Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Služby sociálnej pomoci > Služby sociálnej pomoci

Služby sociálnej pomoci

Služby sociálnej pomoci oslobodené od dane upravuje § 30 zákona o DPH. Patria sem  služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v z.n.p.), oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s tými službami. 
Oslobodené od dane sú vyššie uvedené služby a tovar aj ak sú dodané inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok neziskovosti:
-          výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie alebo zlepšenie sociálnych služieb,
-          je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden finančný prospech,
-          uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

FAQ

Otázka č. 1 - Poskytovanie stravy v zariadení sociálnych služieb pre cudzích stravníkov
Dom dôchodcov poskytuje stravovacie služby nielen dôchodcom, ale aj cudzím osobám. Je poskytovanie stravovania cudzím osobám oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH ?
Odpoveď
Oslobodené od dane sú služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu  (napr. zákon o sociálnej pomoci), oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s týmito službami, ak s dodaním týchto služieb priamo súvisí.
Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na služby a tovary dodané osobami, ktoré majú neziskový charakter. Za taký subjekt sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ak spĺňa jednu alebo viac z týchto podmienok:
• vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
• je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
• uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú. 

Poskytovanie stravy cudzím stravníkom, ktoré nie je súčasťou poskytovania služieb sociálnej starostlivosti, nie je oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH.