Príjem z činnosti umelca alebo športovca vykonávanej v zahraničí

Ak rezident SR v zdaňovacom období dosiahne príjmy z činnosti umelca alebo športovca, ktorú vykonával v zmluvnom štáte v zahraničí, tieto príjmy môžu byť podľa zmluvy zdanené v zahraničí (článok „Umelci a Športovci“). To, či zahraničie toto právo využije a akým spôsobom, závisí od vnútroštátnych predpisov toho konkrétneho štátu.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Zdanenie príjmov slovenského futbalistu za futbalové zápasy odohrané v Českej republike
Daňovník s bydliskom v  SR vykonával v Českej republike činnosť profesionálneho športovca – futbalistu. Kde bude tento daňovník zdaňovať svoje príjmy z predmetnej činnosti? Ak tieto príjmy zdaní v ČR, je povinný podať daňové priznanie aj na Slovensku? Zdania sa potom jeho príjmy dvakrát?
Odpoveď
Predpokladáme, že daňovník vykonávajúci v ČR profesionálnu športovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba je považovaný na daňové účely za rezidenta SR.
Podľa článku 16 ods. 1 Zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (238/2003 Z. z.) sa príjmy, ktoré poberá rezident SR ako na verejnosti vystupujúci umelec, a to ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo ako hudobník, alebo ako športovec, z takýchto osobne vykonávaných činnosti v ČR môžu bez ohľadu na ustanovenia článkov 7 a 14 zdaniť v ČR. Zdaniteľnosť a spôsob zdanenia predmetného príjmu v ČR a prípadné ďalšie povinnosti daňovníka na území tohto štátu je potrebné posúdiť tiež podľa príslušných vnútroštátnych daňových predpisov ČR, na výklad ktorých nie je FR SR oprávnené.
Rezident SR je po uplynutí zdaňovacieho obdobia povinný daňovo si vysporiadať v SR svoj celosvetový príjem prostredníctvom daňového priznania typu B. Uvedené príjmy z činnosti profesionálneho športovca sa zaradia do § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.
Všeobecnou metódou na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov plynúcich zo zdrojov na území ČR je podľa článku 22 zmluvy a § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov metóda zápočtu dane.

Otázka č. 2 – Príjmy slovenského speváka, ktorý vystupoval na koncerte vo Francúzsku
Spevák (rezident SR) mal v roku 2023 vyplatený honorár za umelecký výkon vo Francúzsku. Príjem mal znížený o zrazenú daň. Je tento daňovník  povinný podať daňové priznanie aj v SR?
Odpoveď
Rezident SR má podľa § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov povinnosť vysporiadať si na území SR svoju tzv. celosvetovú daňovú povinnosť, t. j. nielen z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR, ale aj z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí.
Ak v zdaňovacom období rezident SR dosiahol príjmy z činnosti umelca, ktorú vykonával vo Francúzsku, tieto príjmy podľa článku 18 Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (73/1975 Zb., ďalej len „zmluva“) podliehajú zdaneniu vo Francúzsku (v štáte výkonu činnosti). Rezident SR je povinný po skončení zdaňovacieho obdobia priznať svoje celosvetové príjmy a preto bol povinný tento príjem uviesť vo svojom daňovom priznaní podanom v SR. Prípadnému dvojitému zdaneniu predmetného príjmu sa v zmysle článku 25 zmluvy zabráni uplatnením metódy zápočtu dane. 

Otázka č. 3 – Príjmy slovenských umelcov za divadelné predstavenie odohraté v ČR
Umelci slovenského divadla odohrali predstavenie v českom divadle v ČR. Slovenské divadlo vystavilo faktúru českému divadlu, v ktorej bol zahrnutý honorár vystupujúcich slovenských umelcov, ako aj všetky ostatné náklady divadla spojené s týmto predstavením. V ktorom štáte a akým spôsobom sa zdaňujú uvedené príjmy?
Odpoveď
Podľa článku 16 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (238/2003 Z. z., ďalej len zmluva) príjmy umelca (rezidenta SR) za činnosť osobne vykonanú na území Českej republiky sú zdaniteľné na tomto území bez ohľadu na skutočnosť, či tomuto umelcovi plynú takéto príjmy priamo alebo prostredníctvom inej osoby (napr. prostredníctvom spoločnosti umelca, sprostredkovateľskej agentúry, zamestnávateľa umelca, resp. akejkoľvek inej sprostredkujúcej osoby).
Tento článok sa nevzťahuje na administratívny alebo podporný personál (napr. filmových kameramanov, producentov, filmových režisérov, choreografov, technický personál atď.) a ich príjem podlieha štandardným pravidlám článku 7 alebo článku 14.
Príjmy umelca vyplatené prostredníctvom inej osoby (napr. divadla) sú zdaňované rovnako ako príjmy vyplatené priamo umelcovi, pričom na účely zdanenia príjmov je potrebné identifikovať a rozlíšiť príjmy umelca za predstavenie a ostatné príjmy iných osôb.
Z uvedených skutočností vyplýva, že vyplácajúca osoba (české divadlo, t. j. rezident ČR) by mala uhradiť slovenskému divadlu na základe faktúry sumu, ktorá bude zahŕňať príjmy určené nerezidentným umelcom (rezidentom SR) zdanené zrážkovou daňou v zmysle českej legislatívy a príjmy ostatných osôb nezdanené (za predpokladu, že svoju činnosť v ČR nevykonávajú prostredníctvom stálej prevádzkarne).