Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 3 – Odpočítanie dane pri výstavbe rodinných domov
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH (sídlo má v ČR) stavia v SR rodinné domy pre súkromné osoby. Má právo na odpočítanie dane za služby subdodávok stavebných prác dodaných iným platiteľom dane v SR?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý zahraničnej osobe dodá práce na  rodinnom dome, je povinný k cene prác účtovať slovenskú DPH, pretože miesto dodania tejto služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH je v SR. Zahraničná osoba má použiť pri objednaní služby IČ DPH pridelené  v SR. Zahraničná osoba má právo na odpočítanie dane z faktúry za práce na rodinnom dome vystavenej platiteľom, a to prostredníctvom daňového priznania, pretože prijaté plnenie sa vzťahuje na dodanie služieb, z ktorých  je zahraničná osoba povinná platiť DPH v SR (§ 69 ods. 1 zákona o DPH).

Otázka č. 2 – Účasť na výstave, na ktorej zahraničná osoba predá časť svojich výrobkov
Podnikateľ so sídlom v Nemecku nemá v SR  sídlo,  miesto podnikania ani prevádzkareň. V období od 9.10.2013 do 12.10.2013 sa v SR zúčastnil výstavy, na ktorej predal svoje výrobky slovenskej firme. Má zahraničná osoba povinnosť registrácie v tuzemsku? Dokedy sa musí registrovať?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že zahraničná osoba v SR vykoná činnosť, ktorá je predmetom dane,  má povinnosť podať žiadosť o registráciu na DÚ Bratislava ešte pred predajom tovaru na výstave. Daňový úrad Bratislava  vydá nemeckému podnikateľovi osvedčenie a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení sa zahraničná osoba stáva platiteľom.

Otázka č. 1 - Odpočítanie dane v SR u českého podnikateľa registrovaného na DPH v SR podľa § 5
Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR v predchádzajúcom roku - uzatvoril zmluvu o dielo na dodanie stavby so slovenským platiteľom dane.
Stavba bude dodaná v mesiaci november. Český podnikateľ nakúpil v mesiaci január tovary od slovenských platiteľov dane, ktoré budú súčasťou  stavby v SR. V  januári neuskutočnil žiadne zdaniteľné plnenia s miestom dodania v tuzemsku. Má povinnosť podať daňové priznanie?  Za aké zdaňovacie obdobie?

Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 – má povinnosť platiť daň z dodania stavby v zmysle § 69 ods. 1 (ide o dodanie tovaru), má právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary, ktoré budú súčasťou dodávky stavby. Podľa pravidiel uvedených v § 49 až 51 môže uplatniť odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie január. Daňové priznanie podá do 25. 2.
Odpočítanie dane uvedie v riadku 21 a 23 daňového priznania.
Ak v ďalších mesiacoch neprijal a ani neuskutočnil žiadne plnenia, daňové priznania nepodáva.
Daňové priznanie podá až za zdaňovacie obdobie, kedy dodá stavbu (november) do 25. 12. kal. roka.
Český podnikateľ podáva aj kontrolný výkaz, kde v časti B2 uvedie údaje z faktúr tuzemských dodávateľov, z ktorých si odpočítava daň.
Ak v ďalších mesiacoch neprijal a ani neuskutočnil žiadne plnenia, daňové priznania ani kontrolné výkazy nepodáva.