Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Finančné činnosti > Finančné činnosti

Finančné činnosti

Finančné činnosti  oslobodené od dane upravuje § 39 zákona o DPH. Oslobodené od dane sú aj finančné činnosti, ktoré okrem banky poskytuje aj  nebankový subjekt. V odsekoch a) až l) cit. ustanovenia sú vymenované jednotlivé druhy finančných služieb.

FAQ

Otázka č. 1 - Príjem za spotové a forwardové obchody
Je  predmetom dane príjem za spotové  a forwardové  obchody z pohľadu  klienta banky ?
Odpoveď
Uskutočňovanie zabezpečovacích operácií typu swap, forward a options za účelom fixovania kurzov mien platiteľmi dane (na základe uzavretej zmluvy s bankou) za účelom zabezpečenia menového rizika v rámci dodávateľsko-odberateľských  vzťahov nie je považované v nadväznosti na § 9 a § 39 zákona o DPH za dodanie služby. Príjem dosiahnutý z týchto operácií u platiteľa nie je predmetom dane.

Otázka  č. 2  - Cena termínovaného obchodu
Čo  tvorí  cenu   terminovaných  obchodov oslobodených od dane podľa § 39 ods. 1 písm. l) zákona o DPH?
Odpoveď:
Cenou pri termínovaných obchodoch je dosiahnutý výnos z týchto obchodov po odpočítaní prípadnej straty z týchto obchodov v príslušnom zdaňovacom období.

Otázka  č. 3 - Prevod obchodného podielu
Je prevod obchodného podielu predmetom dane? Ak áno, tento prevod sa zdaňuje ?
Odpoveď:
Prevod obchodného podielu je finančná činnosť uvedená v § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH, t. j. ide o činnosť oslobodenú od dane.