj kontrolný výkaz, kde v časti B2 uvedie údaje z faktúr tuzemských dodávateľov, z ktorých si odpočítava daň.
Ak v ďalších mesiacoch neprijal a ani neuskutočnil žiadne plnenia, daňové priznania ani kontrolné výkazy nepodáva.