Účtovné knihy, účtový rozvrh

Účtovné knihy, účtový rozvrh
V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje v účtovných knihách
  1. v denníku, v ktorom sú účtovné zápisy usporiadané chronologicky, ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov
  2. v účtovnom období, v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.
Hlavná kniha zahŕňa syntetické a analytické účty podľa účtového rozvrhu a musí obsahovať najmä tieto údaje
  • stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
  • súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
  • zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých účtovná jednotka účtovala  v denníku. Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách, vykonáva sa na podsúvahových účtoch.
Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť účtový rozvrh (vnútorný predpis), ktorý vychádza z rámcovej účtovej osnovy, v ktorom uvedie účty potrebné pre zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období. Účtový rozvrh možno v priebehu účtovného obdobia dopĺňať, a taktiež  je možné postupovať podľa neho aj v nasledujúcich účtovných obdobiach, ak nedochádza k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom období.
Účtový rozvrh je účtovným záznamom ako súčasť účtovnej dokumentácie, účtovná jednotka je povinná ho uchovávať (archivovať) v lehote počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.
V sústave jednoduché účtovníctva účtuje sa v týchto účtovných knihách
  • v peňažnom denníku,
  • v knihe pohľadávok,
  • v knihe záväzkov,
  • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o jednotlivých zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.
Pre účtovné knihy peňažný denník, knihu pohľadávok a knihu záväzkov upravuje zákon o účtovníctve obsah údajov, ktorých rozsah musí byť účtovnou jednotkou dodržaný.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Účtovné knihy v JÚ, pokladničná kniha a kniha účet v banke
Pani Zuzana V. podniká ako kaderníčka - SZČO, vedie jednoduché účtovníctvo. Pre účely podnikania má zriadený účet v banke, platby od zákazníkov prijíma v hotovosti prostredníctvom ERP, ktoré účtuje v účtovnej knihe „pokladničná kniha“. Je povinná v prípade, že má iba jednu pokladnicu viesť pokladničnú knihu a tiež knihu účet v banke alebo môže účtovné zápisy účtovať priamo v peňažnom denníku?
Odpoveď
Účtovná jednotka nemusí v tomto prípade viesť osobitne účtovné knihy účet v banke a pokladničnú knihu. Účtovné prípady – pohyby peňažných prostriedkov (príjmy a výdavky) v pokladnici a na bankovom účte zaúčtuje v príslušných stĺpoch peňažného denníka.
 
Otázka č. 2 – Peňažný denník, členenie výdavkov
Pán Michal D. podniká ako SZČO – stavebná činnosť, drobné stavby, stavebné úpravy a  predaj tovaru.  V peňažnom denníku chce účtovať výdavky na zásoby v podrobnejšom členení (nie iba ako zásoby celkom, minimálne vytvoriť stĺpce – materiál, tovar). Bude peňažný denník, ktorý obsahuje členenie výdavkov v širšom rozsahu zodpovedať požiadavkám zákona o účtovníctve a postupov účtovania?
Odpoveď
Účtovná jednotka si môže vytvoriť peňažný denník, ktorý bude mať členenie položiek v peňažnom denníku (vytvorené stĺpce peňažného denníka) v širšom členení ako je požiadavka podľa uvedených právnych predpisov. Hlbšie členenie jednotlivých prehľadov peňažného denníka pre vlastnú informačnú potrebu podnikateľa nie je zakázané.
Členenie položiek peňažného denníka má byť zostavené v účtovnej jednotke tak, aby z údajov peňažného denníka vedela účtovná jednotka správne a preukázateľne vykázať informácie v účtovnej závierke  - Výkaz účtovná závierka UZFO 2014 (v tomto prípade údaj na riadku 05 Úč FO 1 - 01 Výdavky, zásoby).