Pravidlá odpočtu daňovej straty

Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov od základu dane právnickej osoby možno odpočítať daňovú stratu  rovnomerne počas  štyroch  bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 
Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo od základu dane (čiastkového) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná najviac do výšky:
  • základu dane, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty považuje za mikrodaňovníka (§30 ods. 1 písm. a))
  • 50% základu dane u ostatných daňovníkov (§ 30 ods. 1 písm. b))

Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zmenil právnu formu, má nárok na pokračovanie v jej odpočte podľa odseku 1 (§30 ods. 5 ZDP účinný od 1. januára 2020).

§ 30 ods. 1 prvá veta a písm. b), § 30 ods. 5 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 a použije sa na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. januára 2020
§ 30 ods. 1 písm. a) nadobúda účinnosť 1. januára 2021 a použije sa na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. januára 2021
 
Pravidlá odpočtu straty v období pandémie nájdete v časti Korona opatrenia.
 
FAQ
Otázka č. 1 - Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2018
Spoločnosť Delta s.r.o. v zdaňovacom období roka 2018 vykázala daňovú stratu vo výške 5 000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Vykázanú daňovú stratu za zdaňovacie obdobie roka 2018 si môže spoločnosť odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období t. j. vo výške  1250 eur zo základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie roka  2019, 2020, 2021 a 2022.
 
Otázka č. 2 - Odpočet daňovej straty vykázanej za hospodársky rok končiaci v roku 2019
Spoločnosť Gama s.r.o. v hospodárskom roku od 1.3.2018 do 28.2.2019 vykázala daňovú stratu vo výške 40 000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Daňovník si môže túto daňovú stratu odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
 
Otázka č. 3 - Odpočet daňovej straty, ak daňovník vstúpil v roku 2019 do likvidácie
Spoločnosť Beta s.r.o. vstúpila dňa 1.4.2019 do likvidácie. Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 vykázala základ dane vo výške 5 000 eur. Za zdaňovacie obdobie roka 2018 vykázala daňovú stratu vo výške 10 000 eur. V akej výške si môže daňovník túto daňovú stratu odpočítať v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcim dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
V zdaňovacom období pred vstupom daňovníka do likvidácie si daňovník môže uplatniť 1/4 z vykázanej daňovej straty z roku 2018 t. j. 2500 eur. Keďže ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie nárok na odpočet daňovej straty zaniká, nárok na odpočet zostávajúcej časti daňovej straty z roku 2018 vo výške 7500 eur spoločnosti zanikne.
 
Otázka č. 4 – Nedostatočný základ dane
Spoločnosť Gama s.r.o. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2018 daňovú stratu vo výške 40000 eur, ktorú si môže odpočítať rovnomerne vo výške 10000 eur počas nasledujúcich štyroch zdaňovacích období t.j. v rokoch 2019 až 2022. V roku 2019 však opäť vykázala daňovú stratu, a preto si v tomto roku  nemôže odpočítať príslušnú časť daňovej straty z roku 2018 vo výške 10000 eur. Môže si túto neuplatnenú časť daňovej, odpočítať v rokoch 2020 až 2022?
Odpoveď
Pokiaľ spoločnosť nevykáže v roku 2019 dostatočne vysoký základ dane na odpočet časti daňovej straty z roku 2018 vo výške 10000 eur, nárok na odpočet tejto časti daňovej straty z roku 2018 zaniká.
 
Otázka č. 5 - odpočet daňovej straty uplatnenej v roku 2021
Spoločnosť Alfa a. s. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2019 daňovú stratu vo výške 10 000 eur a za zdaňovacie obdobie roka 2020 daňovú stratu vo výške 8 000 eur. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 vykázala základ dane vo výške 12 000 eur. V akej výške si v roku 2021 môže uplatniť odpočet daňovej straty?
Odpoveď
V zdaňovacom období roka 2021 si daňovník môže odpočítať 1/4 z daňovej straty vykázanej za rok 2019 vo výške 2500 eur a daňovú stratu vykázanú za rok 2020 do výšky 50% vykázaného základu dane za rok 2021 (6 000 eur), t.j. v celkovej výške 8500 eur.