Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ)  sa zostavuje za skupinu účtovných jednotiek, bez ohľadu na ich sídlo (konsolidovaný celok).  Materská účtovná jednotka ju zostavuje podľa metód a zásad ustanovených osobitnými predpismi -  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, IFRS.

Poznámky v KÚZ zostavené podľa IFRS doplňuje účtovná jednotka o informácie v zmysle Čl. II Metodického pokynu MF SR č. MF/7591/2014-74 na uvádzanie informácií v poznámkach účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a a § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Metodický pokyn  je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2014, prístupný v elektronickej podobe na internetovej stránke MF SR  - Metodicky_pokyn_MF_7591_2014_74.pdf (mfsr.sk)

KÚZ musí byť overená audítorom.

Materská účtovná jednotka má povinnosť zostaviť tiež aj konsolidovanú výročnú správu. Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej výročnej správy.

Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť KÚZ, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na základe jej individuálnych účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek neboli splnené aspoň dve z troch stanovených podmienok (suma majetku netto, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov).

Konsolidovaná účtovná závierka je upravená v § 22 zákona o účtovníctve.

FAQ

Otázka č. 1 – Výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky                                                                                                                         Materská účtovná jednotka zostavila KÚZ za účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia. Zároveň povinnosťou účtovnej jednotky je zostaviť výkaz vybraných údajov. Aký rozsah má mať výkaz vybraných údajov a podľa akého opatrenia ho má účtovná jednotka zostaviť?Odpoveď                                                                                                                                                                                                         Účtovná jednotka zostavuje výkaz vybraných údajov, ak sa jedná o konsolidáciu podnikateľských subjektov, podľa Opatrenia MF SR z 20. novembra 2013 č. MF/17919/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia.  Výkaz vybraných údajov sa ukladá v rozsahu údajov, podľa vzoru uvedeného v prílohe opatrenia, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Označenie výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov je VÚ POD kons. 1-01.

Otázka č. 2 – Lehota na uloženie výkazu vybraných údajov
V akej lehote musí uložiť účtovná jednotka výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky?
Odpoveď
Výkaz vybraných údajov v elektronickej podobe sa ukladá v registri účtovných závierok do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tento výkaz vybraných údajov zostavuje. Výkaz vybraných údajov sa považuje za uložený jeho doručením do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Poznámka

Zákonom č. 130/2015 zo 6. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa transportujú do zákona ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ týkajúce sa konsolidovanej účtovnej závierky. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód stanovených podľa IFRS/EÚ. V súlade s ustanoveniami prijatej smernice sa upravili podmienky na oslobodenie materskej účtovnej jednotky od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky (zmena veľkostných podmienok ako aj oslobodenia na medzistupni skupiny). Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 (Čl. IX citovaného zákona). Materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 v znení účinnom od 1. januára 2016 prvýkrát za hospodársky rok, ktorý začína v priebehu roka 2016 (§ 39m ods. 3 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016).