Výdavky na poradenské a právne služby

Výdavky (náklady) na poradenské a právne služby sú daňovými výdavkami od 1.1.2015 podľa § 17 ods. 19 písm. f) zákona o dani z príjmov len po zaplatení. To znamená, že tieto výdavky ovplyvňujú základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2) daňovníka v tom zdaňovacom období, v ktorom boli skutočne zaplatené.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa podmienka zaplatenia nedotýka tých výdavkov (nákladov), ktoré sa stávajú súčasťou obstarávacej ceny majetku, resp. súčasťou vlastných nákladov (napr. v prípade zásob).

Za výdavky (náklady) na poradenské a právne služby sa považujú výdavky (náklady) na právne a účtovnícke služby zaradené v štatistickej klasifikácii produktov podľa činností spracovanej podľa Nariadenia komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zaviedla nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) v sekcii M – Odborné, vedecké a technické služby v divízii
69.1 Právne činnosti a
69.2 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

S účinnosťou od 1.1.2020 sa za výdavky na poradenské a právne služby považujú aj výdavky (náklady) na služby vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikania a v iných oblastiach riadenia zaúčtované alebo zaevidované v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 11 ZDP po 1.1.2020, zaradené do kódov klasifikácie produktov
70.1. – Vedenie firiem
70.22. – Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Medzi právne činnosti patrí:
- právne zastupovanie pri presadzovaní záujmov jednej strany voči druhej strane či už /alebo nie pred súdom alebo pred inými súdnymi orgánmi prostredníctvom alebo pod dohľadom osôb, ktoré sú členmi advokátskej komory:
  • poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch
  • poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní
  • poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
- všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov:
  • stanovy spoločnosti, partnerské zmluvy, a podobné dokumenty súvisiace s vytvorením spoločnosti
  • patenty a autorské práva
  • vypracovanie listín, vôlí a poručníctva
- ostatné činnosti verejných a občiansko-právnych notárov, súdnych vykonávateľov, zmierovacích sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov

Medzi účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo patrí:
- zaznamenávanie komerčných transakcií z obchodnej a inej činnosti
- vypracovanie alebo audit finančných záznamov
- preverenie finančných záznamov a osvedčenie ich správnosti
- vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov
- poradenskú činnosť a zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi

Medzi poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia patria

- poskytovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory podnikom a iným organizáciám v otázkach riadenia ako je organizačné a strategické plánovanie v rámci firmy, prepracovanie obchodných procesov, zmena riadenia, znižovanie nákladov a ďalšie finančné záležitosti; marketingová politika a ciele, politika v oblasti ľudských zdrojov, postupy v praxi a plánovanie; stratégia v oblasti odmeňovania a odchodu do dôchodku, časový harmonogram výroby; plánovanie kontrol

K uvedenému poskytovaniu obchodných služieb možno priradiť zabezpečovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory  pre obchodné činnosti a verejné služby týkajúce sa:
- navrhovania účtovných metód a postupov, programov na účtovanie nákladov, postupy v oblasti kontroly rozpočtu 
- poradenstva a pomoci plánovania, organizácie, zabezpečenia efektívnosti  a kontroly, riadenia informácií atď pri obchodných činnostiach a verejných službách

 

FAQ

Otázka č. 1 - Výdavky za účtovnícke služby

Daňovník s príjmami zo živnosti účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uzatvoril v roku 2023 zmluvu s účtovníckou firmou na vedenie jeho účtovníctva a spracovanie daňového priznania za rok 2023. Účtovnícka firma mu vyfakturovala v roku 2023 za poskytnuté služby sumu 2 000 eur. Túto faktúru daňovník zaúčtoval na účet 518 - Ostatné služby. K 31.12.2023 ju eviduje ako nezaplatený záväzok na účte 321 - Dodávatelia. Je suma 2 000 eur daňovým nákladom v zdaňovacom období 2023?

Odpoveď

Nakoľko v zdaňovacom období 2023 môže byť daňovým nákladom výdavok na účtovnícke služby iba po jeho zaplatení, v roku 2023 bude suma 2 000 eur položkou zvyšujúcou základ dane. Ak bude záväzok uhradený v roku 2024, potom bude tento výdavok súčasťou základu dane za zdaňovacie obdobie 2024 prostredníctvom položky znižujúcej základ dane za zdaňovacie obdobie 2024.

 

Otázka č. 2 - Výdavky na právne služby

Daňovník s príjmami zo živnosti účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzatvoril s fyzickou osobou vykonávajúcou právne poradenstvo (s advokátom) v roku 2023 zmluvu o vymáhaní pohľadávok od svojich dlžníkov. Odmena za právne služby bola dohodnutá vo výške 10 % z vymožených pohľadávok. V roku 2023 uhradil daňovník advokátovi celkom 3 600 eur. Je táto suma daňovým výdavkom v roku 2023?

Odpoveď

Výdavok za právne služby je daňovým výdavkom len po zaplatení. Nakoľko u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je daňovým výdavkom vždy po zaplatení, aj výdavok za právne služby v sume 3 600 eur je daňovým výdavkom za zdaňovacie obdobie 2023.

 

Otázka č. 3 - Výdavky za účtovnícke služby 

Daňovník s príjmami zo živnosti účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzatvoril s účtovníckou firmou zmluvu na spracovanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022.  Účtovnícke firma mu vyfakturovala v roku 2023 sumu 5 000 eur za vyhotovenie daňového priznania za rok 2022. Daňovník túto sumu v roku 2023 neuhradí a záväzok bude evidovať v knihe záväzkov k 31.12.2023. Môže si sumu 5 000 eur zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2023? 

Odpoveď

Výdavok za spracovanie daňového priznania je u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva vždy daňovým výdavkom iba po jeho zaplatení. Keďže v roku 2023 nedošlo k úhrade faktúry, suma 5 000 eur nie je daňovým výdavkom v roku 2023.