Faktúry pri oslobodených činnostiach

Podľa § 72 ods. 8 zákona o DPH povinnosť vyhotoviť faktúru sa nevzťahuje na dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 a na dodanie poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39 s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte.