Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia UZ

Druhým dôležitým momentom prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na menu euro je deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách sa prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, ak ide o kurzovú stratu, alebo ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov, ak ide o kurzový zisk (§ 4 ods. 4 postupov účtovania v JÚ). 

Pohľadávky a záväzky ocenené pri svojom vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pri pohľadávkach a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve (kurzové rozdiely vznikajúce pri úhrade a postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v ďalšom členení ostatné výdavky, ak ide o kurzovú stratu a ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení ostatný príjem, ak ide o kurzový zisk) a  § 17 ods. 6 (účtovanie kurzových rozdielov pri majetku obstaraného formou finančného prenájmu pri postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene).  Kurzový rozdiel sa len poznačí v knihe pohľadávok alebo v knihe záväzkov.

Prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa v účtovnej závierke vykazujú ocenené kurzom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.

FAQ

Otázka č. 1 – Ocenenie cudzej meny v hotovosti na eurá ku dňu zostavenia UZ    
Účtovná jednotka má valutovú pokladnicu vedenú v CZK. KU dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vykazuje stav vo výške 1 500 CZK. Má účtovná jednotka povinnosť zostatok valút v CZK prepočítať kurzom ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky?      
Odpoveď
Predpokladajme, že zostatok cudzej meny v CZK vo valutovej pokladnici ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, bol vo výške 1 500 CZK v ocenení 59,50 € (1 500 CZK : kurz 25,209 CZK/€ = 59,50 €). Ak kurz CZK dňa 31.12.2015 bude napr. vo výške 24,806 CZK/€, výpočet: 1 500 CZK : 24,806 = 60,47 €. Kurzový rozdiel = 60,47 € - 59,50 € = 0,97 € = kurzový zisk (účtovná jednotka po prepočte v eurách má vyšší zostatok o 0,97 €).   
Účtovnej jednotke z prepočtu zostatku CZK vo valutovej pokladnici vznikol kurzový zisk, ktorý zaúčtuje v peňažnom denníku ešte pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v ďalšom členení ostatný príjem.  
Ak by kurz zo dňa 31.12.2015 bol napr. vo výške 25,605 CZK/€, účtovnej jednotke by vznikla kurzová strata (1 500 CZK : 25,605 CZK/€ = 58,58 €) vo výške 0,92 €, ktorá sa v peňažnom denníku zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v ďalšom členení ostatné výdavky (58,58 € - 59,50 € = - 0,92 €).
 
Otázka č. 2 – Poskytnutý preddavok v cudzej mene
Podnikateľ dňa 15.4. poskytol svojmu dodávateľovi preddavok v cudzej mene na dodávku tovaru vo výške 50 000 USD. Preddavok poskytol z bežného účtu vedeného v eurách, kurz banky devízy predaj  bol vo výške 1,3446 USD/€. Výpočet: 50 000 USD : 1,3446 USD/€ = 37 185,78 € (podnikateľ použil kurz, za ktorý cudziu menu kúpil v komerčnej banke). Do dňa zostavenia účtovnej závierky nedošlo k splneniu dodávky a tým ani k doplatku záväzku. Je účtovná jednotka povinná prepočítať preddavok v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka?  
Odpoveď
V súlade s § 24 ods. 9 zákona o účtovníctve a § 21 ods. 7 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve vydané Opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov, prijaté a poskytnuté preddavky sa v účtovnej závierke vykazujú v ocenení pri jeho poskytnutí alebo prijatí, to znamená, že zostatok účtu preddavkov sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítava a neúčtuje sa kurzový rozdiel.