Pravidlá odpočtu daňovej straty

Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov od základu dane právnickej osoby možno odpočítať daňovú stratu  rovnomerne počas  štyroch  bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 
Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo od základu dane (čiastkového) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná najviac do výšky:
  • základu dane, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty považuje za mikrodaňovníka (§30 ods. 1 písm. a))
  • 50% základu dane u ostatných daňovníkov (§ 30 ods. 1 písm. b))

Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zmenil právnu formu, má nárok na pokračovanie v jej odpočte podľa odseku 1 (§30 ods. 5 ZDP účinný od 1. januára 2020).

§ 30 ods. 1 prvá veta a písm. b), § 30 ods. 5 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 a použije sa na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. januára 2020
§ 30 ods. 1 písm. a) nadobúda účinnosť 1. januára 2021 a použije sa na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. januára 2021
 
Pravidlá odpočtu straty v období pandémie nájdete v časti Korona opatrenia.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Odpočet daňovej straty vykázanej za hospodársky rok končiaci v roku 2019
Spoločnosť Gama s.r.o. v hospodárskom roku od 1.3.2018 do 28.2.2019 vykázala daňovú stratu vo výške 40 000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Daňovník si môže túto daňovú stratu odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
 
Otázka č. 2 - Odpočet daňovej straty, ak daňovník vstúpil v roku 2023 do likvidácie
Spoločnosť Beta s.r.o. vstúpila dňa 1.4.2023 do likvidácie. Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 vykázala základ dane vo výške 5 000 eur. Za zdaňovacie obdobie roka 2022 vykázala daňovú stratu vo výške 10 000 eur. V akej výške si môže daňovník túto daňovú stratu odpočítať v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcim dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
V zdaňovacom období pred vstupom daňovníka do likvidácie si daňovník môže uplatniť stratu vykázanú v roku 2022 do výšky 50% vykázaného základu dane za zdaňovacie obdobie od 1.1. do 31.3.2023, t. j. 2500 eur. Keďže ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie nárok na odpočet daňovej straty zaniká, nárok na odpočet zostávajúcej časti daňovej straty z roku 2020 vo výške 2500 eur spoločnosti zanikne.
 
Otázka č. 3 – Nedostatočný základ dane
Spoločnosť Gama s.r.o. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2019 daňovú stratu vo výške 40000 eur, ktorú si môže odpočítať rovnomerne vo výške 10000 eur počas nasledujúcich štyroch zdaňovacích období t.j. v rokoch 2020 až 2023. V roku 2023 však opäť vykázala daňovú stratu, a preto si v tomto roku  nemôže odpočítať príslušnú časť daňovej straty z roku 2019 vo výške 10000 eur. Môže si túto neuplatnenú časť daňovej, odpočítať v nasledujúcom roku?
Odpoveď
Pokiaľ spoločnosť nevykáže v roku 2023 dostatočne vysoký základ dane na odpočet časti daňovej straty z roku 2019 vo výške 10000 eur, nárok na odpočet tejto časti daňovej straty z roku 2019 zaniká.
 
Otázka č. 4 - odpočet daňovej straty uplatnenej v daňovom priznaní za rok 2023
Spoločnosť Alfa a. s. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2019 daňovú stratu vo výške 10 000 eur, za zdaňovacie obdobie roka 2021 daňovú stratu vo výške 8 000 eur a za zdaňovacie obdobie roka 2022 daňovú stratu vo výške 15 000 eur. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2023 vykázala základ dane vo výške 22 000 eur. V akej výške si v roku 2023 môže uplatniť odpočet daňovej straty? Daňovník nie je považovaný za mikrodaňovníka.
Odpoveď
V zdaňovacom období roka 2023 si daňovník môže odpočítať 1/4 z daňovej straty vykázanej za rok 2019 vo výške 2500 eur, daňovú stratu vykázanú za rok 2021 do výšky 50% vykázaného základu dane za rok 2023 (8 000 eur) a daňovú stratu vykázanú za rok 2022 do výšky 50% vykázaného základu dane za rok 2023 (11 000 eur) t.j. v celkovej výške 21500 eur.
 
Otázka č. 5 - odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka v daňovom priznaní za rok 2023
Spoločnosť  Delta s.r.o. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2020 daňovú stratu vo výške 10 000 eur, za zdaňovacie obdobie roka 2021 daňovú stratu vo výške 8 000 eur a za zdaňovacie obdobie roka 2022 daňovú stratu vo výške 15 000 eur. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2023 vykázala základ dane vo výške 30 000 eur. V akej výške si v roku 2023 môže uplatniť odpočet daňovej straty, ak je daňovník považovaný za mikrodaňovníka ?
Odpoveď
V zdaňovacom období roka 2023 si daňovník môže odpočítať  daňovú stratu vykázanú za rok 2020 do výšky 50% vykázaného základu dane za rok 2023 (10 000 eur), daňovú stratu vykázanú za rok 2021 do výšky 100% vykázaného základu dane za rok 2023 (8 000 eur) a daňovú stratu vykázanú za rok 2022 do výšky 100% vykázaného základu dane za rok 2023, maximálne však do výšky základu dane (12 000 eur), t. j. v celkovej výške 30 000 eur.