Príjmy z prevodu obchodného podielu

Ak rezidentovi SR v zdaňovacom období plynuli príjmy v podobe príjmov z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným resp. komanditnej spoločnosti zo zahraničia, pri ich zdaňovaní sa v prípade zmluvného štátu postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom a zákonom o dani z príjmov.

Zdaňovanie predmetných príjmov v zmluvách spravidla spadá do článku 13 „Zisky zo scudzenia majetku“. Na to, aby sa táto zmluva uplatnila, je potrebné, aby daňovník preukázal platiteľovi príjmu (napr. zahraničnej spoločnosti), že je daňovým rezidentom SR, a to ešte pred tým, ako mu takýto príjem bude vyplatený. Potvrdenie o rezidencii daňovníkovi (rezidentovi SR) vydá miestne príslušný správca dane v SR.

Ak rezident SR v priebehu zdaňovacieho obdobia obdrží príjem z prevodu obchodného podielu zo zahraničia, je povinný uviesť tento príjem vo svojom daňovom priznaní podanom v SR.

FAQ

Otázka
Daňový rezident SR (FO) predá svoj obchodný podiel v českej spoločnosti s ručením obmedzeným rezidentovi ČR. Kde sa zdaňuje predmetný príjem? Uvádza ho rezident SR v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď
V prípade, že rezident SR dosiahne príjem z predaja obchodného podielu v spoločnosti so sídlom v ČR, jeho zdaniteľnosť je potrebné posúdiť podľa článku 13 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v pod č. 238/2003 Z. z., ďalej len "zmluva").
Podľa článku 13 ods. 4 zmluvy zisky zo scudzenia (predaja) majetku, iného než je uvedený v odsekoch 1 až 3, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, ktorého je scudziteľ rezidentom (v SR).
V takomto prípade má právo na zdanenie SR v zmysle slovenských daňových predpisov a daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR) vysporiada takýto príjem prostredníctvom podania daňového priznania v SR.
Príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva sú od 1. januára 2004 ostatnými príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov.
Pri týchto príjmoch sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu (§ 8 ods. 7). Ak ide o predaj obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2004, daňovník pri príjmoch z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva v VIII. oddiele daňového priznania uvedie kladný rozdiel medzi príjmami z prevodu obchodného podielu zníženými o uplatnený výdavok (vklad) a príslušnou sumou oslobodenia (vypĺňa len stĺpec 1 „Príjmy“).

Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2011 je od dane z príjmov oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, ak znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak daňovník súčasne dosiahol aj príjem z prevodu opcií a príjem z prevodu cenných papierov, oslobodenie do sumy 500 eur môže uplatniť z úhrnu týchto príjmov.

Ak ide o príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého od 1.1.2004 do 31.12.2010, na tento príjem sa môže uplatniť ešte oslobodenie v súlade s § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j. oslobodenie do sumy 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010, čo predstavuje sumu 925,95 eura. To znamená, že ak daňovník dosiahne príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého do 31.12.2010, tento príjem znížený o výdavok podlieha dani z príjmov iba vo výške, ktorá presiahne sumu 925,95 eura. Ak daňovník súčasne dosiahne aj príjmy z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a príjmy z príležitostnej činnosti (§ 8 ods. 1 písm. a), uplatní najskôr oslobodenie od dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností a príjmov z príležitostnej činnosti.

Na záver uvádzame že podľa § 52 ods. 21 zákona o dani z príjmov sa na zdanenie príjmu z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach (ak nejde o predaj cenných papierov), obstaraných pred 1. januárom 2004, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov, sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. aj po 31. decembri 2003. To znamená, ak ide o obchodný podiel nadobudnutý do 31.12.2003, príjem z jeho predaja je oslobodený od dane, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov za splnenia ostatných podmienok v citovanom ustanovení.