Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpis pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bodu 5.

Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bodu 5.

Otázka

Považuje sa za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov odpis pohľadávky, ak je exekúcia zastavená podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, t. j. na návrh oprávneného, ak v uznesení súdu je zdôvodnené, že majetok povinného (dlžníka) nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania?

Odpoveď zo dňa 19.10.2015

Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 zákona o dani z príjmov je daňovo účinný odpis pohľadávky v prípade, ak daňovník preukáže právoplatným rozhodnutím súdu skutočnosť, že súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi. Exekúciu súd zastaví rozhodnutím podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, ak majetok povinného (dlžníka) nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Rovnako sa postupuje, ak súd zastaví výkon rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) z dôvodu, že priebeh rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí ani na krytie jeho trov.

Ak súd zastaví exekúciu na návrh oprávneného podľa § 57 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku, pričom v uznesení súdu je uvedené, že majetok povinného nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, môže daňovník na základe takéhoto rozhodnutia súdu odpísať pohľadávku do daňových výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. h) bodu 5 ZDP.