Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Súhrnný výkaz > Súhrnný výkaz podaný zahraničnou osobou

Súhrnný výkaz podaný zahraničnou osobou

Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom:
- dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
- premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH,
- sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona o DPH.


Ak platiteľ DPH (zahraničná osoba) nezrealizoval ani jedno z vyššie uvedených dodaní, potom súhrnný výkaz nepodáva (tzv. nulový súhrnný výkaz sa nepodáva).
Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov  dodaných do iného členského štátu nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku 50 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.
Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronicky.
Bližšie k súhrnnému výkazu viď metodický pokyn :
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2018.01.05_MP_vykazov.pdf

Formulár súhrnného výkazu ako aj poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu nájdete na internetovej stránke Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk