Zrušenie rozhodnutia o vstupe do likvidácie

Otázka

Spoločnosť dňa 1.9.2012 vstúpila do likvidácie. Dňa 1.4.2014 v súlade s § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka spoločníci zrušili svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. Aké bude zdaňovacie obdobie tejto spoločnosti? Môže si táto spoločnosť uplatniť odpočet daňových strát, ktoré spoločnosti vznikli pred vstupom spoločnosti do likvidácie?

Odpoveď

Podľa § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora, ktorý je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. V § 41 ods. 4 zákon o dani z príjmov stanovuje zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii v prípade, že likvidácia neskončí do 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Zákon o dani z príjmov zdaňovacie obdobie ani postup daňovníka v prípade, kedy je po vstupe do likvidácie zrušené rozhodnutie spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie podľa § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka neupravuje. Nakoľko zákon o dani z príjmov túto situáciu explicitne nerieši, pri stanovení zdaňovacieho obdobia je potrebné vychádzať z ustanovení zákona o dani z príjmov, ako aj
z ustanovení § 16 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve'') týkajúcich sa otvorenia a uzavretia účtovných kníh.

Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie je podľa § 16 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve účtovná jednotka (daňovník) povinná uzavrieť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, sa končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie. Za toto zdaňovacie obdobie je daňovník povinný podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 16 zákona o účtovníctve sa obchodnej spoločnosti pri vstupe do likvidácii začína účtovné obdobie dňom vstupu do likvidácie a malo by skončiť dňom skončenia likvidácie. V prípade, ak v súlade s Obchodným zákonníkom sa spoločníci alebo príslušný orgán obchodnej spoločnosti rozhodli zrušiť vstup do likvidácie a pokračovať v podnikaní, mala by obchodná spoločnosť uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť účtovnú závierku posledný deň príslušného účtovného obdobia, v ktorom bolo zrušené rozhodnutie o vstupe do likvidácie.

Ak v zdaňovacom období odo dňa vstupu daňovníka do likvidácie do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie:
- nedôjde  -  je daňovník  povinný podať daňové priznanie v súlade s § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov,
- dôjde - zdaňovacím a účtovným obdobím je obdobie odo dňa vstupu daňovníka do likvidácie do posledného dňa zdaňovacieho obdobia daňovníka, t. j. posledného dňa kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, pričom daňovník má povinnosť podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Napríklad, ak spoločnosť, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, vstúpila dňa 01.05.2015 do likvidácie a dňa 01.07.2016 dôjde k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie,  zdaňovacím obdobím je obdobie od 01.05.2015 do 31.12.2016. Za uvedené zdaňovacie obdobie má spoločnosť povinnosť podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Pokiaľ by spoločnosť, napríklad v  zdaňovacích obdobiach ukončených v rokoch 2010 až 2013 vykázala  daňové straty, v uvedenom zdaňovacom období pri ich odpočte postupuje podľa § 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa tieto straty odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Spoločnosť pri platení daňovej licencie za uvedené zdaňovacie obdobie postupuje podľa § 46b  zákona o dani z príjmov.

Pokiaľ by spoločnosť, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, vstúpila do likvidácie, napr. dňa 01.05.2013 a dňa 01.07.2015 dôjde k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie,  zdaňovacím obdobím je obdobie od 01.05.2013 do 31.12.2015. Nakoľko zdaňovacie obdobie začalo pred 01.01.2014, za uvedené zdaňovacie obdobie sa ustanovenie 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov nepoužije a spoločnosť v nadväznosti na § 52za ods. 7 zákona o dani z príjmov daňovú licenciu neplatí.