Pravidlá odpočtu daňovej straty

Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov od základu dane právnickej osoby možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas  štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 
FAQ
Otázka č. 1 - Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015
Spoločnosť Delta s.r.o. v zdaňovacom období roka 2015 vykázala daňovú stratu vo výške 5 000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Vykázanú daňovú stratu za zdaňovacie obdobie roka 2015 si môže spoločnosť odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období t. j. vo výške  1250 eur zo základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie roka  2016, 2017, 2018 a 2019.
 
Otázka č. 2 - Odpočet daňovej straty vykázanej za hospodársky rok končiaci v roku 2015
Spoločnosť Gama s.r.o. v hospodárskom roku od 1.3.2014 do 28.2.2015 vykázala daňovú stratu vo výške 40 000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Daňovník si môže túto daňovú stratu odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
 
Otázka č. 3 - Odpočet daňovej straty, ak daňovník vstúpil v roku 2017 do likvidácie
Spoločnosť Beta s.r.o. vstúpila dňa 1.4.2017 do likvidácie. Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017 vykázala základ dane vo výške 5 000 eur. Za zdaňovacie obdobie roka 2016 vykázala daňovú stratu vo výške 10 000 eur. V akej výške si môže daňovník túto daňovú stratu odpočítať v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcim dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
V zdaňovacom období pred vstupom daňovníka do likvidácie si daňovník môže uplatniť 1/4 z vykázanej daňovej straty z roku 2016 t. j. 2500 eur. Keďže ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie nárok na odpočet daňovej straty zaniká, nárok na odpočet zostávajúcej časti daňovej straty z roku 2016 vo výške 7500 eur spoločnosti zanikne.
 
Otázka č. 4  – Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2014
Spoločnosť Alfa s.r.o. v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2014 vykázala daňovú stratu vo výške 20000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Vykázanú daňovú stratu za zdaňovacie obdobie roka 2014 si môže spoločnosť odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období t. j. vo výške  5000 eur zo základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie roka 2015, 2016, 2017 a 2018.
 
Otázka č. 5 – Odpočet daňovej straty vykázanej za hospodársky rok končiaci v roku 2014
Spoločnosť Beta s.r.o. vykázala za hospodársky rok od 1.7.2013 do 30.6.2014 daňovú stratu vo výške 12000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Daňovník si môže túto daňovú stratu odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
 
Otázka č. 6 – Nedostatočný základ dane
Spoločnosť Gama s.r.o. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2014 daňovú stratu vo výške 40000 eur, ktorú si môže odpočítať rovnomerne vo výške 10000 eur počas nasledujúcich štyroch zdaňovacích období t.j. v rokoch 2015 až 2018. V roku 2015 však opäť vykázala daňovú stratu, a preto si v tomto roku  nemôže odpočítať príslušnú časť daňovej straty z roku 2014 vo výške 10000 eur. Môže si túto neuplatnenú časť daňovej, odpočítať v rokoch 2016 až 2018?
Odpoveď
Pokiaľ spoločnosť nevykáže v roku 2015 dostatočne vysoký základ dane na odpočet časti daňovej straty z roku 2014 vo výške 10000 eur, nárok na odpočet tejto časti daňovej straty z roku 2014 zaniká.

Otázka č. 7 - Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie 2013
Spoločnosť Omega s.r.o. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2013 daňovú stratu vo výške 40000 eur. Ako si môže túto daňovú stratu odpočítať za predpokladu, že jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok?
Odpoveď
Na odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2013 sa vzťahuje § 52za ods. 4 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014, v zmysle ktorého sa neuplatnená daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2013 odpočíta od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. To znamená, že daňovú stratu za rok 2013  daňovník odpočíta od základu dane vo výške 10000 eur/ročne v rokoch 2014,2015,2016 a 2017.