Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Súhrnný výkaz > Súhrnný výkaz podaný zahraničnou osobou

Súhrnný výkaz podaný zahraničnou osobou

Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom:-    dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH),
-    premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
-    dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH) alebo
-    dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň,
-    odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
-    zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou podľa § 8a ods. 5,
-    tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska.

Ak platiteľ DPH (zahraničná osoba) nezrealizoval ani jedno z vyššie uvedených dodaní, potom súhrnný výkaz nepodáva (tzv. nulový súhrnný výkaz sa nepodáva).
Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov  dodaných do iného členského štátu nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku 50 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.
Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronicky.
Bližšie k súhrnnému výkazu viď metodický pokyn :https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2019/2019.12.31_MP_par_80.pdf

Formulár súhrnného výkazu ako aj poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu nájdete na internetovej stránke Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk