Príjmy z prevodu obchodného podielu

Ak rezidentovi SR v zdaňovacom období plynuli príjmy v podobe príjmov z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným resp. komanditnej spoločnosti zo zahraničia, pri ich zdaňovaní sa v prípade zmluvného štátu postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom a zákonom o dani z príjmov.

Zdaňovanie predmetných príjmov v zmluvách spravidla spadá do článku 13 „Zisky zo scudzenia majetku“. Na to, aby sa táto zmluva uplatnila, je potrebné, aby daňovník preukázal platiteľovi príjmu (napr. zahraničnej spoločnosti), že je daňovým rezidentom SR, a to ešte pred tým, ako mu takýto príjem bude vyplatený. Potvrdenie o rezidencii daňovníkovi (rezidentovi SR) vydá miestne príslušný správca dane v SR.

Ak rezident SR v priebehu zdaňovacieho obdobia obdrží príjem z prevodu obchodného podielu zo zahraničia, je povinný uviesť tento príjem vo svojom daňovom priznaní podanom v SR.

FAQ

Otázka
Daňový rezident SR (FO) je v Českej republike spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý v roku 2019 predá rezidentovi ČR. Kde sa zdaňuje predmetný príjem? Uvádza ho rezident SR v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď
V prípade, že rezident SR dosiahne príjem z predaja obchodného podielu v spoločnosti so sídlom v ČR, jeho zdaniteľnosť je potrebné posúdiť podľa článku 13 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v pod č. 238/2003 Z. z., ďalej len "zmluva").
Podľa článku 13 ods. 4 zmluvy zisky zo scudzenia (predaja) majetku, iného než je uvedený v odsekoch 1 až 3, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, ktorého je scudziteľ rezidentom (v SR).
V takomto prípade má právo na zdanenie SR v zmysle slovenských daňových predpisov a daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR) vysporiada takýto príjem prostredníctvom podania daňového priznania v SR.
Príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva sú od 1. januára 2004 ostatnými príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov.
Pri týchto príjmoch sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu (§ 8 ods. 7). Ak ide o predaj obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2004, daňovník pri príjmoch z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva v VIII. oddiele daňového priznania uvedie kladný rozdiel medzi príjmami z prevodu obchodného podielu zníženými o uplatnený výdavok (vklad) a príslušnou sumou oslobodenia (vypĺňa len stĺpec 1 „Príjmy“).

Podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2010 sú príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva [§ 8 ods. 1 písm. f)] oslobodené od dane, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 7 nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy platného životného minima, pričom ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne päťnásobok sumy platného životného minima, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Uvedené platí, len ak daňovník súčasne nedosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), d) a e), pretože následne musí uplatniť postup vyplývajúci aj z § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov. Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. j) daňovník postupuje, ak ide o prevod obchodného podielu nadobudnutého od 1.1.2004 do 31.12.2010, pričom uplatní oslobodenie v sume 925,95 eura.

V prípade, ak daňovník nadobudol obchodný podiel po 31.12.2010, postupuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov v súčasnom znení a uplatní si oslobodenie do výšky 500 eur.

Na záver uvádzame že podľa § 52 ods. 21 zákona o dani z príjmov sa na zdanenie príjmu z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach (ak nejde o predaj cenných papierov), obstaraných pred 1. januárom 2004, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov, sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. aj po 31. decembri 2003. To znamená, ak ide o obchodný podiel nadobudnutý do 31.12.2003, príjem z jeho predaja je oslobodený od dane, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov za splnenia ostatných podmienok v citovanom ustanovení.