Príjem charakteru úrokov zo zahraničia

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia rezident SR dosiahne úrokové príjmy (§ 7 zákona o dani z príjmov) zo zdrojov v zahraničí (napr. mu plynú úroky z poskytnutých úverov, pôžičiek, z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtov v zahraničí), ich zdanenie v zahraničí (v zdrojovom štáte) je závislé najmä od existencie a znenia príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom. V prípade zmluvných štátov je v zmluvách uvedená problematika riešená v článku „Úroky“.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Zdaňovanie úrokov plynúcich rezidentovi SR z Chorvátska – zrazenie vyššej dane v Chorvátsku v rozpore so zmluvou
Daňovník (rezident SR) má uložené peňažné prostriedky na účtoch v Chorvátsku, z ktorých mu plynie úrokový príjem. Tento mu chorvátska banka pri výplate zdanila sadzbou dane platnou v Chorvátsku (15 %). Podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Chorvátskom je však sadzba dane max. 10 %. Čo má daňovník robiť v takomto prípade a ako k tejto situácii mohlo dôjsť?
Odpoveď
Podľa článku 11 ods. 2 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (publikovaná v Z. z. pod č. 220/1997) úroky majúce zdroj v Chorvátskej republike a platené osobe majúcej bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike (skutočnému vlastníkovi úrokov) sa môžu zdaniť v Chorvátskej republike, pričom maximálna suma dane podľa článku 11 ods. 2 tejto zmluvy nesmie presiahnuť 10 % hrubej sumy úrokov.
Z uvedeného vyplýva, že Chorvátska republika má právo na zdanenie príjmov charakteru úrokov, ktoré plynú daňovému rezidentovi Slovenskej republiky najviac vo výške 10 % hrubej sumy úrokov. Ak bol daňovníkovi úrokový príjem v Chorvátskej republike zdanený vyššou sadzbou dane (15 %), príslušný platiteľ príjmu pravdepodobne neuplatnil zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, nakoľko zrejme nemal vedomosť o mieste daňovej rezidencie predmetného daňovníka v čase poberania príjmu. V tejto súvislosti daňovníkovi odporúčame predložiť potvrdenie o jeho daňovej rezidencii chorvátskej banke resp. príslušným daňovým orgánom v Chorvátskej republike a požiadať ich o vrátenie dane zaplatenej v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou.
Medzinárodnému dvojitému zdaneniu predmetného príjmu sa v podanom daňovom priznaní v Slovenskej republike zamedzí spôsobom uvedeným v ustanovení § 45 zákona o dani z príjmov a článku 23 zmluvy metódou zápočtu dane. Keďže daň z tohto príjmu bola v Chorvátskej republike zaplatená vyššou sadzbou dane v rozpore so zmluvou, zápočet dane v daňovom priznaní je akceptovateľný iba do výšky 10 %.   

Otázka č. 2 – Zdaňovanie úrokov plynúcich rezidentovi SR z ČR
Rezidentovi SR plynuli v zdaňovacom období úrokové príjmy z dlhopisov emitovaných v ČR. V ktorom štáte budú tieto príjmy zdaňované?
Odpoveď
Podľa článku 11 ods. 1 zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou  o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 238/2003, ďalej len zmluva) úroky majúce zdroj v Českej republike a skutočne vlastnené rezidentom SR podliehajú zdaneniu len v SR.
Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie predmetného ustanovenia zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v SR. Jedným z možných spôsobov ako preukázať túto skutočnosť je potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vydané miestne príslušným správcom dane.
Ak daňový rezident SR (skutočný vlastník úrokového príjmu) preukáže českému platiteľovi príjmu miesto daňovej rezidencie najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech, uplatní tento platiteľ dane oslobodenie od dane podľa zmluvy automaticky a predmetný príjem vyplatí slovenskému daňovníkovi v plnej výške.
Ak daňovník v zdaňovacom období poberal úrokové príjmy plynúce zo zdrojov v ČR, na území SR bude v daňovom priznaní pre FO typ B deklarovať tieto príjmy v VII. oddiele (príjmy z kapitálového majetku) a zdaní sadzbou podľa § 15 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 3 – Zdaňovanie úrokov plynúcich rezidentovi SR z Cyperskej republiky
Rezidentovi SR plynú v zdaňovacom období úrokové príjmy z peňažných prostriedkov uložených na účte v banke v Cyperskej republike. V ktorom štáte budú tieto príjmy zdaňované?
Odpoveď
Podľa článku 11 ods. 2 Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku (30/1981 Zb., ďalej len „zmluva“) úroky poberané z Cyperskej republiky osobou majúcou bydlisko alebo sídlo v SR, ktorá je ich skutočným vlastníkom, sa môžu tiež zdaniť v Cyperskej republike sadzbou nepresahujúcou 10 % hrubej sumy úrokov.
Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie predmetného ustanovenia zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v SR. Jedným z možných spôsobov ako preukázať túto skutočnosť je potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vydané miestne príslušným správcom dane.
Ak daňový rezident SR (skutočný vlastník úrokového príjmu) preukáže cyperskému platiteľovi príjmu miesto daňovej rezidencie najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech, uplatní tento platiteľ dane zvýhodnený postup podľa zmluvy automaticky a predmetný príjem vyplatí po zrazení dane v maximálnej sume 10 %.
Ak daňovník v zdaňovacom období poberal úrokové príjmy plynúce z územia Cyperskej republiky, na území SR bude v daňovom priznaní pre FO typ B deklarovať tieto príjmy v VII. oddiele (príjmy z kapitálového majetku) a následne za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia k nim uplatní metódu zápočtu dane zaplatenej v zahraničí.